Pliki do pobrania:

 

Informacje dodatkowe

  • Procedura selekcji i recenzji tekstów zgłoszonych do druku w periodyku "Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe" - kliknij
  • Ghostwriting i guest authorship - kliknij
  • Lista recenzentów - kliknij

 

   

 

Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe - ISSN 0860-8369

Fast Tracked Vehicles

 

Czasopismo Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (akronim SPG), którego wydawcą jest Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. w Gliwicach istnieje na rynku polskim od roku 1989 jako specjalistyczne czasopismo naukowo-techniczne. SPG to jedyne krajowe czasopismo w całości poświęcone zagadnieniom projektowania sprzętu pancernego oraz rozwojowi pojazdów i budowy urządzeń specjalnych.

Na łamach SPG publikują pracownicy naukowi i badawczo-techniczni OBRUM sp. z o.o. przedstawiając wyniki najważniejszych projektów i prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych w Ośrodku. W periodyku zamieszczane są również artykuły specjalistów i pracowników naukowych z wielu uczelni i instytutów wojskowych oraz uczelni cywilnych o tematyce objętej profilem czasopisma. Zespół Redakcyjny przyjmuje do druku oryginalne opracowania stanowiące intelektualną własność autorów, dotychczas nie publikowane i niezgłoszone do publikacji w innym wydawnictwie. Wszystkie artykuły przyjęte do publikacji są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów. Przed oddaniem do składu, artykuły są weryfikowane pod kątem poprawności językowej. Każdy artykuł zawiera tytuł, streszczenie oraz słowa kluczowe w języku angielskim. Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe wydawane są w cyklu półrocznym i znajdują się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - część "B" wykazu, poz. 1886 z przyznaną ilością 6 pkt. za publikację.

Na podstawie weryfikacji informacji z ankiety czasopisma oraz analizy wydań czasopisma z 2017 roku, Eksperci Index Copernicus wyznaczyli wartość wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) za rok 2017 w wysokości: 

ICV 2017 = 62,84

Wyznaczona ocena ICV za rok 2017 jest widoczna na liście czasopism  ICI Journals Master List 2017 oraz w Paszporcie czasopisma.

Periodyk omawia zagadnienia projektowania, modernizacji, badań i eksploatacji sprzętu pancernego oraz rozwoju urządzeń i sprzętu wojskowego. Zasadnicza tematyka dotyczy sprzętu dla wojsk lądowych (pancernych i zmechanizowanych) oraz inżynieryjnych. Publikowane artykuły przedstawiają konstrukcje o innowacyjnych rozwiązaniach, omawiają złożone procesy projektowania wykorzystujące komputerowe wspomagania prac oparte o techniki 3D (prototypowanie wirtualne). Prezentowane są także procesy weryfikacji konstrukcji wysokowytrzymałych (wykorzystujące obliczenia wytrzymałościowe metodą MES – metoda elementów skończonych) w oparciu o wyniki badań doświadczalnych. W czasopiśmie przedstawiane są także wyniki prowadzonych prac naukowo-badawczych dla innych zastosowań wojskowych, w tym poświęconych urządzeniom szkolno-treningowym (symulatory, trenażery). Wydania monotematyczne czasopisma dotyczą wybranych zagadnień z zakresu sieci przesyłu sygnałów, magistrali CAN, automatyki i układów sterowania w pojazdach lądowych.

Więcej w artykule: CZASOPISMO SZYBKOBIEŻNE POJAZDY GĄSIENICOWE ELEMENTEM TRANSFERU WIEDZY Z OBSZARU OBRONNOŚCI, SPG(34), nr 1/2014

Realizowany proces konsolidacji polskiego, przemysłowego potencjału obronnego w ramach Grupy Kapitałowej PGZ tworzy nowe powiązania kapitałowo – organizacyjne.

W wyniku tych procesów również Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. w Gliwicach, z dniem 17 października 2014r. został włączony do nowej struktury organizacyjnej. Obecnie nadzór właścicielski nad działalnością OBRUM sp. z o.o. sprawuje Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., jako Spółka dominująca.

Najbliższym zadaniem, przed którym stoi Redakcja, to włączenie do tematyki czasopisma najważniejszych problemów techniczno-organizacyjnych Grupy PGZ. Wierzymy, że swoje miejsce na łamach czasopisma SPG znajdą przedstawiciele wszystkich podmiotów i grup zawodowych obecnie tworzących Grupę PGZ.

Wydawca i Redakcja zamierzają wykorzystać czasopismo SPG nie tylko do prezentowania innowacji technicznych i problematyki realizowanych projektów , ale również do prezentowania ważnych spraw zakładów, w tym kierunków rozwoju, współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz instytucjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi.

Nadzór merytoryczny nad biuletynem SPG sprawuje Rada Naukowa (kliknij), której przewodniczy: dr h. c. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński współpracująca z Radą Programową kierowaną przez prof. dr hab. inż. Arkadiusza Mężyka (kliknij).

 

Od roku 2014 czasopismo wydawane jest w polskiej i angielskiej wersji językowej.

W celu ułatwienia Autorom publikacji i Czytelnikom czasopisma Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (SPG) dostępu do materiałów zamieszczanych w periodyku od 2016 roku zmienia się częstotliwość wydawania czasopisma SPG. Nowy cykl wydawniczy oznacza zmianę kategorii czasopisma z półrocznika na kwartalnik.

 

Aktualizacja: 06.06.2019 r.

 

 

spis treści

Spis treści od roku 1989 do roku 2018, Szybkobieżne pojazdy gąsienicowe ISSN 0860 – 8369

Nr 3, 2019

BUDOWA EKOSYSTEMU BADAŃ I ROZWOJU W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PGZ, Arkadiusz STYPA, Karolina BADOWSKA, Mateusz ROSZKIEWICZ

Streszczenie. W artykule przedstawiono realizowane kierunki prac organizacyjnych prowadzących do budowy silnego ekosystemu w obszarze badań i rozwoju w Polskiej Grupie Zbrojeniowej (PGZ). Omówiono zadania Polityki Innowacyjności wprowadzanej w spółkach z inicjatywy Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologicznego (DIRT). Podkreślono ważność proponowanego modelu zintegrowanego systemu zarządzania pracami B+R mającego w efekcie przynieść zwiększenie konkurencyjności spółek.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

CONSTRUCTING A RESEARCH AND DEVELOPMENT ECOSYSTEM IN THE PGZ CAPITAL GROUP, Arkadiusz STYPA Karolina BADOWSKA Mateusz ROSZKIEWICZ

Abstract. The article presents the paths of organizational work leading to the construction of a strong ecosystem in the area of research and development at the Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ - Polish Armaments Group). The tasks of the Innovation Policy implemented within the Group companies on the initiative of the Department of Innovation and Technological Development (DIRT) are discussed. The importance of the proposed model of an integrated R&D management system, supposed to result in increasing the competitiveness of the companies, is emphasized.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

KIERUNKI MODERNIZACJI BRONI PANCERNEJ. CZOŁG PT-91M2 Sandra WILCZEK, Leszek NOWAK, Dariusz RZEPKA, Marcin DUSZAK

Streszczenie. W artykule opisano projekt modernizacji czołgów rodziny T-72, zaprezentowany po raz pierwszy na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego - Kielce 2017 (MSPO 2017). Odniesiono się do parametrów proponowanych wersji modernizacji czołgu T-72, porównując je z parametrami innych typów czołgów (T-72B3, M1A2 ABRAMS). W artykule przedstawiono głównie podejście techniczne – przedstawiono szerokie analizy techniczne parametrów oferowanego pakietu do parametrów kluczowych czołgów MBT. We wnioskach odniesiono się do istotnych uwarunkowań przemawiających za wdrożeniem do produkcji przemysłowej przedstawionej wersji zmodernizowanego czołgu PT-91M2.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

TRENDS IN THE MODERNIZATION OF ARMOURED WEAPONS. THE PT-91M2 TANK, Sandra WILCZEK, Leszek NOWAK, Dariusz RZEPKA, Marcin DUSZAK

Abstract. The article describes the project to modernize the tanks of the T-72 series, presented for the first time at the International Defence Industry Exhibition - Kielce 2017 (MSPO 2017). The specifications of the proposed versions of the modernization of the T-72 tank are referred to and compared with those of other types of tanks (T-72B3, M1A2 ABRAMS). The article presents mainly a technical approach: extensive technical analyzes of the parameters of the offered package in comparison to those of key MBTs. In conclusions, reference is made to essential considerations in favour of the implementation of the industrial manufacture of the presented modernized version of the PT-91M2.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

MOSTY WSPARCIA. CZĘŚĆ 2. AZJATYCKIE MOSTY WSPARCIA O ROZPIĘTOŚCI 40 M, Zbigniew KAMYK

Streszczenie. W artykule przedstawiono azjatyckie rozwiązania konstrukcyjne mostów, które zaprojektowano w celu pełnienia roli mostów wsparcia, a które ponadto mogą pełnić rolę mostów logistycznych lub zabezpieczających sytuacje kryzysowe. Przedstawione konstrukcje umożliwiają budowę mostów o rozpiętości co najmniej 40 m pod obciążenie gąsienicowe czołgu podstawowego (MBT) występującego w poszczególnych państwach. Podano charakterystykę taktyczno-techniczną poszczególnych konstrukcji. Przedstawiono rozwiązania materiałowo-konstrukcyjne zasadniczych elementów oraz stosowane technologie montażu konstrukcji mostu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

SUPPORT BRIDGES PART 2. ASIAN SUPPORT BRIDGES WITH A SPAN OF 40 M, Zbigniew KAMYK

Abstract. The article presents Asian bridges designed to act as support bridges, which can also serve as line-of-communication bridges or be used in crisis situations. The designs presented enable construction of bridges with a span of at least 40 m for loads of tracked main battle tanks (MBT) of the individual states. Tactical and technical specifications of the individual designs are presented. Material and structural solutions of the main components and the applied bridge assembly technologies are described.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

ZMODYFIKOWANY ALGORYTM AUTOMATYCZNEGO UKŁADANIA PRZĘSŁA MOSTU MG-20, Błażej BARAŃSKI

Streszczenie. Gąsienicowy most szturmowy MG-20 posiada trzy tryby układania przęsła na przeszkodzie – awaryjny, ręczny i automatyczny. W artykule omówiono wyniki wprowadzonych zmian w istniejącym algorytmie pracy układu sterowania nadzorującego proces automatycznego układania przęsła mostu MG-20 na przeszkodzie. Opisano przesłanki wymuszające modernizację dotychczasowego algorytmu. Przedstawiono wprowadzone modyfikacje w o czujnikowaniu, pozwalające na niezbędną kontrolę dodatkowych parametrów. Na wykresach zostały przedstawione poszczególne fazy układania przęsła obrazowane na panelu wyświetlacza. W podsumowaniu odniesiono się do uzyskanych wyników i zalet wprowadzonej modyfikacji.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

MODIFIED ALGORITHM OF AUTOMATIC LAUNCHING OF THE MG-20 BRIDGE SPAN, Błażej BARAŃSKI

Abstract. The MG-20 assault bridge has three modes of launching over an obstacle: emergency, manual and automatic. The article discusses the results of the changes made in the existing algorithm of the operation of the control system supervising the process of automatic launching of the MG-20 bridge span over an obstacle. The reasons of modifying the current algorithm are described. Modifications were made in the sensor system to enable control of additional parameters. Charts show the individual stages of span launching depicted on the display panel. The results obtained and advantages of the modifications are summarized in conclusions.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

ZDOLNOŚĆ DO PRZETRWANIA POJAZDÓW WOJSKOWYCH NA WSPÓŁCZESNYM POLU WALKI, Tomasz SMAL

Streszczenie. W artykule przedstawiono rozwiązania techniczne zwiększające zdolność do przetrwania pojazdów wojskowych oraz ochrony załóg, a także analizę najnowszych rozwiązań i trendów w tym zakresie. Szczególną uwagę skupiono na zagrożeniach podczas ostatnich operacji wojskowych, dlatego zawężono zakres rozważań do opancerzonych pojazdów kołowych, które były wykorzystywane w tych operacjach. Przeanalizowano również współczesne rozwiązania i tendencje w zakresie budowy tego typu pojazdów opancerzonych. Wskazano również na dyrektywy NATO w obszarze ochrony balistycznej pojazdów oraz przedstawiono trendy modernizacyjne uzbrojenia SZ RP w perspektywie ostatnich operacji wojskowych poza granicami kraju.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

MILITARY VEHICLE SURVIVABILITY IN THE CONTEMPORARY BATTLEFIELD, Tomasz SMAL

Abstract. The article presents technical solutions that enhance the survivability of military vehicles and crew protection, as well as analysis of the latest solutions and trends in this field. Particular attention is given to threats that emerged during recent military operations, which is why the scope of considerations is limited to wheeled armoured vehicles that were used in these operations. Modern solutions and trends in the construction of this type of armoured vehicles are also analyzed. NATO directives on ballistic protection of vehicles are also referred to, and trends in the modernization of the Polish Armed Forces' armaments are presented in the perspective of recent military operations abroad.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

ANALIZA POLSKIEGO PRAWA AUTORSKIEGO I PRAW POKREWNYCH, Magdalena ŚLUSARCZYK

Streszczenie. W artykule omówiono zagadnienia prawa autorskiego i praw pokrewnych w świetle obowiązujących w kraju przepisów. Przedstawiono pojęcie utworu i twórcy, zwrócono uwagę na nadużycia związane z przypisywaniem autorstwa cudzego utworu. Omówiono temat dysponowania prawami do utworu stworzonego w ramach stosunku pracy oraz kwestię zawieranych umów. Poruszono również problem praw własności intelektualnych w projektach wykonywanych na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

ANALYSIS OF THE POLISH COPYRIGHT LAW AND RELATED LAWS, Magdalenia Ślusarczyk

Abstract. The article discusses issues of copyright and related rights in the light of the provisions that are in force in Poland. The concepts of 'work' and 'creator' are presented, and attention is called to abuses related to attributing authorship of someone else's work. The topic of disposing of the rights to a work created under an employment relationship and the issue of contracts concluded are discussed. The problem of intellectual property rights in projects carried out for the Ministry of National Defence is also raised.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 2, 2019

LEOPARD 2PL – POLSKA MODERNIZACJA, Sandra WILCZEK, Leszek NOWAK, Dariusz RZEPKA

Streszczenie. W artykule opisano realizowany obecnie program modernizacji czołgów LEOPARD 2A4 do wersji LEOPARD 2PL. Przedstawiono początkowe fazy projektowe, analizę techniczną oraz finalny wariant realizacji. Pokazano również wpływ projektu na nabycie nowych kompetencji przez spółki wchodzące w skład PGZ S.A., szczególnie unikalnych kwalifikacji Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. Ujęto podejście techniczne oraz marketingowe do procesu modernizacji i ofertyzacji programu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

LEOPARD 2PL - POLISH MODERNIZATION, Sandra WILCZEK, Leszek NOWAK, Dariusz RZEPKA

Abstract. The article describes the currently implemented project of upgrading the LEOPARD 2A4 tanks to the LEOPARD 2PL version. Initial design phases, technical analysis and the final implementation option are presented. The impact of the project on the acquisition of new competencies by the companies of the PGZ S.A. group is shown, especially the unique qualifications of Zakłady Mechaniczne "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. Technical and marketing approach to the upgrade and offer preparation process are taken into account.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

SYMULATOR JAZDY CZOŁGIEM LEOPARD 2A4 CZĘŚĆ 2. SYSTEM WIZUALIZACJI, Tomasz STROJECKI, Aleksander WERNER’ Jacek WIELICKI, Grzegorz WYSZKOWSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono opracowany w OBRUM sp. z o.o. system wizualizacji przeznaczony do symulatora jazdy czołgiem LEOPARD 2A4 (kryptonim SJCL-6P). Omówiono przyjęte w projekcie rozwiązania spełniające wymagania techniczne zamawiającego. W przedstawionych analizach uwzględniono obecny stan techniki. Uzasadniono wybór rozwiązań zastosowanych w najważniejszych węzłach konstrukcyjnych, w tym wybór rozwiązań w zakresie systemu wizyjnego i pomocniczych narządzi. W podsumowaniu uwypuklono cechy wyróżniające SJCL-6P wśród użytkowanego sprzętu szkoleniowego.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

LEOPARD 2A4 TANK DRIVING SIMULATOR PART 2. VISUALIZATION SYSTEM, Tomasz STROJECKI, Aleksander WERNER’ Jacek WIELICKI, Grzegorz WYSZKOWSKI

Abstract. The article presents a display system developed at OBRUM for the LEOPARD 2A4 tank driving simulator (codenamed SJCL-6P). The solutions adopted in the design compliant with client's technical requirements are discussed. The analyzes presented take into account the current state of the art. The choice of solutions used in the most important structural units, including the vision system and auxiliary tools, is explained. The summary highlights the distinguishing features of SJCL-6P among the training equipment used.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

ELEMENTY PRZEMYSŁU 4.0W DZIAŁALNOŚCI OBRUM SP. Z O.O., Michał MRÓZ, Emil PELLA, Marek Ł. GRABANIA

Streszczenie. W artykule odniesiono się do nowych wyzwań jakie niesie ze sobą trwająca czwarta rewolucja przemysłowa. Pokazane zostały wydzielone obszary technologiczne tworzące Przemysł 4.0. Syntetycznie opisano obszar technologii – druk 3D stanowiący jeden z dynamicznie rozwijających się filarów Przemysłu 4.0. Na wybranych przykładach omówiono wdrożone i zastosowane w zrealizowanych projektach OBRUM sp. z o.o. podzespoły wykonane techniką druku 3D. W podsumowaniu podkreślono wagę problematyki i koniecznych przemian w polskich zakładach przemysłowych i systemie kształcenia.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

ELEMENTS OF INDUSTRY 4.0 IN OBRUM'S ACTIVITIES, Michał MRÓZ Emil PELLA Marek Ł. GRABANIA

Abstract. This article discusses some new challenges posed by the ongoing fourth industrial revolution. The technological areas that make up Industry 4.0 are shown. One of these areas of technology, 3D printing, which is one of the dynamically developing pillars of Industry 4.0, is synthetically described. Examples are given and described of components made in 3D printing technology in the course of OBRUM's completed projects. The importance of the issues and necessary changes in the Polish industry and education system is accentuated in the summary.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

INŻYNIER PRZEMYSŁU 4.0, Marek Ł. GRABANIA

Streszczenie. W artykule przedstawiono wymagania jakie stawiają przed specjalistami zatrudnionymi w przemyśle pracodawcy w wyniku zachodzących zmian związanych z wdrażaniem koncepcji Przemysłu 4.0. Opisano wyzwania oraz niezbędne nowe kompetencje specjalistów. Przywołano obecny w kraju model kształcenia zawodowego. Przedstawiono wybrane oferty specjalistycznego kształcenia w szkołach wyższych. Omówiono również krajowe inicjatywy, mające na celu przybliżenie i ułatwienie przedsiębiorcom wdrażania do praktyki nowych obszarów technologicznych tworzących podstawowe struktury Przemysłu 4.0.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

INDUSTRY 4.0 ENGINEER, Marek Ł.GRABANIA

Abstract. The article presents the requirements set for professionals employed in industry as a result of the changes related to the implementation of the Industry 4.0 concept. The challenges and necessary new competencies of specialists are described. The current model of vocational education in Poland is referred to. Some selected offers of specialist education in universities are presented. Polish initiatives are also discussed, aimed at familiarizing and facilitating entrepreneurs to implement new technological areas that form the basic structures of Industry 4.0.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

SYSTEM PROJEKCJI CAVE 3D W PROCESIE PROJEKTOWANIA WYROBU, Stanisław TOMASZEWSKI Łukasz RADWAN Marek Ł. GRABANIA

Streszczenie. W artykule przedstawiono zmiany zachodzące na przestrzeni lat w organizacji wytwarzania dokumentacji technicznej oraz konstrukcyjnej. Omówiono wdrożony w OBRUM sp. z o.o. nowoczesny system projekcji CAVE 3D wspomagający procesy projektowania. Opisano zasadę działania systemu, jego charakterystyczne cechy i ograniczenia. W podsumowaniu uwypuklono zalety systemu pozwalające na eliminację błędów oraz bezpośredni kontakt z klientem na etapie tworzenia projektu koncepcyjnego urządzenia czy projektu wyrobu przedkładanego do akceptacji.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

CAVE 3D PROJECTION SYSTEM IN THE PROCESS OF PRODUCT DESIGNING, Stanisław TOMASZEWSKI Łukasz RADWAN Marek Ł. GRABANIA

Abstract. The article presents changes taking place over the years in the organization of the preparation of technical and construction documentation. A modern CAVE 3D projection system, implemented at OBRUM for supporting design processes, is discussed. The principle of system operation, its characteristic features and limitations are described. The summary emphasizes the advantages of the system that enable elimination of errors and direct contact with the customer at the stage of creating a conceptual design of a device or of product design to be submitted for approval.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 1, 2019

SYMULATOR JAZDY CZOŁGIEM LEOPARD 2A4 CZĘŚĆ 1. KABINA KIEROWCY Piotr WOCKA, Łukasz BURY

Streszczenie. W artykule omówiono dotychczasowe rozwiązania wykorzystywane w procesie szkolenia załogi czołgu Leopard 2A4. Przedstawiono koncepcję budowy symulatora jazdy (wg projektu OBRUM sp. z o.o.) przeznaczonego do szkolenia kierowcy czołgu Leopard 2A4. Szerzej omówiono wybrane węzły konstrukcyjne kabiny symulatora i zastosowane technologie projektowania, z wymaganym utrzymaniem odwzorowania i zachowaniem wszystkich funkcjonalności obiektu rzeczywistego.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

KONCEPCJA KONTENEROWEGO KOMPLEKSU SZKOLENIOWEGO, Antoni KURZEJA, Monika KURPAS, Marek Ł. GRABANIA

Streszczenie. Artykuł omawia opracowaną w OBRUM sp. z o.o. koncepcję nowoczesnego kontenerowego kompleksu szkoleniowego (zwanego dalej KOKOS) przeznaczonego do treningu sił specjalnych i służb mundurowych – specjalnych organów milicji, straży granicznej, straży pożarnej. Do budowy infrastruktury ćwiczeniowej wykorzystano standardowe kontenery ISO, co umożliwia zmienną konfigurację pomieszczeń. Kompleks szkoleniowy zestawiony z modułów funkcyjnych jest demontowalny i może być przewożony po drogach publicznych dostępnymi środkami transportu przewidzianymi do transportu kontenerów. W artykule przedstawiono kilka wariantów ukompletowania kompleksu. Odniesiono się do uniwersalności rozwiązań, a także do podatności modernizacyjnej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

METODY LOKALIZACJI MAŁYCH POJAZDÓW AUTONOMICZNYCH W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH, Łukasz SOBCZAK, Łukasz BIJOK

Streszczenie: Estymacja swojej pozycji przez pojazdy bezzałogowe jest kluczowa dla pomyślnego przeprowadzania misji rozpoznawczych, zaopatrzeniowych czy ratunkowych w trybie autonomicznym. Wyznaczanie celów i punktów kontrolnych misji pozwala operatorowi platformy, ale również algorytmom decyzyjnym, na podejmowanie odpowiednich działań. W artykule przedstawiono popularne metody lokalizacji wewnątrz pomieszczeń zamkniętych z niedostępnym sygnałem nawigacji GNSS. Potencjał wykorzystania takich technologii, jak UWB, US, INS czy algorytmów SLAM opartych o odczyty z LiDAR-ów lub kamer został omówiony w kontekście małych platform lądowych, które potrafią wykonywać określone zadania w sposób zautomatyzowany. Artykuł omawia również rozwiązania opisywane szczegółowo w cytowanej literaturze związane z tematem fuzji danych z sensorów różnego typu, która zapewnia większą dokładność i niezawodność uzyskiwanych odczytów.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

WYKORZYSTANIE ZWINNYCH METODYK ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W ZASTOSOWANIACH NIEINFORMATYCZNYCH, Krzysztof BAŃCZYK, Grzegorz ĆWIKŁA

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę dostępnych materiałów poświęconych wykorzystaniu zwinnych metod zarządzania projektami w realizacji projektów z zakresu tematycznego wybiegającego poza dziedzinę projektów informatycznych, zwracając szczególną uwagę na niskoseryjną produkcję maszyn i urządzeń. Przedstawiono definicję metod zwinnego wytwarzania oraz zasady ich działania i implementacji na przykładzie najpopularniejszej metodyki SCRUM. Zaprezentowano wyniki dotychczasowych prac dotyczących zagadnienia, streszczając wykorzystanie metodyki oraz przedstawiając podsumowanie wyników poszczególnych badań. Opracowano podsumowanie wyników dostępnych materiałów oraz wskazano obszary dalszych badań.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

BADANIA EKSPERYMENTALNE DEKOMPRESJI BUTLI Z ACETYLENEM, Grzegorz MOTRYCZ, Piotr STRYJEK, Daniel JASZCZ

Streszczenie. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania szybkiej kamery pomiarowej w badaniach eksperymentalnych dekompresji butli z acetylenem w środowisku pożarowym. W badaniach wykorzystano optyczną technikę pomiarową. Jednym z głównych celów eksperymentu było obliczenie energii, jaką posiadają odłamki eksplodującej butli podczas pożaru doprowadzającego do eksplozji. Dodatkowo, za pomocą zaproponowanego rozwiązania starano się przedstawić zalety, jak i trudności wynikające z użycia sprzętu pomiarowego w planowanym eksperymencie. Na tej podstawie opracowano i zweryfikowano metodykę badawczą. Wyznaczono wartości strefy bezpieczeństwa dla zespołu badawczego, określono sposób i zasady odłamkowania tego typu butli stalowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

LEOPARD 2A4 TANK DRIVING SIMULATOR PART 1. DRIVER'S CAB, Piotr WOCKA, Łukasz BURY

Abstract: The article discusses previous solutions used in the process of training Leopard 2A4 tank crews. A concept of the design of a driving simulator (formulated by OBRUM) for training a Leopard 2A4 tank driver is presented. A more in-depth discussion is provided regarding some selected structural units of the simulator cab and applied design technologies, where the required representation and all functionalities of the real object are maintained.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

CONCEPT OF A MODULAR TRAINING COMPOUND, Antoni KURZEJA, Monika KURPAS, Marek Ł. GRABANIA

Abstract. The paper discusses a concept of a modern modular training compound (KOKOS) developed at OBRUM intended for training special forces and uniformed services (police, border guard, fire brigades). Standard ISO containers were used to build the training infrastructure, allowing for variable configuration of rooms. The training compound composed of functional modules is demountable and can be transported on public roads by transport means intended for moving containers. The paper presents several variants of setting up the compound. Mention is made of the versatility and modernizability of the solutions.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

INDOOR POSITIONING METHODS FOR SMALL AUTONOMOUS VEHICLES, Łukasz SOBCZAK, Łukasz BIJOK

Abstract. The estimation of their position by unmanned vehicles is crucial for successful reconnaissance, procurement and rescue missions in autonomous mode. Determining goals and mission checkpoints allows the platform operator, and also the decision-making algorithms, to take appropriate actions. The paper presents popular positioning methods in spaces where GNSS navigation signal is not available. The potential of using such technologies as UWB, US, INS or SLAM algorithms based on readings from LiDARs or cameras is discussed in the context of small land platforms that can perform specific tasks in an automated manner. The paper also discusses the solutions described in detail in the cited literature related to the subject of data fusion from various types of sensors, which ensures greater accuracy and reliability of the readings obtained.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

THE USE OF AGILE PROJECT MANAGEMENT METHODOLOGIES IN NON-IT APPLICATIONS, Krzysztof BAŃCZYK Grzegorz ĆWIKŁA

Abstract. The article presents an analysis of available literature on the application of agile project management methods in the implementation of projects going beyond the field of IT projects, with particular attention given to short series manufacture of machinery and equipment. The definition of agile manufacturing methods as well as the principles of their application and implementation are presented and exemplified by the most popular SCRUM methodology. The results of previous works on the subject are presented, summarizing the use of the methodology and presenting a summary of the results of individual studies. A summary of the available documents is presented and areas for further research are indicated.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

EXPERIMENTAL DECOMPRESSION TESTING OF AN ACETYLENE CONTAINING CYLINDER, Grzegorz MOTRYCZ, Piotr STRYJEK, Daniel JASZCZ

Abstract. The paper presents the possibilities of using a high-speed measuring camera in experimental tests of decompression of acetylene cylinders in a fire environment. Optical measuring technique was used in the tests. One of the main goals of the experiment was to calculate the energy that the fragments of an exploding cylinder would have during a fire that led to the explosion. In addition, the proposed solution was used to present the advantages and difficulties resulting from the use of measuring equipment in the planned experiment. On this basis, the research methodology was developed and verified. Specifications of the safety zone for the research team were determined, the manner and the rules of fracturing of this type of steel cylinders were determined.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 4, 2018

EWOLUCJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, Michał MUZYKA

Streszczenie. W artykule przedstawiono proces dostosowywania normy ISO serii 9001 do zmieniającego się otoczenia. Opisano przebieg zmian w Systemie Zarządzania Jakością wdrożonym do stosowania w OBRUM sp. z o.o. Poddano również analizie zaktualizowaną normę ISO 9001: 2008. Przedstawiono szczegółowo zakres wprowadzonych zmian i różnice pomiędzy normą ISO 9001:2008, a znowelizowaną normą ISO 9001:2015-10.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

MOSTY WSPARCIA, CZĘŚĆ 1 - EUROPEJSKIE MOSTY WSPARCIA O ROZPIĘTOŚCI 40 m, Zbigniew KAMYK

Streszczenie. W artykule przedstawiono europejskie rozwiązania konstrukcyjne mostów, które zaprojektowano w celu pełnienia roli mostów wsparcia, a które ponadto mogą pełnić rolę mostów logistycznych. Przedstawione konstrukcje umożliwiają budowę mostów o rozpiętości minimum 40 m pod obciążenie gąsienicowe MLC 70. Podano charakterystykę taktyczno-techniczną poszczególnych konstrukcji. Porównano je pod względem rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych zasadniczych elementów oraz stosowanych technologii montażu i systemu logistycznego odpowiadającego za transport i montaż

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

BADANIA PRZEKŁADNI BOCZNEJ POJAZDU GĄSIENICOWEGO, Krzysztof SKOWRON, Marcin DUSZAK, Tomasz WRÓBEL

Streszczenie. Końcowy etap procesu projektowania przekładni bocznych pojazdu gąsienicowego stanowią badania stanowiskowe odwzorowujące rzeczywiste warunki pracy. Podczas badań zadane parametry (moment obrotowy M oraz prędkość obrotowa n) zbliżone są do parametrów wynikających z warunków użytkowania pojazdu. W artykule przedstawiono metodykę prowadzenia badań, weryfikację i ocenę zużycia elementów składowych, co stanowi podstawę do wprowadzenia niezbędnych zmian konstrukcyjnych elementów przekładni. Ponadto pokazano schemat stanowiska badawczego badań weryfikacyjnych i zaprezentowano uzyskane wyniki badań.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

ALGORYTMY STOSOWANE W SYSTEMACH POJAZDÓW AUTONOMICZNYCH, Michał BUGAŁA

Streszczenie. Wiele światowych ośrodków badawczych związanych z wytwarzaniem pojazdów lądowych, zwłaszcza przeznaczonych do transportu i komunikacji w ruchu miejskim, nadal pracuje nad opracowaniem pojazdu wyposażonego w systemy nie wymagające udziału człowieka w procesie kierowania pojazdem. Celami, do których się dąży, jest zapewnienie maksimum bezpieczeństwa (minimalizacja wypadków z udziałem człowieka) oraz optymalizacja kosztów transportu (eliminacja kierowcy z pojazdu, optymalny wybór trasy). W artykule, będącym wynikiem szeroko prowadzonych prac studialnych w OBRUM sp. z o.o., omówiono syntetycznie drogi rozwoju pojazdów autonomicznych oraz kluczowe algorytmy pojazdów autonomicznych opisane szczegółowo w cytowanej - przywołanej literaturze. Przedstawione wyniki stanowią punkt wyjścia do dalszych prac realizowanych w Ośrodku nad pojazdem autonomicznym.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

SZYBKOŚĆ ZMIAN STANU WYJŚCIA STEROWNIKÓW CRIO-9022 ORAZ MYRIO-1900, Tomasz MAKOWSKI, Jarosław DOMIN

Streszczenie. W artykule dokonano porównania wybranych parametrów sterowników cRIO-9022 (sterownik przemysłowy) oraz myRIO-1900 (sterownik dydaktyczny) z punktu widzenia możliwości wykorzystania ich w układzie sterowania wyrzutni elektromagnetycznej. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych ukierunkowanych na porównanie czasu narastania oraz opadania zbocza sygnału na wyjściu cyfrowym dla obu sterowników. Badania przeprowadzono w celu oceny możliwości wykorzystania zamiennie obu sterowników w układzie sterowania pracą hybrydowej wyrzutni elektromagnetycznej ze wspomaganiem pneumatycznym

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

SPECYFIKA REKRUTACJI PRACOWNIKÓW FIRM PRZEMYSŁU ZBROJENIOWEGO, Marek GROCHOWSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane problemy pozyskiwania pracowników na rynku pracy, na którym funkcjonują Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” S.A. oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. Opisano lokalne środowisko – gliwicki rynek pracy obejmujący między innymi firmy tworzące specjalną strefę ekonomiczną (SSE).Podjęto próbę analizy socjologicznej rekrutacji na przykładzie wymienionych zakładów. Przedstawiono uwarunkowania poziomu zatrudnienia wynikające z koniecznych zmian w strukturach organizacyjnych. Syntetycznie omówiono stosowane w praktyce metody doboru kadr. W podsumowaniu odniesiono się do roli zarządów w polityce zatrudnienia i wymogu współpracy na zasadach partnerskich z działem HR (Human Resources) oraz podniesienia go do rangi działu strategicznego, a także wdrażania do praktyki wszystkich dostępnych form zatrudnienia.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

EVOLUTION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM, Michał MUZYKA

Abstract. The article presents the process of adapting the ISO 9001 standard to the changing environment. The course of changes in the Quality Management System implemented for use at OBRUM is described. The revised ISO 9001 standard has also been analyzed: 2008. The scope of introduced changes and differences between ISO 9001: 2008 and the revised ISO 9001:2015-10 are presented in detail.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

SUPPORT BRIDGES, PART 1 - EUROPEAN SUPPORT BRIDGES WITH A SPAN OF 40 m, Zbigniew KAMYK

Abstract. The article presents European bridges designed to act as support bridges, which can also serve as line-of-communication bridges. The designs presented enable construction of bridges with a span of at least 40 m for MLC 70 class tracked loads. Tactical and technical specifications of the individual designs are presented. Particular attention is paid to the construction materials for essential components, structural design, assembly process, logistic systems of transport and deployment.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

TESTING A FINAL DRIVE FOR A TRACKED VEHICLE, Krzysztof SKOWRON, Marcin DUSZAK, Tomasz WRÓBEL

Abstract. The final stage of the design process of final drives of tracked vehicles comprise bench tests that reflect the actual operating conditions. During the tests the set parameters (torque M and rotational speed n) are similar to the parameters resulting from the conditions of vehicle use. The paper presents research methodology, verification and evaluation of the wear of components, which provide a basis for making the necessary structural changes in final drive (transmission) components. In addition, a schematic diagram of the verification test stand is presented and the obtained test results are discussed.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

ALGORITHMS APPLIED IN AUTONOMOUS VEHICLE SYSTEMS, Michał BUGAŁA

Abstract. Many research centres in the world that deal with the problems of the manufacture of land vehicles, especially those intended for transport and communication in urban traffic, are still working on the development of a vehicle equipped with systems that do not require human participation in the process of driving a vehicle. The goals to be pursued are to ensure maximum safety (minimize accidents involving people) and to optimize transport costs (eliminating the driver from the vehicle, optimal route selection). This article, which is the result of broad studies conducted at OBRUM, discusses the development paths of autonomous vehicles and key algorithms of autonomous vehicles described in detail in the literature cited. The presented results constitute a starting point for further work on an autonomous vehicle to be carried out at OBRUM.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

cRIO-9022 AND myRIO-1900 CONTROLLER OUTPUT STATE CHANGE RATES, Tomasz MAKOWSKI, Jarosław DOMIN

Abstract. The article compares some selected parameters of the cRIO-9022 (industrial controller) and myRIO-1900 (student device) from the point of view of their possible use in the electromagnetic launcher control system. The results of laboratory tests aimed at comparing the rise and fall time of the signal edge at the digital output for both controllers are presented. The study was conducted to assess the interchangeability of both controllers in the control system of a hybrid electromagnetic launcher with pneumatic assist.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

SPECIFIC NATURE OF EMPLOYEE RECRUITMENT IN COMPANIES OF THE ARMS INDUSTRY, Marek GROCHOWSKI

Abstract. The article presents selected problems of recruitment of employees on the labour market, where Zakłady Mechaniczne "Bumar-Łabędy" S.A. and OBRUM operate. The local environment is described, the Gliwice labour market including, among others, companies operating in the Special Economic Zone (SEZ). An attempt was made to carry out a sociological analysis of the recruitment taking the examples of the companies mentioned. The considerations of employment level resulting from the necessary changes in organizational structures are presented. The methods of staff selection applied in practice are synthetically discussed. The summary refers to the role of management boards in employment policy and the requirement of cooperation on a partnership basis with the HR department and raising it to the rank of a strategic department, as well as implementing all available forms of employment into practice.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 2 i 3, 2018

LIST PREZESA OBRUM sp. z o.o., Marek GROCHOWSKI

OBRUM SP. Z O.O. INNOWACYJNYM PODMIOTEM PRZEMYSŁU OBRONNEGO, Tomasz KURCZEK

Streszczenie.W artykule omówiono na przykładzie OBRUM sp. z o.o. znaczenie podmiotów kreujących innowacje w budowie polskiego przemysłu obronnego. Syntetycznie przedstawiono zmiany własnościowe, którym podlegał Ośrodek. Pokazano istotne obszary innowacyjnej działalności OBRUM sp. z o.o. Odniesiono się do roli innowacji tworzących podwaliny pod trwałą budowę potencjału polskiego przemysłu obronnego. W podsumowaniu pokreślono rolę podmiotów innowacyjnych wpływających na budowę przewagi konkurencyjnej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE BAZĄ PRZYSZŁYCH PRAC ROZWOJOWYCH, Antoni KURZEJA, Jacek WIELICKI, Tomasz STROJECKI

Streszczenie. Jednym z podstawowych obszarów realizowanych prac badawczo-rozwojowych w OBRUM były i są urządzenia szkolno – treningowe zastosowane w procesach szkolenia. Technologie informatyczne stosowane podczas prac w Ośrodku przez zatrudnionych specjalistów, w połączeniu z nowym spojrzeniem na metodykę szkolenia, umożliwiły opracowanie innowacyjnego trybu szkolenia oferowanego klientowi. Wykorzystywane narzędzia bazują na najnowszych technologiach informatycznych z dziedziny multimediów (obraz, dźwięk, animacja, film), rzeczywistości wirtualnej, rzeczywistości poszerzonej czy też zaawansowanej, trójwymiarowej grafiki komputerowej czasu rzeczywistego. W artykule opisano proponowane rozwiązania tworzące kompleksowy system szkolenia. Dla posiadaczy skomplikowanego sprzętu zaproponowano tryb szkolenia „krok po kroku” z obszaru użytkowania i serwisowania. Omówiono zakresy szkolenia indywidualnego oraz zespołowego (np. załogi pojazdu). W podsumowaniu odniesiono się do możliwości wykorzystania opracowanej metodyki i narzędzi zarówno dla klienta wojskowego, jak i cywilnego. Pokazano możliwości rozbudowy zaproponowanych w systemie etapów szkolenia o etapy dodatkowe lub nowe materiały szkoleniowe.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

NAJNOWSZE TENDENCJE W PROJEKTOWANIU POJAZDÓW SPECJALNYCH, Sławomir KCIUK, Arkadiusz MĘŻYK, Eugeniusz ŚWITOŃSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono nowe tendencje w projektowaniu, w szczególności pojazdów wojskowych. Przybliżono ideę projektowania mechatronicznego – synergii metod badawczych w celu osiągnięcia optymalnego wytworu. Opisano metodę projektowania pojazdów specjalnych polegającą na połączeniu modeli wirtualnych i modeli rzeczywistych wybranych komponentów pojazdu. Analizowano tendencje rozwojowe pojazdów wojskowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

BOJOWY SPRZĘT PANCERNY. KLUCZOWE PROJEKTY OBRUM SP. Z O.O, Bogdan SZUKALSKI, Marek Ł. GRABANIA

Streszczenie. Podstawowymi zadaniami, jakie zawsze stawiano przed Ośrodkiem, było prowadzenie kompleksowych prac naukowo-badawczych i badawczo - rozwojowych, zmierzających do przygotowania i podjęcia produkcji na skalę przemysłową nowych lub zmodernizowanych wyrobów. Jednym z najważniejszych obszarów tych prac były projekty obejmujące bojowy sprzęt pancerny, w tym czołgi klasy MBT (Main Battle Tank). Artykuł omawia wybrane, zrealizowane w Ośrodku projekty bazujące na pozyskanych rozwiązaniach radzieckich (modernizacje czołgów T-54/55, adaptacja licencji czołgu T-72) oraz opracowania własne (wymagane modernizacje) dostosowujące parametry techniczne T-72 do wymagań współczesnego pola walki. Przedstawiono wyniki prac nad polską wersją czołgu PT-91 oraz prowadzone projekty (prace zakończone w różnych fazach) badawczo-rozwojowe obejmujące czołgi o kryptonimach: Goryl, Anders czy też projekt koncepcyjny PL-01. Pokazano także wstępne rezultaty prac nad opracowaniem typoszeregu pojazdów gąsienicowych bazujących na uniwersalnej platformie modułowej (UMPG) oraz Wozu Wsparcia Bojowego (WWB). W podsumowaniu odniesiono się do uzyskanych na przestrzeni lat wyników – wdrożeń opracowanego sprzętu w polskich strukturach wojska oraz w krajach Bliskiego Wschodu i Malezji.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

WOJSKOWY SPRZĘT INŻYNIERYJNY OPRACOWANY W OBRUM SP. Z O.O., Bogdan SZUKALSKI, Robert HAŁEK

Streszczenie. OBRUM sp. z o.o. w swojej 50-letniej działalności w ramach przemysłowego potencjału obronnego zrealizował szereg nowoczesnych projektów wyrobów przeznaczonych dla wojsk inżynieryjnych. W artykule zostały przedstawione i przypomniane najważniejsze opracowane przez kadrę naukowo-techniczną wyroby Ośrodka zbudowane na podwoziach gąsienicowych. Jasno definiowane potrzeby i dobra współpraca z wojskami inżynieryjnymi przyniosły konkretne wdrożenia o nowoczesnych rozwiązaniach technicznych. Specjalizacja OBRUM sp. z o.o. w zakresie sprzętu inżynieryjnego wynikała z potrzeby wykorzystania dostępnych podwozi i unifikacji pojazdów produkowanych w kraju. W zrealizowanych wyrobach wykorzystane były podwozia czołgów T-54, T-55, T-72 i PT-91. Opracowano i wdrożono maszyny typu ciągnik, układacz min, wóz zabezpieczenia technicznego czy czołg inżynieryjny.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

UNIWERSALNOŚĆ ROZWIĄZAŃ MOSTÓW RODZINY DAGLEZJA, Krzysztof BASIURA, Tomasz PŁATEK

Streszczenie. Jednym z ważniejszych obszarów prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w OBRUM sp. z o.o. w bieżącym dziesięcioleciu jest tematyka mostów przewoźnych przeznaczonych dla wojsk inżynieryjnych SZ RP. Ośrodek podjął się realizacji prac projektowo-wykonawczych obejmujących rodzinę mostów Daglezja. Obszar realizowanych prac objął trzy typy mostów: most wsparcia (most samochodowy) MS-20 Daglezja, most szturmowy na podwoziu gąsienicowym MG-20 Daglezja G i most wsparcia MS-40 Daglezja S. W artykule omówione zostały najważniejsze elementy decydujące o wysokim stopniu uniwersalności konstrukcji i wyróżniające się na tle rozwiązań zachodnich producentów. Przedstawione zostały istotne rozwiązania powstałe w Ośrodku we wszystkich trzech typach mostów. Pokazano rozwój pulpitu mieszczącego się w klasie urządzeń HMI (Human Machine Interface) - interfejs człowiek – maszyna. Opisany został dedykowany symulator pracujący w przestrzeni wirtualnej do nauki obsługi i użytkowania mostu. W podsumowaniu oceniono uzyskane efekty zrealizowanych prac projektowych w Ośrodku i perspektywy dalszego ich wykorzystania w produkcji przemysłowej na rynek krajowy oraz eksport.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

MOST SZTURMOWY PMC – LEGUAN, Marek Ł. GRABANIA, Michał GRABIŃSKI

Streszczenie. W artykule opisano konstrukcję opracowanego przez OBRUM sp. z o.o. oraz Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” S.A., w ramach kontraktu eksportowego dla Malezji, mostu szturmowego – mostu taktycznego na podwoziu gąsienicowym PMC-LEGUAN. W zamieszczonej tablicy pokazano podstawowe parametry techniczno – użytkowe przęsła mostu LEGUAN. Omówiono kluczowe rozwiązania węzłów konstrukcyjnych decydujące o optymalnej integracji podwozia PT- 91M z przęsłami mostu LEGUAN. W podsumowaniu odniesiono się do końcowych wyników zrealizowanej pracy badawczo-wdrożeniowej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

UDZIAŁ OBRUM SP. Z O.O. W ROZWOJU TECHNICZNYM WOJSK RADIOLOKACYJNYCH , Lech BOROWIEC, Stanisław TOMASZEWSKI

Streszczenie. Artykuł przedstawia zaprojektowane i wykonane w OBRUM nośniki z pełnym wyposażeniem dla realizacji mobilnego i stacjonarnego sprzętu radiolokacyjnego. Prace te realizowane były z wiodącymi placówkami naukowymi w kraju – Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji (PIT) oraz Warszawskimi Zakładami Radiowymi RAWAR (WZR RAWAR) w Warszawie.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

LETTER FROM THE PRESIDENT OF OBRUM, Marek GROCHOWSKI

OBRUM – AN INNOVATIVE MEMBER OF THE DEFENCE INDUSTRY, Tomasz KURCZEK

Abstract. The article discusses, taking OBRUM as an example, the importance of the entities that create innovations that strengthen the Polish defence industry. Historical changes in ownership status of OBRUM are presented shortly. Important areas of OBRUM's innovative activities are shown. The role of innovations that form the foundations for building the strength of the Polish defence industry is referred to. In the summary, the role of innovative entities that have an effect on forging of the competitive edge is indicated.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES AS BASIS FOR FUTURE DEVELOPMENT WORK, Antoni KURZEJA, Jacek WIELICKI, Tomasz STROJECKI

Abstract. One of the basic areas of research and development conducted at OBRUM were and are instruction and training devices used in the instruction processes. IT technologies used by OBRUM specialists, combined with a new look at instruction methodology, enabled the development of an innovative training mode offered to the client. The tools used are based on the latest IT multimedia technologies (image, sound, animation, film), virtual reality, augmented reality or advanced, three-dimensional real-time computer graphics. The article describes the proposed solutions that create a comprehensive instruction system. A step-by-step instruction mode is proposed in the area of use and maintenance for users of complex equipment. The scopes of individual and team (e.g. vehicle crew) instruction are discussed. The summary refers to the possibility of using the developed methodology and tools for both military and civilian clients. The possibilities of including additional stages or new instruction materials in the instruction stages proposed in the system are shown.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

LATEST TRENDS IN DESIGNING SPECIAL VEHICLES, Sławomir KCIUK, Arkadiusz MĘŻYK, Eugeniusz ŚWITOŃSKI

Abstract. The paper presents new trends in design, particularly in the design of military vehicles. The idea of mechatronic design, which is a synergy of research methods in order to achieve optimal product, is outlined. The method of designing special vehicles which is the combination of both virtual and real models of selected vehicle components is described. Additionally, trends in development of military vehicles are analyzed.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

ARMOURED COMBAT EQUIPMENT OBRUM'S KEY PROJECTS, Bogdan SZUKALSKI, Marek Ł. GRABANIA

Abstract. The basic tasks that OBRUM has always been assigned with was to conduct comprehensive scientific, research and development work aimed at preparing and launching manufacture on an industrial scale of new or improved products. One of the principal domains of these tasks were projects on armoured combat equipment, including MBT (Main Battle Tank) class tanks. In this article the authors discuss some selected projects completed at OBRUM that were based on acquired Soviet designs (modernization of T-54/55 tanks, adaptation of T-72 tank licence) and proprietary developments (required modernization) that adapted the technical specifications of T-72 to the requirements of modern battlefield. Results of work on the Polish version of the PT-91 tank are presented, as well as R&D projects undertaken (and ended at various stages of development) related to tanks code-named: Goryl, Anders and concept design PL-01. Initial results of work on the development of a series of tracked vehicle types based on the Universal Modular Tracked Platform (UMPG) and of the Combat Support Vehicle (WWB). In the summary reference is made to the results attained over the years: developed equipment deployed in the Polish Army and in the Middle East countries and Malaysia.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

MILITARY ENGINEERING EQUIPMENT DEVELOPED AT OBRUM, Bogdan SZUKALSKI, Robert HAŁEK

Abstract. During the 50 years of OBRUM's functioning in the defence industry the company has completed a number of projects pertaining to modern products for the engineering troops. This article presents the major products based on tracked chassis developed by OBRUM's research and technical staff. Clearly defined needs and good cooperation with the engineering troops have brought about launching of products based on modern technological solutions. OBRUM's specialization in the field of engineering equipment resulted from the need to use the available chassis and to ensure compatibility between the vehicles manufactured in the country. In the products developed use was made of chassis of tanks T-54, T-55, T-72 and PT-91. The machines developed and introduced into production included tractors, minelaying vehicles, recovery vehicles and engineer tank.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

VERSATILITY OF THE ENGINEERING SOLUTIONS APPLIED IN THE BRIDGES OF THE DAGLEZJA GROUP, Krzysztof BASIURA, Tomasz PŁATEK

Abstract. One of the most important areas of research and development carried out at OBRUM during the current decade is that of transportable bridges designed for the engineering troops of the Polish Armed Forces. OBRUM has undertaken design and fabrication works on the bridges of the Daglezja group. The works included three types of bridges: MS-20 Daglezja support bridge on wheeled chassis, MG-20 Daglezja G assault bridge on tracked chassis and MS-40 Daglezja S support bridge. The article discusses the most important elements that are decisive for the high degree of versatility of design and that stand out against the background of design offered by Western manufacturers. Engineering solutions devised at OBRUM and applied in all three bridge types are described. The development history of the control panel of HMI (Human Machine Interface) class is presented. Description is given of a dedicated simulator working in a virtual space for training in the manipulation and operation of a bridge. In the summary, the effects of the projects completed at OBRUM and prospects for their further use in industrial manufacture of products for the domestic market and exports are assessed.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

PMC - LEGUAN ASSAULT BRIDGE, Marek Ł. GRABANIA, Michał GRABIŃSKI

Abstract. The article describes the design of the PMC - LEGUAN assault bridge/tactical bridge on tracked chassis developed by OBRUM and Bumar-Łabędy S.A. for export to Malaysia. Basic technical and performance specifications of the LEGUAN bridge span are listed in a table. The design of the main structural units determining the optimal union of the PT-91M chassis with the LEGUAN bridge spans is discussed. In conclusion, reference is made to the final results of the completed research and production launch tasks.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

OBRUM'S CONTRIBUTION TO THE TECHNICAL DEVELOPMENT OF RADAR FORCES, Lech BOROWIEC, Stanisław TOMASZEWSKI

Abstract. The article presents carriers vehicles designed and manufactured at OBRUM provided with complete equipment for the implementation of mobile and stationary radar equipment. This work was carried out with leading research institutions in Poland: the Industrial Telecommunications Institute (PIT) and the Warsaw Radio Works RAWAR (WZR RAWAR). The most important OBRUM projects covering the development of technical documentation and fabrication of chassis – carriers for radar equipment are described in a synthetic way.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 1, 2018

BADANIA BALISTYCZNE DEMONSTRATORÓW OPANCERZENIA DODATKOWEGO, Bartłomiej PŁONKA, Krzysztof REMSAK, Marek RAJDA

Streszczenie. W artykule przedstawiono metodykę i badania kuloodporności pancerzy dodatkowych. Pancerze zaprojektowano i wykonano wspólnie przez Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich (IMN OML) i firmę LUBAWA S.A. Pancerze dodatkowe zbudowane były z materiałów wielowarstwowych zawierających ceramikę specjalną i metale lekkie. Zaprezentowano sposób tworzenia demonstratorów pancerzy dodatkowych dla pancerza podstawowego ze stali pancernej Armstal grubości 6 mm, 8 mm i 10 mm. Zamieszczono opis i możliwości zastosowania demonstratora obiektu zaprojektowanego i wykonanego przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. Demonstratory pancerzy, jak i obiektu zostały tak zaplanowane, aby można było prowadzić badania zgodnie z normą STANAG 4569 i AEP 55. Przeprowadzone badania ostrzałem demonstratorów pancerzy wykazały spełnienie warunków normy dla 8 z 9 badanych. Uzyskane wyniki badań potwierdziły przydatność demonstratora obiektu do prowadzenia testów w szerokim zakresie zgodnie z normą.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

MODERNIZACJA TECHNICZNA KTO ROSOMAK W CELU ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA ZAŁOGI, Grzegorz MOTRYCZ

CREW SAFETY IMPROVEMENT IN KTO ROSOMAK VEHICLE, Grzegorz MOTRYCZ

Abstract. The paper presents an analysis of the cases of the use of anti-tank grenade launchers where vehicles of the Polish Military Contingent in Afghanistan were involved. Methods of bombardment applied by the enemy in these cases are described. The paper discusses the results of research carried out in Poland on improving protection of vehicles against such threats. In the summary reference is made to the implemented preventive measures: modifications in the design and operation of KTO ROSOMAK aimed at improving vehicle crew safety.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

WPŁYW ROZMIESZCZENIA UKŁADU NAPĘDOWEGO NA KONFIGURACJE BOJOWYCH WOZÓW GĄSIENICOWYCH, Piotr WOCKA

Streszczenie. W artykule przedstawiono problematykę umiejscowienia układu napędowego i wpływ jego doboru na konstrukcje i konfigurację bojowych wozów gąsienicowych. Konfiguracje układów napędowych ze względu na gabaryty i masę wywierają decydujący wpływ na podstawowe elementy wozów bojowych, między innymi w zakresie ochrony załogi, uzbrojenia oraz mobilności.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

EFFECT OF THE ARRANGEMENT OF THE POWERTRAIN ON THE CONFIGURATION OF TRACKED COMBAT VEHICLES, Piotr WOCKA

Abstract. The paper deals with the issues of the location of the powertrain and its effect on the design and configuration of tracked combat vehicles. Configuration of the powertrain, due to the dimensions and weight of the latter, have a decisive effect on basic components of combat vehicles, including those that are important for crew protection, weapons and mobility.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

MODERNIZACJE MASZYNY INŻYNIERYJNO-DROGOWEJ, Marek Ł. GRABANIA, Paweł STĘPIEŃ

Streszczenie: W artykule przedstawiono wykonane w OBRUM sp. z o.o. odmiany modernizacyjne maszyny inżynieryjno-drogowej (MID) eksploatowanej przez wojska inżynieryjne. Omówiono wykonaną w ramach kontraktu malezyjskiego maszynę na zespołach czołgu MBT PT-91 M oraz zakres adaptacji maszyny dla potrzeb misji pokojowych. Opisano zrealizowane w Ośrodku modernizacje układu sterowania maszyny oraz bieżące modyfikacje eksploatowanych maszyn, wynikające z długiego okresu eksploatacji i wymogu podniesienia stopnia nowoczesności podzespołów.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

MODIFICATIONS OF MID ENGINEERING AND ROAD VEHICLE, Marek Ł. GRABANIA, Paweł STĘPIEŃ

Abstract: The paper presents versions of the MID engineering and road vehicle modernized by OBRUM and used by engineering troops. A vehicle is described, made for a Malaysian customer, which is based on the units of the MBT PT-91 M tank, and the scope of work is presented for adapting the vehicle to the needs of peacekeeping missions. Modification of the control system of the vehicle is also described, as well as other modifications performed on existing vehicles after a long period of use in view of the requirement to improve the level of advancement of the component units.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

KODEKS ETYKI W DZIAŁALNOŚCI OBRUM SP. Z O.O., Paulina HARAF

Streszczenie. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) posiada zdefiniowany system ochrony pracowników przed dyskryminacją i złym traktowaniem, szczegółowo opisany w obowiązującej Procedurze Antymobbingowej. W roku 2016 PGZ rekomendowała spółkom córkom, wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej, wdrożenie najważniejszych dokumentów z obszaru etyki, w tym przede wszystkim Kodeksu Etyki oraz Procedur - Antymobbingowej i Antykorupcyjnej. Ośrodek Badawczo Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o., wchodzący w skład Grupy, opracował zestaw wewnętrznych dokumentów ustanawiających wysokie standardy i zasady postępowania dotyczące szeroko rozumianej etyki w stosunkach międzyludzkich. W artykule przedstawiono kwestie dotyczące etyki, mobbingu i korupcji na podstawie obowiązujących w OBRUM sp. z o.o. procedur zawartych w przyjętych do stosowania dokumentach. Omówiona została także rola i zadania powołanej w Ośrodku Komisji ds. Etyki.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

OBRUM CODE OF ETHICS, Paulina HARAF

Abstract. Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ - Polish Armaments Group) has an established system for protecting employees against discrimination and ill treatment which is described in detail in the Anti-Mobbing Procedure. In 2016, PGZ recommended to the daughter companies of the Capital Group the implementation of the most important documents in the field of ethics, in particular the Code of Ethics and the Anti-Mobbing and Anti-Corruption Procedures. OBRUM, a member of the Group, developed a set of internal documents establishing high standards and rules of conduct regarding broadly understood ethics in interpersonal relations. The article presents issues related to ethics, mobbing and corruption based on the procedures adopted for use by OBRUM. The role and tasks of the Ethics Committee established at OBRUM are also discussed.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

BALLISTIC TESTING OF ADDITIONAL ARMOUR DEMONSTRATORS, Bartłomiej PŁONKA, Krzysztof REMSAK, Marek RAJDA

Abstract. The article presents the methodology and results of armour ballistic resistance testing. The armour was designed and manufactured by the Institute of Non-ferrous Metals, Light Metals Division (IMN OML) in cooperation with LUBAWA S.A. Additional armour was made of multi-layer materials, including special ceramics and light metals. The method of creating armour demonstrators for Armstal armoured steel 6 mm, 8 mm and 10 mm thick armour is presented. Description and possible applications of object demonstrator designed and manufactured by "OBRUM" sp. z o.o are also given. All of the armour and the object demonstrators were designed to be tested in accordance with STANAG 4569 and AEP 55 standards. Ballistic tests of the armour demonstrators showed positive results according to standard requirements for 8 out of 9 demonstrators. The research results show that the object demonstrator is suitable for conducting a wide range of tests in accordance with the standards.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 4, 2017

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE A MODERNIZACJA SIŁ ZBROJNYCH RP, Robert Krzysztof ŁUKAWSKI

W artykule zaprezentowano rozwiązania systemowe w zakresie procesu pozyskiwania Sprzętu Wojskowego (SpW) przyjęte w resorcie obrony narodowej. Przeprowadzono konstruktywną krytykę pewnych elementów tych rozwiązań, które wynikają z dotychczasowej działalności Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO). W artykule poruszono kwestie dotyczące wypracowanego przez I3TO modelu organizacyjnego i aparatu narzędzi wykorzystywanych przez kadrę Inspektoratu. Zawarte w artykule opinie I3TO w zakresie roli technologii, a w tym technologii kluczowych i przełomowych w systemie uzbrojenia, powiązań i relacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w proces tworzenia nowych rozwiązań, są również tłem dla wskazania roli i dokonań Inspektoratu w identyfikowaniu ciekawych z punktu widzenia obronności rozwiązań technicznych, inicjowaniu projektów badawczych oraz wdrażaniu uzyskanych efektów w praktyczne rozwiązania w SpW. Pokazano rolę przyjętej klasyfikacji poziomów gotowości technologii (PGT). Zasygnalizowano również problematykę zarządzania prawami własności intelektualnej. W podsumowaniu odniesiono się do potrzeby wypracowania spójnego modelu systemu pozyskiwania i użytkowania sprzętu wojskowego obowiązującego w całym resorcie obrony narodowej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

ANALIZA MOŻLIWOŚCI PRZEPRAWY PODWODNEJ MOSTU SZTURMOWEGO MG-20, Andrzej SZAFRANIEC, Stanisław TOMASZEWSKI

W artykule przedstawiono analizę możliwości i ograniczeń związanych z pokonywaniem głębokiej przeszkody wodnej po dnie przez most szturmowy na podwoziu gąsienicowym MG-20. Poddano analizie i oceniono różne warianty pokonywania głębokiego brodu: z przęsłem na podwoziu, z przęsłem uniesionym, z przęsłem holowanym i z przęsłem zatapianym. Zdefiniowano zalecenia dla przyszłych badań.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

UKŁAD KOMPENSACJI OBJĘTOŚCI CIECZY ROBOCZEJ, Michał GRABIŃSKI

W artykule przedstawiono opracowany i wdrożony w OBRUM sp. z o.o. układ kompensacji objętości cieczy roboczej. Przedstawiono problem i zaproponowano autorskie jego rozwiązanie. Na bazie zamieszczonego w tekście schematu blokowego wyjaśniono istotę działania układu. Omówiono główny węzeł układu, objęty ochroną patentową zawór kierunkowy z napędem elektrycznym. W podsumowaniu scharakteryzowano korzyści związane z zastosowaniem zaproponowanego układu kompensacji.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

E-LEARNING WSPÓŁCZESNYM NARZĘDZIEM NAUCZANIA, Magdalena ŚLUSARCZYK, Marek GRABANIA

W artykule przedstawiono jedno z najważniejszych narzędzi nauczania na odległość jakim jest e-learning. Omówiono obszary stosowania, jego zalety i wady oraz ograniczenia. Podane zostały definicje: systemu zarządzania nauczaniem oraz sytemu zarządzania treścią nauczania. Ponadto opisano standardy e-learningu z uwypukleniem standardu SCORM mającym zastosowanie w wojsku. W podsumowaniu zwrócono uwagę na konieczność samokształcenia umiejętności przydatnych w e-learningu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

WOJSKOWA PLATFORMA E-LEARNINGOWA, Tomasz STROJECKI, Michał DANISZ

W artykule przedstawiono nowoczesne narzędzie informatyczne – platformę e-learningową wykorzystywaną w szkoleniu wojska. Opisano cele i zadania polskiej platformy wojskowej resortu obrony narodowej (RON). Omówiono wymagania dla administratora oraz zastosowane środki bezpieczeństwa i ochrony informacji dostępnych na platformie. Podano sposób instalacji materiałów dydaktycznych, w tym opracowanych w OBRUM sp. z o.o. trenażerów wirtualnych dostępnych na platformie RON.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

MODERN TECHNOLOGIES AND THE MODERNIZATION OF THE POLISH ARMED FORCES, Robert Krzysztof ŁUKAWSKI

The article presents the systemic solutions in the area of the process of acquiring military equipment adopted by the sector of national defence. A constructive criticism of certain elements of these solutions is presented as a result of the activities of the Inspectorate for the Implementation of Innovative Defence Technologies (I3TO). The article discusses the issues concerning the organizational model developed by I3TO and the set of tools used by the staff of the Inspectorate. The I3TO's opinions on the role of technology, including key and breakthrough technologies in the weapon system, links and relationships between actors involved in the development of new solutions, form also a background to indicate the role and achievements of the Inspectorate in identifying interesting technical solutions from the defence point of view, initiating research projects and implementing the results into practical solutions in military equipment. The role of the adopted classification of technology readiness levels (PGT) is shown. Issues related to the management of intellectual property rights have also been pointed out. In conclusion, reference is made to the need to develop a consistent model of the system for the acquisition and use of military equipment applicable throughout the sector of national defence.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

ANALYSIS OF THE POSSIBILITIES OF UNDERWATER CROSSING BY THE MG-20 ASSAULT BRIDGE, Andrzej SZAFRANIEC, Stanisław TOMASZEWSKI

The article presents an analysis of the possibilities and limitations associated with negotiating a deep water obstacle on its bottom by the MG-20 assault bridge on tracked chassis. Various options for deep fording are analyzed and assessed: with the bridge span set on the chassis, with the bridge span raised, with the bridge span towed and with the bridge span submerged. Recommendations for future tests are set forth.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

WORKING FLUID VOLUME COMPENSATION SYSTEM, Michał GRABIŃSKI

The article describes a working fluid volume compensation system developed and realized by OBRUM. The problem is presented and a solution is proposed by the author. The principles of the system operation are explained with the help of a block diagram. It discusses the main unit of the system, a patented electrically operated directional valve. The summary characterizes the benefits of using the proposed compensation system.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

E-LEARNING AS A MODERN TEACHING TOOL, Magdalena ŚLUSARCZYK, Marek GRABANIA

This article presents one of the most important e-learning distance learning tools. Areas of application, its advantages and disadvantages and limitations are discussed. Definitions of the following are provided: Learning Management System and Learning Content Management System. In addition, e-learning standards are outlined, particularly the SCORM standard for military use. The summary highlights the need for improving one's self-learning skills useful in e-learning

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

MILITARY E-LEARNING PLATFORM, Tomasz STROJECKI, Michał DANISZ

A modern IT tool is presented: an e-learning platform used in military training. The objectives and tasks of the Polish military platform of the national defence sector (RON) are described. Administrator requirements and the security and protection measures applied with regard to the information available on the platform are discussed. The method of installing training aids, including virtual trainers developed at OBRUM available on the RON platform, is given.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 3, 2017

UNIWERSALNY POJAZD RATOWNICZO-TRANSPORTOWY, Monika KURPAS, Andrzej SZAFRANIEC

Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję gąsienicowego, pływającego pojazdu przeznaczonego m.in. do transportu kontenerów pożarniczych w miejsca niedostępne dla zwykłych pojazdów kołowych. Pojazd mógłby być również środkiem ewakuacji ludzi, zwierząt i sprzętu z terenów dotkniętych klęską żywiołową. Stanowiłby wyposażenie służb podległych Centrom Zarządzania Kryzysowego, w tym jednostek straży pożarnej. Cechą charakterystyczną pojazdu jest zdolność do pokonywania zawałów, terenów grząskich i do pływania. Wyposażenie pojazdu w układ samozaładowczy kontenerów pozwala uzyskać autonomię i uniezależnienie od urządzeń dźwigowych. Zastosowanie kompozytów, jako materiału konstrukcyjnego, pozwoli na istotne zmniejszenie masy wozu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

WIRTUALNY TRENAŻER 3D NARZĘDZIEM WSPOMAGAJĄCYM PROCES SZKOLENIA, Tomasz STROJECKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono nowoczesne narzędzie informatyczne – trenażer wirtualny 3D do szkolenia z zakresu obsługi, napraw i diagnostyki zwłaszcza urządzeń i sprzętu wojskowego. Opisana została budowa trenażera oraz dostępne tryby szkoleń. W podsumowaniu odniesiono się do potencjalnego zakresu szkoleń z wykorzystaniem opisanego urządzenia.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

MODUŁOWE LEKKIE BEZZAŁOGOWE PLATFORMY LĄDOWE WSPARCIA, Marian J. ŁOPATKA, Tomasz MUSZYŃSKI, Wojciech POLIS

Streszczenie. W artykule przedstawiono główne założenia dla lekkiej modułowej bezzałogowej platformy lądowej o masie 800 kg. Przedstawiono również przewidywany zakres zastosowań oraz wynikające z nich wymagania dla platformy modułowej jako nośnika zróżnicowanych systemów. Zdefiniowano wymagania dla wersji interwencyjnej, patrolowej, rozpoznawczej oraz logistycznej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

AGOGE - ZINTEGROWANE ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE DLA OPENCL C, Michał BUGAŁA

Streszczenie. W artykule zaprezentowano możliwości i rozwiązania technologiczne zintegrowanego środowiska programistycznego dedykowanego technologii OpenCL o nazwie Agoge. Omówiono proces zautomatyzowania tworzenia kontekstu OpenCL, obsługi argumentów jądra obliczeniowego i siatki obliczeniowej, oraz przedstawiono możliwości wykorzystania środowiska w obliczeniach numerycznych i analizie obrazu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

WYKRYWANIE ORIENTACJI OBIEKTÓW Z WYKORZYSTANIEM BIBLIOTEKI OPENCV, Michał BUGAŁA

Streszczenie. W artykule przedstawiono podstawowe metody wykrywania obiektów na obrazie z kamer cyfrowych oraz próby wykorzystania metod do zbadania orientacji obiektu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

VERSATILE RESCUE AND TRANSPORT VEHICLE, Monika KURPAS, Andrzej SZAFRANIEC

Abstract. The article presents a concept of a tracked floating vehicle intended for, inter alia, the transport of fire fighting containers to places inaccessible to ordinary wheeled vehicles. The vehicle could also be a means of evacuating people, animals and equipment from disaster-stricken areas. It would serve the services supervised by the Crisis Management Centre, including the fire brigades. The vehicle's specific features include the ability to negotiate rubbles and boggy land and to float. The container self-loading system allows for autonomy and independence of the vehicle from lifting equipment. Use of composite construction materials significantly reduces the weight of the vehicle.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

VIRTUAL 3D TRAINING KIT AS A TOOL FOR SUPPORTING THE TRAINING PROCESS, Tomasz STROJECKI

Abstract. The article presents a modern IT tool, a virtual 3D training kit for training in the operation, maintenance and diagnostics of military devices and equipment. The structure of the training device and available training modes are described. A reference is made in the summary to a potential scope of training sessions with the use of the device described.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

MODULAR LIGHT UNMANNED GROUND SUPPORT PLATFORMS, Marian J. ŁOPATKA, Tomasz MUSZYŃSKI, Wojciech POLIS

Abstract. The article presents the main design requirements for an 800 kg light modular unmanned ground platform. The anticipated range of applications and the resulting requirements for the modular platform as a carrier for differentiated systems are also outlined. Requirements are defined for intervention, patrol, reconnaissance and logistic versions of the platform.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

AGOGE - AN INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT FOR OPENCL C, Michał BUGAŁA

Abstract. The article presents the capabilities and technological solutions of Agoge, an integrated development environment dedicated to OpenCL. The automation of the process of creating an OpenCL context, handling of computational kernel and computational grid are discussed and the potential for using the environment in numerical calculations and image analysis is presented.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

OBJECT ORIENTATION RECOGNITION USING THE OPENCV LIBRARY, Michał BUGAŁA

Abstract. The article presents the basic methods of detecting objects in an image from a digital camera and attempts to apply methods of determining the orientation of an object.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 2, 2017

WYBRANE ASPEKTY KONSTRUOWANIA PRZEKŁADNI BOCZNEJ POJAZDU GĄSIENICOWEGO, Krzysztof SKOWRON, Krzysztof BASIURA, Michał GRABIŃSKI

Streszczenie: W artykule scharakteryzowano wybrane elementy procesu konstruowania przekładni bocznej pojazdu gąsienicowego, z którymi musi się zmierzyć projektant – konstruktor. Opisano problematykę projektowania uwzględniając poszukiwanie kompromisu pomiędzy często przeciwstawnymi wymaganiami. Omówione zostały najważniejsze i istotne węzły konstrukcyjne przekładni, w tym: koła zębate, łożyskowanie i działające siły. Przeprowadzono również rozważania nad technologią wykonania kadłuba oraz wpływem klasy dokładności wykonania kół na konstrukcję i parametry robocze przekładni. W podsumowaniu zwrócono szczególną uwagę na kluczowe elementy procesu projektowania decydujące o poprawności końcowej postaci konstrukcyjnej przekładni bocznej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

OPTYMALIZACJA DOBORU LEPKOŚCI OLEJU SMARUJĄCEGO DO PRZEKŁADNI ZĘBATYCH NAPĘDÓW MASZYN ROBOCZYCH Z UWAGI NA KRYTERIUM TRWAŁOŚCI ZAZĘBIEŃ, Jacek SPAŁEK, Maciej KWAŚNY

Streszczenie. W artykule przedstawiono usystematyzowane podejście w zakresie doboru optymalnej lepkości oleju do smarowania przekładni zębatych napędów maszyn roboczych, stosowanych w obszarze cywilnym oraz wojskowym. Scharakteryzowano klasyczne procedury literaturowe określenia wymaganej lepkości oleju według teorii hydrodynamicznej (teorii HD) oraz zaprezentowano procedury, bazujące na teorii elastohydrodynamicznego smarowania (teorii EHD). Opracowane przez autorów nomogramy pozwalają określić bezwymiarowy parametr tarcia, wynikający z fizykalnej istoty kontaktu tarciowego smarowanych zazębień kół przekładni. Pokazano związki tego parametru z głównymi rodzajami zużycia tribologicznego (ściernego, zmęczenia stykowego i zatarcia) uzębień kół.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

PRZYPADKI UŻYCIA IMPROWIZOWANYCH URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH, Grzegorz MOTRYCZ

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę przypadków użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych z udziałem pojazdów kontyngentu Polskich Sił Zbrojnych w Afganistanie w 2011 r. Na podstawie zebranych przypadków opisano metody ich użycia oraz sposoby detonacji ładunków przez przeciwnika. We wnioskach odniesiono się do wprowadzonych działań zapobiegawczych – zalecanych zmian w konstrukcji i wytycznych w zakresie eksploatacji pojazdów wojskowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

WYKORZYSTANIE RADIOGRAFII CYFROWEJ W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ, Piotr DŁUGOSZ, Paweł DARŁAK, Maciej KOCHEL, Marcin MATUSZEWSKI

Streszczenie. W artykule opisano zasadę działania radiografii cyfrowej i metodykę prowadzenia badań. Artykuł prezentuje także możliwości techniki cyfrowej wizualizacji w aspekcie konstruowania elementów ochrony balistycznej. Przedstawiono wyniki analizy rentgenowskiej wielowarstwowych struktur kompozytowych typu przekładkowych (ang. sandwich), składających się z elementów prasowanych w stanie ciekłym (ang. squeeze casting), przerabianych plastycznie, fragmentów ceramiki oraz związków elastomerowych połączonych za pomocą innowacyjnych technik klejenia. Przedstawiono również możliwości analizy jakościowej stalowych połączeń spawanych przeznaczonych do zastosowań w technice wojskowej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

SYSTEM ROZPOZNAWANIA NUMERÓW POLSKICH TABLIC REJESTRACYJNYCH, Michał BUGAŁA

Streszczenie. W artykule przedstawiono zrealizowane w OBRUM sp. z o.o. procesy badawcze związane z rozpoznawaniem znaków z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej. Badania dotyczyły rozpoznawanie numerów polskich tablic rejestracyjnych i stanowiły fragment projektu z obszaru inteligentnej analizy wideo. Omówiono szczegółowo detekcję tablic rejestracyjnych, segmentację, rekonstrukcję i rozpoznawanie znaków. W podsumowaniu odniesiono się do możliwości wykorzystania wyników badań w innych zastosowaniach

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

SELECTED ASPECTS OF CONSTRUCTING A FINAL DRIVE FOR A TRACKED VEHICLE, Krzysztof SKOWRON, Krzysztof BASIURA, Michał GRABIŃSKI

Abstract: The paper describes selected elements of the process of designing a final drive of a tracked vehicle by a design engineer. The problems of designing are described with account taken of the search for a compromise between the often conflicting requirements. The most important structural units of the final drive are discussed, including: gears, bearings and the acting forces. Consideration is also given to the construction technology of the body and to the effect of gear accuracy grade on the structure and operating properties of the drive. Particular attention was drawn in the summary to the key elements of the design process that determine the correctness of the final structural form of the final drive.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

OPTIMISING THE SELECTION OF WORKING MACHINE GEAR LUBRICANT OIL VISCOSITY TO MAXIMISE GEAR MESHING DURABILITY, Jacek SPAŁEK, Maciej KWAŚNY

Abstract. The paper presents a systematised approach to the selection of optimum viscosity of gear lubricant for drives of working machines used in civilian and military areas. Traditional literature procedures are characterised for determining the required oil viscosity according to the hydrodynamic theory (HD theory), and procedures based on the theory of elastohydrodynamic lubrication (EHD theory) are also presented. Nomograms developed by the authors allow to determine the dimensionless friction parameter resulting from the physical nature of the frictional contact in the lubricated gear meshing. The relationship between this parameter and the main types of tribological wear (abrasion, contact fatigue and seizure) of the gear teeth is demonstrated.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES, Grzegorz MOTRYCZ

Abstract. The paper presents an analysis of the cases of the use of improvised explosive devices (IED) in 2011 where vehicles of the Polish Military Contingent in Afghanistan were involved. Methods of IED use and methods of their detonation are described. Conclusions refer to the implemented preventive measures, recommended modifications in the design of military vehicles and guidelines for their use.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

APPLICATION OF DIGITAL RADIOGRAPHY IN MATERIALS ENGINEERING, Piotr DŁUGOSZ, Paweł DARŁAK, Maciej KOCHEL, Marcin MATUSZEWSKI

Abstract. The article describes the principle of digital radiographic methods and research methodology. It also presents the capabilities of digital visualisation with regard to designing ballistic protection components. Results are presented of X-ray analyses of composite sandwich structures consisting of squeeze cast plastic worked elements and elastomeric compounds bound using innovative adhesive binding methods. Capabilities are also presented of qualitative analysis of steel welded joints for military applications.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

POLISH LICENCE PLATE NUMBERS RECOGNITION SYSTEM, Michał BUGAŁA

Abstract. The article presents research carried out at OBRUM related to character recognition using an artificial neural network. The study concerned the recognition of Polish licence plate numbers of and was part of a project in the area of intelligent video analysis. The steps of licence number plate detection, segmentation, reconstruction and character recognition are discussed in detail. In conclusion, reference is made to the possibilities of using the research results in other applications.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 1, 2017

NIENISZCZĄCE BADANIA KONSTRUKCJI SPAWANYCH, Maciej KOCHEL, Dariusz PASIEKA

Streszczenie: W artykule opisano metody służące do nieniszczących badań połączeń spawanych, ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji wysoko wytrzymałych. Przedstawiono przykłady przebadanych w OBRUM Sp. z o.o. węzłów konstrukcyjnych, z uzasadnieniem użytej metody badawczej. W podsumowaniu odniesiono się do ograniczeń metod badawczych i możliwych do wystąpienia błędów w ocenie poprawności spawanych konstrukcji

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

NAPRAWA SYSTEMÓW UZBROJENIA W CZASIE DZIAŁAŃ BOJOWYCH CZĘŚĆ 1, Tomasz SMAL

Streszczenie. W artykule przedstawiono istotę i zasady systemu napraw w trakcie działań bojowych w aspekcie wykorzystania metod doraźnych (prowizorycznych, improwizowanych). Na wstępie zdefiniowano procedury systemu napraw polowych i opisano zasady i charakter napraw doraźnych. Dodatkowo omówiono dokumenty regulujące tę problematykę. Ponadto scharakteryzowano system napraw doraźnych w wybranych armiach sojuszniczych, aby wskazać jego podstawowe elementy, które są wspólne dla wszystkich sojuszników. Elementy te zostały również krótko opisane.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

NAPRAWA SYSTEMÓW UZBROJENIA W CZASIE DZIAŁAŃ BOJOWYCH CZĘŚĆ 2, Tomasz SMAL

Streszczenie. Wychodząc od pierwszej części artykułu pt.: „Naprawa uzbrojenia w trakcie działań bojowych. Część 1 – Charakter, zasady i technologia”, w niniejszym artykule przedstawiono propozycje zmian systemu napraw polowych w czasie działań bojowych związane z wdrożeniem napraw doraźnych (prowizorycznych, improwizowanych) w Wojskach Lądowych RP. Propozycje wdrożenia systemu napraw doraźnych przedstawiono na szczeblu centralnym i taktycznym, uwzględniając specyfikę i strukturę logistyki wojsk lądowych oraz zasady działania uwarunkowane dokumentami doktrynalnymi.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

DEMONSTRATOR OBIEKTU, Marek Ł. GRABANIA, Maciej KOCHEL

Streszczenie. W artykule przedstawiono konstrukcję opracowanego w OBRUM sp. z o.o. demonstratora obiektu - specjalistycznego stanowiska do badań balistycznych opancerzenia dodatkowego. Dokonano krótkiego przeglądu stanowisk badawczych wykorzystywanych w badaniach – próbach ostrzałem opancerzenia i blach specjalnych. Omówiono charakterystyczne cechy opracowanej konstrukcji pozwalające na wykorzystanie obiektu do przeprowadzenia szerokiego zakresu badań na zgodność z obowiązującymi dokumentami NATO – STANAG 4569 oraz AEP-55. W podsumowaniu zaproponowano rozszerzenie wykorzystania opisanego obiektu/stanowiska w prowadzonych badaniach i próbach balistycznych przez autoryzowane laboratoria wojskowe.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

HYDROGEN – ŚRODOWISKO PROGRAMISTYCZNE DLA SYSTEMU VIRTUAL BATTLESPACE, Michał BUGAŁA

Streszczenie. W artykule przedstawiono możliwości i rozwiązania technologiczne środowiska programistycznego Hydrogen, powstałego w Biurze Symulatorów OBRUM sp. z o.o. i przeznaczonego dla wirtualnego systemu pola walki Virtual Battlespace 3. Hydrogen jest uzupełnieniem narzędzi dostarczanych przez producenta systemu VBS, firmy Bohemia Interactive, i w łatwy sposób umożliwia rozbudowę systemu o nowe funkcjonalności.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

NON-DESTRUCTIVE TESTING OF WELDED STRUCTURES, Maciej KOCHEL, Dariusz PASIEKA

Abstract. The article describes methods for non-destructive testing of welded joints, with particular focus on structures of high strength. Examples of structural units tested at OBRUM are presented along with the justification of the choice of the test method applied. In summary, reference is made to the limitations of the test methods and to possible errors in the assessment of the correctness of the welded structures.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

REPAIR OF WEAPON SYSTEMS UNDER COMBAT OPERATIONS. PART 1, Tomasz SMAL

Abstract. The paper presents description of nature and principles of repair system under combat operations in context of using expedient (temporary, improvised) methods. Firstly, the crucial processes of battlefield maintenance were defined and principles and nature of expedient repairs were described. Additionally, basic allied documents were mentioned about battlefield maintenance and expedient repair. Furthermore, expedient repair systems in chosen allied armies were briefly described in order to identify basic elements of the expedient repair system which are common for all allies. The identified elements were shortly characterized.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

REPAIR OF WEAPON SYSTEMS UNDER COMBAT OPERATIONS. PART 2, Tomasz SMAL

Abstract. Basing on the first part of the paper entitled: “Repair of weapon systems under combat operations. Part 1 – nature and principles”, the current paper presents modification propositions in the repair system under combat operations with reference to expedient (temporary, improvised) repairs taking into consideration Polish Land Forces.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

OBJECT DEMONSTRATOR, Marek Ł. GRABANIA, Maciej KOCHEL

Abstract. The article presents the design of an object demonstrator, special stand for ballistic testing of additional armour. A short review of stands for gunfire testing of armour and special plates. The features of the developed structure allowing its use to carry out a wide range of tests for compliance with applicable NATO standards, STANAG 4569 and AEP-55, are discussed. In conclusion, suggestions for broadening the range of applications of the described object/stand in the studies and ballistic tests at authorized military laboratories.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

HYDROGEN – A DEVELOPMENT ENVIRONMENT FOR THE VIRTUAL BATTLESPACE SYSTEM, Michał BUGAŁA

Abstract. The article presents the capabilities and technological solutions of the Hydrogen programming environment devised at OBRUM's Simulator Department and intended for the Virtual Battlefield 3 system. Hydrogen is in addition to the tools provided by Bohemia Interactive, the VBS system manufacturer, and facilitates expanding the system with new functionalities.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 4, 2016

ANALIZA RUCHU POJAZDU GĄSIENICOWEGO, STANISŁAW TOMASZEWSKI

Streszczenie. W artykule opisano sposób modelowania ruchu pojazdu w środowisku SolidWorks. Przedstawiono przejazd pojazdu po torze prób z zamodelowanymi garbami z różnymi prędkościami i opisano możliwości określania nacisków na koła jezdne, wyznaczenia częstotliwości drga pionowych i kątowych pojazdu, jak i przemieszczeń i sił działających na poszczególne elementy kadłuba powstające w czasie ruchu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

MOTION ANALYSIS OF A TRACKED VEHICLE, STANISŁAW TOMASZEWSKI

Abstract. The article describes a method of modelling the movements of a vehicle in the SolidWorks environment. Driving a vehicle on a test track with model bumps at various speeds is presented and capabilities are described for determining road wheel load, determining the frequency of vertical and angular vibration of the vehicle, as well as of displacements and forces generated during movement and acting on the individual components of the hull.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

BADANIA MODUŁOWEJ KŁADKI DLA PIESZYCH DO ZABEZPIECZENIA SYTUACJI KRYZYSOWYCH, ZBIGNIEW KAMYK, CEZARY ŚWIDLIŃSKI, KRZYSZTOF DUDEK, PIOTR KRYSIAK

Streszczenie. Coraz częstsze klęski żywiołowe wymagają posiadania sprzętu umożliwiającego szybką ewakuację bądź przywrócenie komunikacji pieszej z lądem. Istniejące wojskowe kładki szturmowe nie spełniaj wymaga cywilnych w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji przez osoby cywilne. W artykule przedstawiono koncepcję i wyniki badań lekkiej modułowej kładki dla pieszych do zastosowań w sytuacjach kryzysowych w środowisku cywilnym. Kładka przeznaczona jest do pokonywania przeszkód terenowych o szerokości do 20 m. Optymalizacja konstrukcji w zakresie kształtu, wytrzymałości, masy, pozwoliła na otrzymanie modułów, które zapewniają jej łatwy transport i montaż . Budowa może być wykonywana przez małe zespoły ludzi, bez specjalnego sprzętu i przygotowania, z wyjątkiem osób nadzoru. Modułowość konstrukcji pozwala na łatwą adaptację do warunków terenowych. Istnieje możliwość opracowania konstrukcji pod nowe wymagania służb kryzysowych w zakresie funkcjonalności poprzez zmian długości i szerokości użytkowej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

CONCEPT OF A MODULAR FOOTBRIDGE TO BE USED IN CRISIS SITUATIONS, ZBIGNIEW KAMYK, CEZARY ŚLIWIDLIŃSKI, KRZYSZTOF DUDEK, PIOTR KRYSIAK

Abstract. Increasing occurrence of natural disasters requires the use of such equipment which would enable either rapid evacuation, or quick restoration of pedestrian infrastructure with the mainland. The existing infantry footbridges, however, do not fulfil the civilian standards of safety of use. The paper presents a concept and tests of a light modular footbridge for pedestrian use in crisis situations. This footbridge would be used to cross obstacles up to 20 m wide. Optimisation of the construction in terms of shape, mechanical strength, weight enabled the development of modules which guarantee easy transport and assembly. The assembly is simple; it can be done by a small group of people without the need for special equipment or machinery and requiring only minimum amount of supervision. Modularity of the structure allows the users to adapt it to various terrain conditions with ease. Furthermore, the modular footbridge can be adjusted so as to accommodate the new requirements issued by the crisis services, as far as functionality is concerned – both the length and width of the footbridge can be altered.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

MATERIAŁOWO-TECHNOLOGICZNA ANALIZA NOWYCH MOŻLIWOŚCI PRODUKCJI DODATKOWEGO OPANCERZENIA SPRZĘTU WOJSKOWEGO, JACEK WILCZEWSKI, MARCIN KUBICA, BARTŁOMIEJ PŁONKA, BARTOSZ STEFAŃSKI, MAŁGORZATA KARPOWICZ, PIOTR REDLARSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono uzyskane w ostatnim czasie w grupie LUBAWA S.A. nowe możliwości produkcji opancerzenia dodatkowego dla sprzętu wojskowego (pojazdów, śmigłowców lub obiektów stacjonarnych). Dynamiczny rozwój tych zdolności opiera się na nowych lub zmodernizowanych urządzeniach i liniach technologicznych oraz wsparciu merytorycznym Instytutu Metali Nieżelaznych, Oddziału Metali Lekkich (IMN OML) z zakresu zaawansowanych technicznie materiałów. W artykule podano parametry techniczne oraz możliwości produkcyjne materiałów specjalnych bazujących na włóknach aramidowych, polietylenowych oraz na materiałach utwardzanych chemicznie lub termicznie typu żywice poliestrowe, elastomery i inne. Przedstawiono materiały na bazie stopów metali lekkich, nad rozwojem których od szeregu lat pracuje IMN OML. W podsumowaniu opisano możliwości prefabrykacji i wytwarzania gotowych modułów opancerzenia dodatkowego przeznaczonego dla mobilnego i stacjonarnego sprzętu wojskowego oraz cywilnego specjalnego przeznaczenia.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

MATERIAL AND TECHNOLOGICAL ANALYSIS OF THE NEW POSSIBILITIES IN THE MANUFACTURE OF ADD-ON ARMOUR FOR MILITARY EQUIPMENT, JACEK WILCZEWSKI, MARCIN KUBICA, BARTŁOMIEJ PŁONKA, BARTOSZ STEFAŃSKI, MAŁGORZATA KARPOWICZ, PIOTR REDLARSKI

Abstract. The paper presents new possibilities in the manufacture of add-on armour for military equipment (vehicles, helicopters or stationary objects) developed recently by the LUBAWA SA group. The dynamic development of these capabilities is based on new or upgraded equipment and production lines and on substantive support from the Institute of Non-Ferrous Metals, Division of Light Metals (IMN OML) in the area of technologically advanced materials. The paper presents technical parameters and manufacturing capabilities of special materials based on aramid and polyethylene fibres and on chemically or thermally cured materials such as polyester resins, elastomers, etc. Materials based on light metal alloys, on the development of which IMN OML has been working for a number of years, are discussed. The possibilities of prefabrication and manufacture of finished modules of add-on armour designed for mobile and stationary equipment for military and special civilian purposes are described in the summary.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

NOWOCZESNE, ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA WYROBÓW ZE STOPÓW MAGNEZU METODAMI PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ, BARTŁOMIEJ PŁONKA, PIOTR KORCZAK, KRZYSZTOF REMSAK, MAREK RAJDA

Streszczenie. W artykule opisano badania i uzyskane wyniki procesu współbieżnego i przeciwbieżnego wyciskania prętów, kształtowników, rur itp., które były prowadzone dla stopów magnezu MgAlZn. Jest to grupa stopów podlegająca obróbce cieplnej, dla której można osiągnąć jedne z najwyższych wartości wytrzymałości. Materiały te zostały wytworzone w IMN OML Skawina w postaci wlewków o średnicy 100 mm. Proces wyciskania prowadzono w zakresie temperatur od 320°C do 430°C i prędkości wyciskania od 0,5 do 5 mm/s. Badano również wpływ obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne stopów magnezu. Dla badanych stopów magnezu uzyskano wyższe właściwości mechaniczne dla stanu T5 ni dla stanu T6. We wnioskach odniesiono się do możliwości wykorzystania uzyskanych wyników.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

MODERN TECHNOLOGIES OF MANUFACTURING ADVANCED MAGNESIUM ALLOY PRODUCTS USING METHODS OF PLASTIC PROCESSING, BARTŁOMIEJ PŁONKA, PIOTR KORCZAK, KRZYSZTOF REMSAK, MAREK RAJDA

Abstract. This paper discusses the process of direct and indirect extrusion of rods, profiles, tubes, etc. for a series of MgAlZn magnesium alloys, which are suitable for heat treatment to obtain the highest strength. These products have been manufactured at the Institute of Non-Ferrous Metals, Light Metals Division (IMN OML) in the form of billets with a 100 mm diameter. The extrusion process was performed in the temperature range between 320°C and 430°C and at the ram speed of 0.5 to 5.0 mm/s. The impact of heat treatment on the mechanical properties of magnesium alloys was also the subject of this study. The tested magnesium alloys had higher mechanical properties for temper T5 than for temper T6. In conclusion, reference is made to the possibilities of practical application of the results obtained.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

LOKALIZACJA CZWOROKĄTÓW W PRZESTRZENI TRÓJWYMIAROWEJ – PODSTAWOWE ZAGADNIENIA Z DZIEDZINY ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI, MICHAŁ BUGAŁA

Streszczenie. W artykule przedstawiono jeden ze sposób obliczania lokalizacji czworokątów w przestrzeni trójwymiarowej na podstawie punktów dwuwymiarowych leżących na jednej płaszczyźnie. W podsumowaniu odniesiono się do uzyskanych efektów i możliwości wykorzystania algorytmu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

IDENTIFYING THE LOCATION OF TETRAGONS IN THE THREE-DIMENSIONAL SPACE - KEY ISSUES IN THE FIELD OF AUGMENTED REALITY, MICHAŁ BUGAŁA

Abstract. The paper presents one of the methods of calculating the pose1 of tetragons in the three-dimensional space on the basis of coplanar two-dimensional points. In conclusion, reference is made to the effects obtained and to the possibilities of practical application of the algorithm.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 3, 2016

UNIWERSALNA MODUŁOWA PLATFORMA GĄSIENICOWA NOŚNIKIEM UZBROJENIA I SPECJALISTYCZNEGO WYPOSAŻENIA, MARIAN HOLOTA, MONIKA KURPAS

Streszczenie. W artykule odniesiono się do aktualnie obowiązujących dokumentów normatywnych regulujących proces pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP). Omówiono stan prac nad opracowaniem Uniwersalnej Modułowej Platformy Gąsienicowej (UMPG) jako podwozia bazowego. Zaprezentowano możliwości realizacji przez przemysł krajowy UMPG, bazującej na wynikach i wnioskach dotychczas zrealizowanych projektów. Przedstawiono możliwe do realizacji odmiany gąsienicowych pojazdów lądowych o różnym przeznaczeniu wykorzystujące UMPG jako podwozie bazowe.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

UNIVERSAL MODULAR TRACKED PLATFORM AS A CARRIER FOR ARMAMENT AND SPECIAL EQUIPMENT, MARIAN HOLOTA, MONIKA KURPAS

Abstract. Reference is made in the article to the current normative documents regulating the process of acquiring military equipment and services for the Armed Forces of the Republic of Poland (AF RP). The progress of work on developing a Universal Modular Tracked Platform (UMPG) as base chassis is discussed. The feasibility of manufacture of UMPG by the Polish industry is presented based on the results of completed projects and conclusions drawn therefrom. The various variants of tracked land vehicles of various application using UMPG as the base chassis are presented.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

PROJEKTOWANIE PRZEKŁADNI BOCZNEJ POJAZDU GĄSIENICOWEGO, KRZYSZTOF BASIURA, KRZYSZTOF SKOWRON

Streszczenie. W artykule przedstawiono opracowane koncepcje rozwiązań przekładni bocznej do lekkich pojazdów gąsienicowych o masie od 2·104 do 3·104 kg. Przedstawiono krótkie rozważania teoretyczne dotyczące metodyki projektowania. Przeprowadzono ogólny przegląd zagadnień dotyczących przekładni bocznych oraz wskazano na problemy, które występują w procesie projektowania przekładni do pojazdów gąsienicowych. Zdefiniowane zostały założenia projektowe. Omówiono trzy koncepcje przekładni bocznych, które następnie poddano analizie kryterialnej. W podsumowaniu dokonano wyboru koncepcji opartego o przeprowadzoną analiz kryterialną.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

DESIGNING A FINAL DRIVE FOR A TRACKED VEHICLE, KRZYSZTOF BASIURA, KRZYSZTOF SKOWRON

DESIGNING A FINAL DRIVE FOR A TRACKED VEHICLEAbstract. The paper presents concepts of solutions developed for a final drive for light tracked vehicles weighing from 2·104 to 3·104 kg. A short theoretical discussion of design methodology is given. A general review of problems associated with final drives is made, highlighting those that occur in the process of designing transmission for tracked vehicles. Design requirements are defined. Three concepts of the final drive are discussed and subjected to multi-criteria analysis. Finally one concept is selected based on the carried out multi-criteria analysis.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

PROJEKTOWANIE HYBRYDOWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO DO ŚREDNIEJ BEZZAŁOGOWEJ PLATFORMY LĄDOWEJ, TOMASZ CZAPLA, OLAF DUDEK

Streszczenie. Projekt został zrealizowany jako studium poprzedzające wdrożenie innowacyjnego, hybrydowego, spalinowo - elektrycznego układu napędowego bezzałogowej platformy lądowej o masie 800 kg. Na podstawie modelu dynamicznego hybrydowego układu napędowego do bezzałogowej platformy lądowej sprecyzowano docelowe parametry napędu i dokonano doboru jego elementów składowych. Został opracowany tryb pracy pojazdu, na podstawie którego ponownie dobrano elementy przy założeniu uzyskania minimum masy. W zakresie pracy opracowano koncepcyjną posta konstrukcyjną pojazdu BPL.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

DESIGNING A HYBRID DRIVE SYSTEM FOR A MEDIUM-SIZED UNMANNED LAND PLATFORM, TOMASZ CZAPLA, OLAF DUDEK

Abstract. The project was realized as a study preceding the implementation of an innovative hybrid combustion/ electric drive system for an unmanned land platform with a weight of 800 kg. Based on a dynamic model of a hybrid drive system for an unmanned land platform, the target parameters of the drive were specified and its components were sized and selected. A vehicle operating mode was developed and components were reselected with a view to attain the lowest possible weight. A conceptual structural form of an unmanned land vehicle platform was developed.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

ZASTOSOWANIE SWORZNIOWEGO PRZETWORNIKA SIŁY DO POMIARU CIĘŻARU NA ŻURAWIU Z10, TOMASZ MAKOWSKI, SZYMON PAWŁOWSKI, BŁAŻEJ BARAŃSKI

Streszczenie. W publikacji opisano sworzniowy przetwornik do pomiaru siły, zamontowany na żurawiu o symbolu Z10 pojazdu układającego MS-40. Przedstawiono budowę , najważniejsze parametry oraz zasadę działania przetwornika sworzniowego BROSA 0201. W głównej mierze skupiono się na zaprezentowaniu uzyskanych wyników pomiarowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

APPLICATION OF FORCE MEASURING PIN TO MEASURE WEIGHT ON THE Z10 CRANE, TOMASZ MAKOWSKI, SZYMON PAWŁOWSKI, BŁAŻEJ BARAŃSKI

Abstract. The paper describes a force measuring pin (force transducer) mounted on a Z10 crane of an MS-40 bridge-laying vehicle. The design, main specifications and operating principle of the BROSA 0201 force measuring pin are presented. The paper focuses on measurement results obtained with the use of the force transducer.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

SYMULACJA OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I POKRYWY ŚNIEŻNEJ W GENERATORZE OBRAZU JASKIER IG, MICHAŁ BUGAŁA

Streszczenie. W artykule przedstawiono metody implementacji opadów atmosferycznych i pokrywy śnieżnej z wykorzystaniem technik nowoczesnej grafiki komputerowej. Omówiono metody, jakie zostały wykorzystane w generatorze obrazu Jaskier IG, oraz problematykę ciągłości obrazu w przypadku wykorzystania wielu monitorów. W podsumowaniu dokonano oceny uzyskanych wyników prac.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

SIMULATION OF PRECIPITATION AND SNOW COVER IN THE JASKIER IMAGE GENERATOR, MICHAŁ BUGAŁA

Abstract. The article presents methods of implementing atmospheric precipitation and snow cover using techniques of modern computer graphics. Methods applied in the Jaskier image generator and problems of image continuity in multiple display monitors are discussed. The results obtained are discussed in the summary.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 2, 2016

KOMPATYBILNOŚĆ UKŁADACZY MOSTÓW MS-20 ORAZ MG-20, PIOTR MAKULSKI

Streszczenie. W artykule omówiono opracowane w OBRUM sp. z o.o. dwie konstrukcje urządzeń tak zwanych układaczy umieszczonych na mostach wojskowych MS-20 oraz MG-20, których zadaniem jest ułożenie i podjęcie przęsła z przeszkody. Podane zostały charakterystyczne parametry przęsła PM-20. Przedstawiono różnice w budowie układaczy realizujących te same funkcje. Odniesiono się do uzyskanego efektu kompatybilności układaczy pozwalającej na operowanie tym samym przęsłem przez dwa niezależne pojazdy – samochodowy MS-20 oraz gąsienicowy MG-20.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

INTERCOMPATIBILITY OF BRIDGE LAYERS MS-20 AND MG-20, PIOTR MAKULSKI

Abstract. The paper discusses two designs, developed by OBRUM, of the so-called layers placed on military bridges MS-20 and MG-20, the purpose of which is launching and retrieving the bridge span from over an obstacle. Specifications of the PM-20 bridge span are given. Differences in the design of the bridgelayers performing the same functions are presented. Reference is made to the obtained intercompatibility effect of the layers enabling the same bridge span to be handled by two independent vehicles: wheeled MS-20 and tracked MG-20.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

UKŁAD STEROWANIA ŻURAWIEM Z10 MOSTU WSPARCIA MS-40, TOMASZ MAKOWSKI, SZYMON PAWŁOWSKI

Streszczenie. Artykuł przedstawia nową konstrukcję żurawia oznaczonego symbolem Z10 zamontowaną na pojeździe układającym. Jest to kolejna odsłona rozwoju konstrukcji pojazdów inżynierskich w OBRUM sp. z o.o. W publikacji przedstawione zostały rozwiązania sterowania, pomiarów parametrów pracy i komunikacji z operatorem. Omówiono możliwość zastosowania uniwersalnego pulpitu sterowania dla celów sterowania prac żurawia.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

CONTROL SYSTEM FOR Z10 CRANE ON MS-40 SUPPORT BRIDGE, TOMASZ MAKOWSKI, SZYMON PAWŁOWSKI

Abstract. The subject of matter of this article shows new concept of Z10 crane installed on associated bridge. It is the new version of engineering vehicles which are constructed in OBRUM. The paper presents solutions of control, data analysis and communication. Possibility of using a universal control panel is discussed.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

WPŁYW ANALIZY KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA NA WYBÓR KONCEPCJI MOSTU PONTONOWEGO, ZBIGNIEW KAMYK, CEZARY ŚLIWIŃSKI

Streszczenie. W artykule omówiono główne problemy związane z szacowaniem kosztów cyklu życia (Life Cycle Cost LCC) systemów uzbrojenia. Przedstawiono przykłady zastosowania LCC w mostownictwie cywilnym. Przeanalizowano strukturę kosztów cyklu życia mostu pontonowego w Siłach Zbrojnych RP i przedstawiono model szacowania jego koszów cyklu życia. Wykonano analizę LCC dla trzech koncepcji nowego mostu pontonowego w różnych wersjach materiałowych. Oceniono wyniki analizy i możliwość zastosowania LCC do wyboru konstrukcji mostu pontonowego dla Wojska Polskiego.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

IMPACT OF LIFE CYCLE COST ANALYSIS ON THE PONTOON BRIDGE CONCEPT SELECTION, ZBIGNIEW KAMYK, CEZARY ŚLIWIŃSKI

Abstract. The article discusses main issues in relation to life cycle cost analysis (LCC) of armament systems. Examples of the application of LCC in civilian bridges are provided. Furthermore, the structure of LCC for a pontoon bridge used in the Polish Armed Forces is analysed and a model for cost estimation with regard to LCC is presented. The LCC analysis was carried out for three concepts of a new pontoon bridge made of varying materials and the results of these analyses, as well as the probability of the application of LCC in the process of selecting the new design of the pontoon bridge for the Polish Army have been explored.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

STANOWISKO DO BADAŃ OPANCERZENIA DODATKOWEGO, MAREK Ł. GRABANIA, ANDRZEJ PILNY

Streszczenie. Artykuł opisuje zaprojektowane w Biurze Konstrukcji OBRUM sp. z o.o. stanowisko przeznaczone do badań opancerzenia dodatkowego na odporność balistyczną . Omówiono podstawowe cechy zaprojektowanego stanowiska, pozwalające na badania modułów opancerzenia na zgodność z wymaganiami normy STANAG AEP-55. Konstrukcja składana stanowiska umożliwia jego przewóz dostępnymi środkami transportu. Rozwiązanie przewiduje możliwość badań z zabudowanym, dodatkowym elementem – spall linerem. W podsumowaniu przedstawiono możliwe do wykorzystania obszary zastosowań .

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

STAND FOR TESTING ADD-ON ARMOUR, MAREK Ł. GRABANIA, ANDRZEJ PILNY

Abstract. The paper describes a stand designed by the OBRUM's Design Office for testing ballistic resistance of additional armour. Discussed are the basic features of the stand that enable testing compliance of armour modules with the requirements of STANAG AEP-55. Collapsible design of the stand makes it a portable piece of equipment that may be carried using the available means of transport. The design enables testing armour provided with an additional component – spall liner. Possible areas of application are presented.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

IMPLEMENTACJA EFEKTU NOKTOWIZJI Z WYKORZYSTANIEM MAPY GŁĘBOKOŚCI, MICHAŁ BUGAŁA

Streszczenie. W artykule przedstawiono metod implementacji efektu noktowizji, jaki został użyty w generatorze obrazu Jaskier IG symulatora JASKIER. Omówiono zasadę działania noktowizora oraz procesy przetwarzania obrazu z wykorzystaniem nowoczesnych technik grafiki komputerowej. W podsumowaniu odniesiono się do uzyskanych efektów.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

IMPLEMENTING THE NIGHT VISION EFFECT WITH THE USE OF A DEPTH MAP, MICHAŁ BUGAŁA

Abstract. The article presents a method of implementing the night vision effect applied in the Jaskier image generator of the JASKIER simulator. The operating principle of a night vision device is discussed along with image processing procedures with the use of modern computer graphics techniques. The effects obtained are summarised in conclusions.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 1, 2016

1. List Prezesa Zarządu OBRUM sp. z o.o.

Prosimy o zapoznanie się z listem Prezesa Zarządu OBRUM sp. z o.o. Pana Adama Janika

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. Ustanowienie projektu, Marek Ł. GRABANIA

Streszczenie. W artykule omówiono dwa elementy z początkowego obszaru zarządzania projektem – ustanowienia projektu, mające istotny wpływ na jego przebieg i realizację : wybór kierownika projektu oraz struktury zarządzania projektem. Przedstawiono możliwe warianty i ich cechy charakterystyczne. W podsumowaniu odniesiono się do specyfiki projektowej w OBRUM sp. z o.o. wymagającej indywidualnego podejścia do każdego projektu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. Kryteria i zasady projektowania współczesnych pojazdów bojowych z uzbrojeniem wielokalibrowym. Część 1, Marian HOLOTA, Monika KURPAS

Streszczenie. W artykule wskazano na sposoby pozyskania sprzętu pancernego w oparciu o obowiązujące decyzje MON. Rozwinięto opis sposobu pozyskania nowego sprzętu w oparciu o prace B+R, definiując ogólne części składowe Studium Wykonalności, kryteria parametryczne, zakres niezbędnych analiz i prac wstępnych dla przyjęcia ogólnego układu konstrukcyjnego realizowanego projektu koncepcyjnego. W szczególności odniesiono się do analiz parametrycznych, stosując jako kryterium oceny spełnienie oczekiwań przyszłego użytkownika i wpływu rozwiązania na ogólny układ konstrukcyjny.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. Hydropneumatyczne zawieszenie pojazdu gąsienicowego z amortyzacją cierną, Stanisław TOMASZEWSKI, Piotr WOCKA

Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcje hydropneumatycznego zawieszenia pojazdu gąsienicowego opartego o zespół cylindra hydropneumatycznego i amortyzatora ciernego zintegrowanego z piastą wahacza. Omówiono przeznaczenie, konfigurację, budowę pojedynczego zespołu zawieszenia oraz kinematykę i koncepcję budowy układu zawieszenia pojazdu gąsienicowego.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. Podstawy kształtowania trwałości eksploatacyjnej przekładni zębatych układów napędowych maszyn roboczych, Maciej KWAŚNY, Jacek SPAŁEK

Streszczenie. W artykule dokonano uogólnionego podsumowania wpływu podstawowych parametrów geometrycznych, materiałowych, konstrukcyjno-technologicznych i eksploatacyjnych na trwałość przekładni zębatych napędów maszyn i pojazdów specjalnych. Rozpatrzono zagadnienie trwałości zazębień, wskazując na istotność wpływu tych parametrów na: wytrzymałość doraźną i zmęczeniową zębów oraz odporność warstwy wierzchniej na zniszczenie tribologiczne. Ponadto, pokazano istotną rolę inżynierii smarowania w kształtowaniu trwałości łożyskowań. Artykuł w szczególności ma na celu wzbogacenie bazy wiedzy konstruktorów, niezbędnej na etapie opracowania koncepcji oraz podejmowania decyzji w optymalizacji innowacyjnych układów napędowych maszyn roboczych o przeznaczeniu wojskowym.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. Elektroniczne układy sterowania silnikami spalinowymi w aspekcie wykorzystania funkcji specjalnych w pojazdach wojskowych, Piotr STRYJEK, Tomasz NIKISZ, Krzysztof SYKULSKI, Michał SOWA

Streszczenie. Nowoczesne układy sterowania pracą silników spalinowych dają bardzo szerokie możliwości kształtowania ich charakterystyk. Dodatkowe funkcje specjalne pozwalają na zwiększenie możliwości taktycznych pojazdu, szczególnie w warunkach ekstremalnych. Pozwalają także na ułatwienie i usprawnienie diagnostyki silnika i zespołu napędowego. Systemy takie powinny być jednak odporne na działanie coraz bardziej zaawansowanej broni, wykorzystującej na przykład impuls elektromagnetyczny do niszczenia podzespołów elektroniki pojazdów przeciwnika.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. Zastosowanie metod modelowania komputerowego i symulacji do weryfikacji systemu montażu dodatkowego opancerzenia, Andrzej MORKA, Sebastian STANISŁAWEK, Tadeusz NIEZGODA, Dariusz RUDNIK

Streszczenie. Artykuł omawia zagadnienie weryfikacji systemu montażu dodatkowego opancerzenia z zastosowaniem metod modelowania komputerowego i symulacji. Dla realizacji tego celu opracowano modele numeryczne istotnych elementów konstrukcji systemu mocowania oraz panelu i reprezentatywnej części płyty kadłuba. Dokonano selekcji odpowiednich modeli konstytutywnych wykorzystywanych materiałów oraz doboru właściwych parametrów materiałowych. Badane panele poddano obciążeniom normatywnym wg Normy Obronnej NO-06-A 103/2005 dla grupy N11 oraz uderzeniu pocisku AP 14,5x114 mm B32 zgodnie z wytycznymi zawartymi w STANAG 4569. Rezultaty uzyskane na drodze analiz numerycznych w szczególności rozpatrywano pod względem możliwości wystąpienia trwałych odkształceń plastycznych w elementach systemu mocowania opancerzenia dodatkowego. Stwierdzono, że w badanych przypadkach uderzenie pocisku powoduje powstanie trwałych (plastycznych) odkształceń w elementach mocowania (tulejki, spoiny spawu), ale ilościowo są one dalekie od wartości niszczących. W śrubach, podkładkach oraz dla połączeń gwintowych nie zidentyfikowano niepokojących wartości naprężenia i odkształceń. Jedyną sytuacją wymagającą uwagi są trwałe odkształcenia w obszarze zagniecenia nitonakrętek zaobserwowane dla obciążeń udarem jednokrotnym i wielokrotnym. Analiza wariantów uderzenia pocisku AP 14,5 centralnie w osi śruby układu mocowania wykazuje brak zdolności ochronnej w tym obszarze. Pocisk perforuje elementy systemu mocowania bez istotnego oporu tracąc nieznaczną część swojej energii, tym samym stanowi nadal zagrożenie dla perforacji kadłuba.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. Problemy transportu lotniczego mostu MS-40, Zbigniew RACZYŃSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwości transportu lotniczego elementów wielkogabarytowych. Scharakteryzowano wymagania stawiane przewożonym ładunkom oraz środkom transportowym. Szczegółowiej omówiono uwarunkowania transportu zespołów mostu MS-40 samolotem transportowym typu C-130 Hercules.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. Układ holowania pojazdu gąsienicowego, Maciej KOCHEL, Krzysztof SKOWRON

Streszczenie. W artykule przedstawiono rozwiązanie dodatkowego układu holowniczego przeznaczonego dla lekkiego pojazdu gąsienicowego. Odniesiono się do zasady holowania pojazdów w ruchu drogowym i pojazdów specjalnych, w tym gąsienicowych. Przedstawiona została konstrukcja układu holowania, jego zabudowa na pojeździe oraz obliczenia wytrzymałościowe.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. Zmodernizowany system sterowania układem wentylacji, Benjamin ANTONCZYK, Leszek NOWAK

Streszczenie. W artykule opisano opracowany – zmodernizowany system sterowania układem wentylacji w wyrobie JBR-15M. Przedstawiono stan dotychczasowy układu z opisanymi wadami. Na schematach blokowych pokazano proponowane wersje rozwiązań. W podsumowaniu – wnioskach odniesiono się do uzyskanych efektów nowego rozwiązania.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. Establishment of a project, Marek Ł. GRABANIA

Abstract. The article discusses two elements in the initial project management area, the establishment of a project, those elements having a significant impact on the course and implementation of the project: designation of the project manager and determination of the project management structure. The possible options and their characteristics are presented. Specific considerations, including individual approach to every project, related to project management at OBRUM are referred to in the summary.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

12. Criteria and rules in the design of modern combat vehicles with large-calibre armament Part 1, Marian HOLOTA, Monika KURPAS

Abstract. The paper presents methods of acquiring armoured equipment based on valid decisions of the Ministry of Defence. A description is given of the method of acquiring new equipment based on R&D studies along with the definitions of general components of the Feasibility Study, parametric criteria, scope of analyses and studies required for adopting a general structural arrangement of the concept design. Special reference is made to parametric analyses, with the adopted evaluation criterion being the meeting of future user's expectations and the effect of the solution on the general structural arrangement.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

13. Hydropneumatic suspension of a tracked vehicle with friction dampers, Stanisław TOMASZEWSKI, Piotr WOCKA

Abstract. The paper presents the concept of a hydropneumatic suspension of a tracked vehicle based on the hydropneumatic cylinder arrangement and friction damper integrated with the suspension arm holder. The purpose, configuration, design of single suspension unit and the kinematics and design concept of the suspension system of a tracked vehicle are discussed.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

14. Shaping the service life of gear drive systems of working machines, Maciej KWAŚNY, Jacek SPAŁEK

Abstract. The paper presents a generalized summary of the effects of basic geometrical, material, construction and technological and operational parameters on the durability of gear drives of machines and special vehicles. The issue of gear meshing durability is examined, indicating the significance of the impact of these parameters on: immediate and fatigue strength of gear teeth and resistance of surface layer to tribological failure. In addition, the important role of lubrication engineering in the shaping of bearings durability is demonstrated. The paper aims to enrich the knowledge of design engineers which is necessary at the stage of concept development and making decisions on the optimization of innovative drive systems of working machines designed for military use.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

15. Electronic control systems of internal combustion engines with respect to the implementation of special functions in military vehicle, Piotr STRYJEK, Tomasz NIKISZ, Krzysztof SYKULSKI, Michał SOWA

Abstract. Modern systems that control the operation of internal combustion engines provide many possibilities of shaping the characteristics of such engines. Additional special functions extend the technical capabilities of a vehicle, particularly under extreme conditions. Such functions also facilitate and improve the diagnostics of the engine and the power train. These systems have to be resistant to the increasingly advanced weapons which, for instance, make use of an electromagnetic impulse to destroy the electronics of enemy vehicles

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

16. Application of computer modelling and simulation methods in verification of a system of additional armour installation, Andrzej MORKA, Sebastian STANISŁAWEK, Tadeusz NIEZGODA, Dariusz RUDNIK

Abstract. The paper discusses the problem of verifying systems of additional armour installation with the use of computer modelling and simulation methods. To achieve this purpose, numerical models of essential structural elements of the fastening arrangement, of the panel and of the representative portion of hull plate have been developed. Suitable constitutive models of the materials used and proper parameters thereof have been selected. Tested panels were subjected to group N11 standard loads in accordance with the Defence Standard NO-06-A 103/2005 and AP 14.5x114 mm B32 projectile impact in accordance with the guidelines included in STANAG 4569. The results obtained by means of numerical analyses were studied in particular in terms of establishing the probability of permanent plastic deformations in the elements of the additional armour fastening system. It was found that in the cases studied the impact of a projectile results in permanent (plastic) deformations in the fastening arrangement elements (bushings, welds), but in quantitative terms these were far from destructive. No disturbing stresses or strains have been identified in bolts, washers and threaded connections. The only situation that needs to be looked into are permanent strains in the crush area of blind rivet nuts observed for loads from single and repeated impacts. Analysis of the impact of an AP 14.5 projectile centrally along the axis of the bolt of the fastening arrangement showed lack of protective capacity in this area. The projectile perforates elements of the fastening arrangement with no significant resistance, while its energy decreases only slightly and thereby the threat of hull penetration is still retained.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

17. Air transportation problems regarding the MS-40 bridge, Zbigniew RACZYŃSKI

Abstract: The article presents the possibilities of large-size cargo transportation by air, as well as the requirements towards the transported loads and the methods of transport. The article also provides a detailed overview of the technical conditions for the transport of subsequent assemblies of the MS-40 bridge by the C-130 Hercules transport aircraft.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

18. Tracked vehicle towing system, Maciej KOCHEL, Krzysztof SKOWRON

Abstract. The paper presents an additional towing system designed for a light tracked vehicle. Reference is made to the rules of towing vehicles in road traffic and towing of special purpose vehicles, including tracked vehicles. The design of the towing system, its installation on the vehicle and strength calculations are presented.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

19. Modernized ventilation control system, Benjamin ANTONCZYK, Leszek NOWAK

Abstract. The paper describes the modernized control system for ventilation system installed in the JBR-15M mobile radar station. Previous arrangement is presented along with its deficiencies. Proposed solution options are shown in block diagrams. The effects of the new solution are summarized in conclusions.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 3, 2015

1. Rola badań i rozwoju w grupie PGZ / Dariusz SOKÓLSKI, Piotr RUTKOWSKI

Streszczenie. W artykule przedstawione zostały działania Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. (PGZ) w obszarze badań i rozwoju w procesie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP w celu odbudowy polskiego potencjału obronnego oraz podniesienia potencjału polskiej nauki i przemysłu obronnego. Omówiono priorytety rozwoju Sił Zbrojnych RP, trendy technologiczne oraz kierunki działań PGZ jako konsolidatora spółek przemysłu obronnego.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. The Role of Research and Development within the PGZ Group / Dariusz SOKÓLSKI, Piotr RUTKOWSKI

Abstract. The paper presents the activities of the Polska Grupa Zbrojeniowa (Polish Armaments Group) (PGZ) in the area of research and development in the process of modernizing the Polish Armed Forces aimed at reconstructing the Polish defence potential and strengthening the potential of Polish science and defence industry. Priorities of the development of the Polish Armed Forces are discussed along with trends in technology and areas of activities of PGZ as the consolidating unit of the defence industry companies. Keywords: PGZ Group, research and development activities

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. Zawód Kierownik Projektu / Paulina HARAF, Renata HARAF, Marek Ł. GRABANIA

Streszczenie. W artykule przedstawiono nowy zawód funkcjonujący obecnie na rynku pracy – Kierownik Projektu. Omówiono wymagania formalne oraz cechy osobowe, które powinien mieć kierownik projektu. Przedstawiono zmiany organizacyjne i procesy szkoleniowe, które zostały przeprowadzone w OBRUM sp. z o.o. w celu przygotowania Ośrodka do funkcjonowania w nowych strukturach organizacyjnych (Polskiej Grupy Zbrojeniowej), bazujących na metodologii zarządzania projektami. Odniesiono się także do korzyści z wdrożonego w Ośrodku systemu zarządzania projektami.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. The Project Manager’s Profession / Paulina HARAF, Renata HARAF, Marek Ł. GRABANIA

Abstract. The article presents a new profession in the labour market: the Project Manager. Formal requirements and personal features of a project manager are discussed. Organizational transformations and training processes conducted at OBRUM in order to adapt to new organizational structures (Polish Armaments Group) and based on project management methodology are presented. The benefits of the project management system implemented at OBRUM are also reviewed.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. Zarządzanie projektami w OBRUM sp. z o.o. / Adrian BRITTANI

Streszczenie. W artykule przedstawiono wdrożoną do praktyki w OBRUM sp. z o.o. nową formę zarządzania - zarządzanie projektami. Omówiono przyjęte do stosowania metodyki PRINCE 2 oraz PMI z wprowadzonymi podległościami służbowymi. Opisano uzyskane korzyści i dalsze kierunki rozwoju zarządzaniem projektami, w tym wsparcie komputerowe.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. Project Management at OBRUM / Adrian BRITTANI

Abstract. The paper presents a new form of management - project management - implemented at OBRUM. The adopted PRINCE2 and PMI methodologies are discussed along with the implemented reporting lines. The benefits obtained and future development trends in project management are described, including IT support.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami / Jacek BULWAN, Adrian BRITTANI

Streszczenie. W artykule omówiono wdrożone w OBRUM sp. z o.o. narzędzie informatyczne – system EPM wspomagający zarządzanie projektami. Określono istniejące w Ośrodku potrzeby kompleksowego dostępu do danych projektu. Opisano główne cechy nowego narzędzia oraz realizowane funkcje, w tym formularze elektroniczne, wsparcie cyklu życia projektu, harmonogramowanie projektu z uwzględnieniem zasobów, integracja z istniejącymi systemami w spółce. Przedstawiono także potencjalne korzyści z wdrożonego systemu informatycznego.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. IT Support for Project Management / Jacek BULWAN, Adrian BRITTANI

Abstract. The article describes deployment of an IT tool in OBRUM sp. z o.o. – Microsoft Enterprise Management platform. Previously existing needs for centralized access to project data were named together with the description of new tool’s functionalities and supported areas. Finally, benefits of the deployment were pictured compared to the initial situation.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. Pojazd gąsienicowy z napędem hybrydowym. Część 1 / Arkadiusz MĘŻYK, Wojciech KLEIN, Krzysztof SKOWRON, Marek Ł. GRABANIA

Streszczenie. W artykule omówiono innowacyjny projekt pojazdu gąsienicowego z napędem hybrydowym realizowany przez konsorcjum naukowe. Przedstawiono krótki przegląd platform lądowych o podwójnym przeznaczeniu – cywilnym i wojskowym. Pokazano pozycjonowanie omawianego projektu w klasyfikacji pojazdów – platform lądowych. Omówiono założenia projektowe, cel pracy i przyjętą metodologię projektowania, w tym fazy jego powstawania i wynik końcowy. W podsumowaniu odniesiono się do opracowanej wersji konstrukcyjnej pojazdu i realizacji praktycznej w postaci demonstratora technologii oraz dalszego rozwoju projektu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. Tracked Vehicle With Hybrid Drive. Part 1 / Arkadiusz MĘŻYK, Wojciech KLEIN, Krzysztof SKOWRON, Marek Ł. GRABANIA

Abstract. The paper discusses an innovative design of a tracked vehicle with hybrid drive being implemented by a research consortium. A short review of land platform of dual use, civilian and military, is presented. The position of the design discussed among other land platforms is shown. Design requirements, purpose of the work and adopted design methodology are discussed along with the creation stage and final outcome. The summary includes a reference to the developed design version and practical implementation in the form of a technology demonstrator and to further development of the project.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. Układ dystrybucji mocy w pojeździe hybrydowym / Dariusz ZACZYK, Marcin FICE

Streszczenie. W artykule przedstawiono problemy związane z poprawnym zaprojektowaniem instalacji elektrycznej pojazdu z napędem hybrydowym (spalinowo- elektrycznym). Pokazana jest topologia układu i uzyskane wyniki - stabelaryzowane parametry wielkoprądowej instalacji elektrycznej pojazdu hybrydowego. W artykule opisano najważniejsze elementy prac projektowych, w tym bilans mocy, dobór zabezpieczeń, dobór przekrojów przewodów, wyznaczenie punktu pracy wentylatora oraz układ soft startu silnika elektrycznego. W podsumowaniu odniesiono się do praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników obliczeniowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

12. Electric power distribution system in a hybrid vehicle / Dariusz ZACZYK, Marcin FICE

Abstract. The paper presents problems associated with proper design of an electrical system of a vehicle with a hybrid propulsion system (internal combustion + electric). Topology of the system is shown along with results obtained: tables of parameters of a high current electrical system of a hybrid vehicle. The paper describes major components of the design work, including power balance, safeguards, wire cross sections, determination of the working point of a fan and soft start system for the electric motor. In conclusion, reference is made to the practical application of the calculation results.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

13. Stopy metali lekkich w wielowarstwowych pancerzach pasywnych dla pojazdów wojskowych / Bartłomiej PŁONKA, Krzysztof REMSAK, Marek RAJDA, Jacek WILCZEWSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono przegląd wyników prac badawczych realizowanych w Instytucie Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich (IMN OML), których celem było opracowanie konstrukcji oraz technologii wytwarzania pancerzy pasywnych. Przedstawiono wyniki badań paneli wytwarzanych na dwa sposoby. Pierwszy w technologii odlewania kokilowego i drugi poprzez łączenie poszczególnych warstw metodami klejenia i laminowania przy zastosowaniu żywic epoksydowych utwardzanych chemicznie lub termicznie. W obydwu technologiach testowano jak w pancerzach pasywnych sprawdzą się stopy metali lekkich. Przeprowadzone badania ostrzałem modeli pasywnych pancerzy wykazały przydatność obydwu technologii oraz stosowania metali lekkich i uzyskano skuteczne zatrzymanie pocisków kalibru 7,62 mm i 12,7 mm typu B-32 dla różnych wariantów.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

14. Light Metal Alloys in Multilayer Passive Armours for Military Vehicles / Bartłomiej PŁONKA, Krzysztof REMSAK, Marek RAJDA, Jacek WILCZEWSKI

Abstract. The article presents an overview of the results of studies carried out at the Institute of Non-Ferrous Metals, Light Metals Division (OML IMN). The aim of the studies was to develop a design of passive armours and a technology for their manufacture. The results of studies of panels produced by two different manufacturing techniques are presented. The first manufacturing technique is permanent mould casting; the second consists in bonding of individual layers with adhesives and lamination using chemically or thermally cured epoxy resins. For both technologies, tests were made to check the applicability and behaviour of light metal alloys in passive armours. The tests under fire of passive armour models have demonstrated the usefulness of both technologies and the applicability of light metals. For different variants, an effective stopping of B-32 bullets calibre 7.62 mm and 12.7 mm was achieved

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

15. Wytwarzanie elementów lekkiego kompozytowego pancerza ochronnego metodą prasowania w stanie ciekłym (squeeze casting) / Piotr DŁUGOSZ, Paweł DARŁAK

Streszczenie. Istotą podjętych badań eksperymentalnych opisanych w niniejszej publikacji była adaptacja zainstalowanego na terenie Instytutu Odlewnictwa w Krakowie nowoczesnego stanowiska do prasowania w stanie ciekłym (squeeze casting) VSC 500 firmy UBE dla potrzeb kompleksowej technologii wytwarzania elementów lekkiego, kompozytowego pancerza ochronnego. Zakres badań obejmował opracowanie projektu podstawowego elementu pancerza i dobór materiałów do jego budowy, a także opracowanie konstrukcji specjalistycznej formy odlewniczej oraz wyznaczenie optymalnych parametrów procesu prasowania w stanie ciekłym. Zaprezentowana unikalna ciekło-fazowa technologia wytwarzania elementów kompozytowych pozwala uzyskiwać elementy pancerza charakteryzujące się wysoką skutecznością ochronną w przypadku ochrony przed małokalibrowymi pociskami przeciwpancernymi typu AP i może wchodzić w skład modułowego systemu ochrony mobilnych środków transportowych (pojazdów naziemnych i latających).

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

16. Manufacture Of Lightweight Components For A Composite Protective Armour Using Squeeze Casting Technologies / Piotr DŁUGOSZ, Paweł DARŁAK

Abstract. Experimental studies described in the present article adapt modern VSC 500 equipment produced by UBE for the squeeze casting technology, located at Foundry Research Institute in Cracow, Poland. The aim of such adaptation was to set up a comprehensive technology capable to manufacture essential elements for lightweight composite armour protection. The overall scope of the study included development of basic design of an armour element and the selection of materials necessary for its construction. Furthermore development of special mould design along with determining the optimal parameters for the squeeze casting process has been considered. The presented unique liquid-phase technology of composite element manufacture allows obtaining armour elements with a high protection efficacy against small-calibre armour piercing projectiles. The elements can also be part of a modular protection system for mobile transport means (land and aerial vehicles).

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

17. Stanowisko badawcze / Marek Ł. GRABANIA, Andrzej PILNY

Streszczenie. W artykule omówiono podstawowe cechy zaprojektowanego stanowiska do badań ostrzałem próbek opancerzenia. Odniesiono się do wyników badań poznawczych przeprowadzonych w Dziale Badawczym Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. We wnioskach przedstawiono możliwości rozwojowe opracowanej konstrukcji.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

18. Test stand / Marek Ł. GRABANIA, Andrzej PILNY

Abstract. The paper discusses the basic features of a stand developed for gunfire-testing of armour plating samples. Reference is made to the results of research carried out at the Research Department of the Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. Conclusions include prospects for further development of the design.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 2, 2015

1. INVESTIGATION OF ENTERPRISE ARCHITECTURE AND SOFTWARE ARCHITECTURE IN RELATION TO QUALITY ATTRIBUTES IN MILITARY APPLICATIONSB / Jan WEREWKA

Abstract. In this paper the relations between enterprise and software architecture are investigated. These relations may be different for a company which uses the software as part of their operation as opposed to a company which develops software systems. The relations are usually very complicated, therefore only the attribute of quality was chosen for this study. This paper shows the importance of finding mappings between quality attributes on enterprise architecture and software architecture levels. Some examples from the military domain are given. An interesting example used in the military is the survivability quality attribute, which has similar meaning on enterprise, system, and network levels. This paper proposes some ways in which the relations may be investigated.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. Nowoczesne symulatory KTO ROSOMAK / Mariusz KAPRUZIAK, Stanisław PARCZEWSKI, Tomasz NIKISZ

Streszczenie. W artykule opisano systemy szkoleniowe przeznaczone dla Kołowego Transportera Opancerzonego (KTO) – Rosomak. Przedstawiono genezę powstania i historię rozwoju systemów Jaskier, Tasznik oraz zintegrowanego systemu szkoleniowego KTO – Rosomak. Przedstawiono budowę zastosowanych systemów komunikacyjnych w zrealizowanych symulatorach. Dokonana została analiza matematyczna występujących opóźnień w systemach komunikacyjnych symulatorów. W podsumowaniu autorzy odnieśli się do kierunków rozwoju i uwarunkowań systemów komunikacji w przyszłych rozwiązaniach symulatorów.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. System diagnostyki pojazdów / Konrad DRÓŻKA, Mariusz GWARDENCKI, Marcin KŁOSIŃSKI, Robert HAŁEK, Tomasz PŁATEK

Streszczenie. W artykule przedstawiono nowe spojrzenie na sieci komputerowe pozwalające na uzyskanie synergii informacji. Opisano schemat funkcjonalny systemu diagnostyki pojazdu, protokoły komunikacji i omówiono system integracji sprzętowo-softwarowej. Zaproponowano możliwe obszary zastosowań, w tym do zdalnej analizy danych eksploatacyjnych pojazdu lądowego o przeznaczeniu specjalnym. W podsumowaniu przedstawiono potencjalne korzyści dla różnego rodzaju beneficjentów, zwłaszcza dla odbiorcy wojskowego.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. Magistrala CAN w projektach OBRUM sp. z o.o. / Tomasz PŁATEK

Streszczenie. W artykule szczegółowo omówiono przykłady zastosowania magistrali CAN w nowych konstrukcjach wybranych maszyn inżynieryjnych zrealizowanych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o.o. w Gliwicach. Szczegółowiej przedstawiono problematykę związaną z zagadnieniem sterowania oraz bezpieczeństwem pracy operatorów podczas sterowania pojazdami inżynieryjnymi specjalnego zastosowania.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. Układ sterowania mostu przewoźnego wykorzystujący magistralę CAN / Tomasz MAKOWSKI, Szymon PAWŁOWSKI, Tomasz PŁATEK

Streszczenie. Artykuł przybliża złożoność problemu, jakim jest sterowanie pojazdem mostowym, umożliwiającym rozłożenie przęseł mostu na przeszkodzie szerokości 40 m. W artykule przedstawiono rozwiązanie komunikacji pomiędzy czujnikami, elementami wykonawczymi oraz sterownikami PLC, z wykorzystaniem magistrali CAN i protokołu CANOpen. W oparciu o schemat blokowy omówiono podstawowe elementy układu sterowania. Opisano również możliwość sterowania pracą żurawia oraz układacza mostu za pomocą uniwersalnego pulpitu sterowania.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. Integracja czujnika dwutlenku węgla z platformą czujników chemicznych do wykorzystania w robocie mobilnym / Tomasz MAKOWSKI, Szymon PAWŁOWSKI, Tomasz PŁATEK

Streszczenie. W artykule przedstawiono integracje układu pomiaru stężenia dwutlenku węgla działającego pod kontrolą mikrokontrolera ARM z rdzeniem Cortex-M, z układem czujników chemicznych. Układ ten przewidziany jest do pracy w systemie czujników chemicznych platformy do badań zagrożeń CBRN (Chemicznych, Biologicznych, Radiologicznych i Nuklearnych). Platforma ta będzie modułem przeznaczonym dla robota mobilnego rozpoznania terenu i miejsc trudno dostępnych PIAP – Gryf. W artykule dokonano przeglądu metod pomiaru dwutlenku węgla i przygotowano wytyczne dotyczące doboru czujnika. Przedstawiono również schemat komunikacji poszczególnych modułów robota między sobą, wykorzystujący standard CAN oraz protokół MODBUS na interfejsie UART. Artykuł prezentuje również testy rozruchowe układu zamontowanego na robocie oraz uzyskane w trakcie testów wyniki.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. Magistrala CAN w zastosowaniach górniczych / Jerzy JURA, Sławomir BARTOSZEK, Jerzy JAGODA, Łukasz KRZAK

Streszczenie. W artykule opisano wyniki prac badawczo – rozwojowych dotyczących magistrali CAN przeznaczonej do stosowania w środowisku zagrożonym wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Omówiono sieć CAN w wykonaniu iskrobezpiecznym stosowaną w podzespołach automatyki przemysłowej w górnictwie. Przedstawiono system KOGASTER oparty o magistralę CAN, będący efektem współpracy ITG KOMAG oraz firmy Gabrypol Sp. J., Z. i R. Juszczyk.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. Wizualizacja i akwizycja danych magistrali CAN / Jacek BARCIK

Streszczenie: W artykule omówiono opracowane oprogramowanie przeznaczone dla środowiska MS Windows XP/VISTA/7/8, pozwalające użytkownikowi na monitorowanie danych wysyłanych, jak i pobieranych z sieci CAN/CANOpen/J1939. Ponadto przedstawione są aplikacje wykorzystujące magistralę CAN, pozwalające na wymianę danych z mobilnym sterownikiem PLC, w celu parametryzacji i monitoringu parametrów pracy maszyny. W końcowej części artykułu odniesiono się do przyszłych kierunków prac rozwojowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. Wewnętrzne i zewnętrzne połączenia informacyjne – urządzenia monitorowania pojazdów / Sebastian CHWIEDORUK

Streszczenie. Systemy monitoringu oraz zarządzania flotą pojazdów, pomimo swoich niewielkich rozmiarów, są złożonymi urządzeniami, wyposażonymi w wiele interfejsów, pozwalających komunikować się zarówno z urządzeniami peryferyjnymi wewnątrz systemu, jak również gromadzić informacje z sieci pojazdu oraz zainstalowanych dodatkowych urządzeń pomiarowych i komunikacyjnych. Urządzenie, na przykładzie którego opisywane jest zagadnienie, wyposażone jest w wersji podstawowej w dwa interfejsy CAN High-Speed, mogące obsługiwać protokoły FMS, J1939, OBD II, z możliwością rozszerzenia o kolejny interfejs CAN i interfejs J1708. Ponadto do komunikacji zewnętrznej stosowany jest interfejs RS232 oraz 1-wire®. Do łączenia z modułami zdalnymi przewidziane jest połączenie bezprzewodowe. Wszelkie gromadzone dane (z wejść dwustanowych, licznikowych, analogowych, CAN, RS232, Wireless) są przesyłane siecią GSM do głównego serwera, gdzie są przetwarzane, zapisywane i wizualizowane. Artykuł zawiera omówienie tego typu urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem akwizycji, przesyłania, przetwarzania i przechowywania danych pozyskanych z pojazdu za pomocą cyfrowych sieci i protokołów.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. Zastosowanie stanowiska laboratoryjnego do badania magistrali CAN / Tomasz MAKOWSKI, Marek KCIUK

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę stabilności magistrali CAN przy zastosowaniu warunków technicznych niezgodnych z zaleceniami normalizacyjnymi oraz w stanach zakłóceniowych i zwarciowych. Badania przeprowadzono na autorskim stanowisku laboratoryjnym z modułem przeznaczonym do badania magistrali CAN.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

12. Modele matematyczne wybranych parametrów transmisji radiowej w oparciu o moduły IQRF / Piotr BAZYDŁO, Szymon DĄBROWSKI, Roman SZEWCZYK

Streszczenie. W artykule przedstawiono prototyp bezprzewodowego systemu wymiany danych oparty na modułach radiowych IQRF na przykładzie pomiaru temperatury oraz badania związane z efektywnością systemu w warunkach przemysłowych bądź cywilnych. Na artykuł składają się dwie główne części: część praktyczna oraz część badawcza. Część praktyczna opisuje podstawowe zasady działania zaprojektowanego systemu, użyte komponenty oraz procedury pomiarowe. Część badawcza przedstawia modele matematyczne i charakterystyki wybranych parametrów transmisji radiowej (efektywność, przepustowość) w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Badania przepustowości, która była przyjęta jako wyznacznik jakości transmisji, prowadzone były w warunkach przemysłowych (korytarz o długości 120 m z pracującą w pobliżu aparaturą przemysłową). W warunkach cywilnych (budynek biurowy), zbadano efektywność transmisji (stosunek odebranych pakietów do pakietów wysłanych razy 100%). Szczególne znaczenie mają badania dotyczące efektywności w budynku biurowym, z dużą ilością pomieszczeniem odgrodzonych ścianami. Wyniki tych badań umożliwiają modelowanie sieci wymiany danych za pomocą uzyskanych modeli matematycznych oraz znajomości opisanego w artykule algorytmu routingu Discovery IQMESH. Ponadto, testy w warunkach przemysłowych zostały wykonane dla trzech różnych wersji modułu: antena PCB 868 MHz, antena zewnętrzna 868 MHz oraz antena zewnętrzna 433 MHz.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

13. Measurement errors determination using identification techniques / Martyna ULINOWICZ, Marcin ŻUGAJ

Abstract. Identification of measurement errors applied to UAV Cularis flight-test data is presented. Data preparation for identification process is considered as it often decides of the successful identification. The problem of data synchronization is solved on the signal processing level by introducing interpolation procedure before applying identification algorithm. The identification method based on quazi-linearization optimization technique together with relaxation strategy is implemented in Matlab environment in order to pursue simulation tests. The nonlinear airplane equations of motion are formulated in body –axis and only kinematic quantities are exploited. The preliminary simulation test results indicates successful identification of measurement errors.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 1, 2015

2. NUMERYCZNE BADANIE ODPOWIEDZI KADŁUBA POJAZDU SPECJALNEGO NA OBCIĄŻENIE UDAROWE NA PRZYKŁADZIE SAMOBIEŻNEJ ARMATOHAUBICY KRAB / Wiesław BARNAT

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki analiz numerycznych odpowiedzi kadłuba armatohaubicy na strzał armatni w różnych położeniach armaty w stosunku do kadłuba. Rozpatrzono kilka strzałów dla różnych kątów podniesienia lufy, w tym dla najbardziej niekorzystnych z punktu widzenia wytrzymało ci konstrukcji. Analizę numeryczną przeprowadzono metod wykorzystywaną do obliczeń zjawisk szybkozmiennych-explicite. Za główne kryterium oceny odpowiedzi kadłuba przyjęto wytężenie materiału.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. KONWERSJA CZOŁGU T-72. NOWE OGNIWO W CYKLU ŻYCIA WYROBU / Monika KURPAS, Marian HOLOTA

Streszczenie. W artykule, na przykładzie czołgu T-72, zaprezentowano propozycję konwersji wycofywanego uzbrojenia do ponownego wykorzystania w różnych wersjach pojazdów inżynieryjnych. Przedstawione rozwiązania są przykładami możliwości budowy nowych pojazdów gąsienicowych różnego przeznaczenia zrealizowanych przy względnie niskich nakładach finansowych. Zaproponowana metodyka może być wykorzystana jako oferta handlowa Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) w postaci know-how (pakiet-/y modernizacyjne) lub dostaw gotowych pojazdów o różnym przeznaczeniu zwłaszcza do krajów eksploatujących czołgi T-72.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. MODUŁOWE UKŁADY NAPĘDOWE / Bartosz Stachura

Streszczenie. W artykule opisano wybrane współczesne układy napędowe przeznaczone głównie do zastosowań w technice wojskowej. Omówiono najważniejsze cechy układów typu power-pack oraz ich budowę. Na bazie wybranych przykładów polskich aplikacji zostały zestawione najważniejsze parametry techniczne. Ponadto w tabelach podano znane przykłady wdrożonych zastosowań modułowych układów napędowych w pojazdach lądowych: bojowych wozach piechoty oraz czołgach.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. KONCEPCJA NOWEGO MOSTU SZTURMOWEGO / Janusz ŚLIWIŃSKI, Zbigniew KAMYK, Wacław MALEJ, Janusz ŚLIWIŃSKI

Streszczenie. W artykule opisano konstrukcję współczesnych mostów szturmowych wykorzystywanych w działaniach bojowych do pokonywania rowów przeciwpancernych i innych tego typu przeszkód terenowych. Przedstawiono przydatność tych mostów w działaniach bojowych, na przykładzie działa wojsk USA w rejonie Zatoki Perskiej. Przedstawiono równie możliwości zastosowania kompozytów węglowych w konstrukcji przęseł mostowych wykonanych ze stopów aluminium. Zamieszczono koncepcję nowego mostu szturmowego umożliwiającego szybkie pokonywanie rowów przeciwpancernych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. BADANIA PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH PRZĘSŁA MOSTU MS-40 / Zbigniew RACZYŃSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wytrzymałościowych przęsła mostu MS-40. Badania obejmowały statyczne obciążanie przęsła, zgodnie z wymaganiami normy dla modelu klasy MLC 70(T) – pojazdy gąsienicowe – i MLC 110(W) – pojazdy kołowe. W trakcie testów rejestrowano naprężenia w wytypowanych miejscach przęsła głównego i pomocniczego mostu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

12. BADANIE STATECZNOŚCI MOSTÓW NOŻYCOWYCH / Zbigniew KAMYK, Wacław MALEJ, Cezary ŚLIWIŃSKI, Marcin DUSZAK, Janusz ŚLIWIŃSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono podział funkcjonalny mostów wojskowych ze względu na ich wykorzystanie w różnych fazach działań bojowych. Przeanalizowano fazy procesu ustawiania przęsła na przeszkodzie pod kątem zachowania stateczności wzdłużnej i poprzecznej. Opisano sposób wyznaczenia zapasu stateczności wzdłużnej oraz wartości dodatkowego momentu wywracającego przęsła mostu MG-20 wynikającego z bezwładności układów podczas awaryjnego zatrzymania przęsła w trakcie jego rozkładania. Opisano równie sposób sprawdzenia stateczności poprzecznej i wzdłużnej mostu MS-20 przy oddziaływaniu wiatru na przęsło w położeniu pionowym. Analizy wykazały właściwą stateczność przęseł MS-20 i MG-20.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

14. SYSTEM SYMULACJI POLA WALKI GIEWONT / Janusz ZEMBACZYŃSKI

Streszczenie. System Symulacji Pola Walki GIEWONT to nowoczesne narzędzie pozwalające na przeprowadzenie szkolenia na wszystkich szczeblach w Wojskach Lądowych i Wojskach Specjalnych, a także w innych rodzajach Sił Zbrojnych RP. Tworzące go moduły pozwalaj na prowadzenie indywidualnego treningu strzeleckiego, ćwiczenia taktyczne plutonu, kompanii i batalionu, a także prowadzenie symulowanych potyczek w terenie zabudowanym. W artykule omówiono najważniejsze parametry taktyczno-techniczne systemu i zakres jego możliwości.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. NUMERICAL STUDY OF THE RESPONSE OF THE BODY OF A HEAVY VEHICLE TO AN IMPACT LOAD AS EXEMPLIFIED BY THE KRAB SELF-PROPELLED GUN-HOWITZER / Wiesław BARNAT

Abstract. The paper presents results of numerical analyses of the response of the body of a gun-howitzer to gun shot in different positions of the gun in relation to the body. Shots at several different barrel elevation angles were analyzed, including the worst cases in terms of structure strength. Numerical analysis was performed using the explicit method of computing fast-changing phenomena. The adopted main criterion of body response assessment was material effort.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. CONVERSION OF THE T-72 TANK. NEW LINK IN THE PRODUCT LIFECYCLE / Monika KURPAS, Marian HOLOTA

Abstract. The paper presents a proposal to convert decommissioned weapons to be reused in different versions of engineering vehicles illustrated with the example of the T-72 tank. The solutions presented illustrate the possibilities of constructing new tracked vehicles of various use at relatively low cost. The proposed methodology may be used as a commercial offer of the Polska Grupa Zbrojeniowa (Polish Armaments Group) (PGZ) in the form of know-how (upgrade packages) or deliveries of complete vehicles of various use, particularly to countries that have T-72 tanks in service.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. MODULAR DRIVE SYSTEMS / Bartosz STACHURA

Abstract. This article describes some of the modern drive systems primarily designed for use in military technology. The main features of the power-pack type systems are discussed along with their structure. The most important technical parameters are listed on the basis of selected examples of Polish applications. In addition, tables are provided with known examples of implemented applications of modular drive systems in land vehicles: armoured personnel carriers and tanks.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. CONCEPT OF A NEW ASSAULT BRIDGE / Janusz ŚLIWIŃSKI, Zbigniew KAMYK, Wacław MALEJ, Janusz ŚLIWIŃSKI

Abstract. The article discusses the design of modern assault bridges used in military operations to cross anti-tank trenches and other such terrain obstacles. Usefulness of such bridges in military operations is illustrated with the example of US operations in the Persian Gulf. Possible applications of carbon-fibre composite materials in aluminium bridge construction are presented. The article presents a concept of an assault bridge for quick negotiation of anti-tank trenches.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. STUDY OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF THE MS-40 BRIDGE SPAN / Zbigniew RACZYŃSKI

Abstract. The paper presents selected results of strength tests of the MS-40 bridge span. The tests included static loading of the bridge as specified by the standard for MLC 70 (T) class – tracked vehicles – and MLC 110 (W) class – wheeled vehicles. Stresses in selected points of the main and auxiliary spans of the bridge were recorded during the tests.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

13. TESTS OF SCISSORS-TYPE BRIDGE STABILITY / Zbigniew KAMYK, Wacław MALEJ, Cezary ŚLIWIŃSKI, Marcin DUSZAK, Janusz ŚLIWIŃSKI

Abstract. The paper presents functional classification of military bridges with respect to different phases of combat operations. Individual phases of positioning the bridge span over a gap are described, with particular attention paid to maintaining longitudinal and transverse stability. A method of determining the longitudinal stability margin and the additional overturning moment for the MG-20 bridge span is described. This moment results from the systems’ inertia in the case of bridge span emergency stop during bridge launching. A method of verifying the longitudinal and transverse stability of the MS-20 bridge span in vertical position under windy conditions is also described. The analyses have demonstrated proper stability of both the MS-20 and MG-20 bridge spans.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

15. BATTLEFIELD SIMULATION SYSTEM GIEWONT / Janusz ZEMBACZYŃSKI

Abstract. The GIEWONT battlefield simulation system is a modern tool for conducting training at all levels in the Land Forces and Special Forces, as well as in other branches of Armed Forces. The modules of this system allow to conduct individual shooting training, as well as performing tactical exercises of platoon, company and battalion, or to engage in simulated battles in urban areas. The article discusses the most important tactical and technical parameters and capabilities of the system.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 2, 2014

2. ROZPROSZONE ĆWICZENIA CAX JAKO NOWOCZESNA FORMA SZKOLENIA DOWÓDZTW I SZTABÓW / Paweł BORYN, Mariusz KOZIOŁ

Streszczenie. Używany od 10 lat w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych system symulacyjny JTLS (Joint Theater Level Simulation) pozwala prowadzić ćwiczenia dowódczo—sztabowe wspomagane komputerowo. W artykule opisano możliwości operacyjne, sposób odwzorowania terenu oraz interfejs użytkownika w systemie JTLS. Zaprezentowano równie klasyfikację symulacji komputerowej oraz podjęto próbę zdefiniowania rozproszonego ćwiczenia wspomaganego komputerowo. Poruszono aspekty organizacyjne, problemy techniczne oraz zagadnienia związane z interoperacyjności systemów symulacyjnych i wsparcia dowodzenia w kontekście prowadzenia rozproszonych ćwiczeń CAX.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. METODYCZNE ASPEKTY UDZIAŁU SIŁ POWIETRZNYCH W ĆWICZENIACH WSPOMAGANYCH KOMPUTEROWO Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU JOINT THEATER LEVEL SIMULATION / Marian MICHALEC

Streszczenie. W artykule przedstawiono zarówno ogólne możliwo ci interaktywnego systemu symulacyjnego JTLS, jak i szczegółowe w obszarze symulowania działa sił powietrznych w ćwiczeniach wspomaganych komputerowo. Zaprezentowano zasadnicze etapy procesu przygotowania, prowadzenia i omówienia ćwiczenia wspomaganego komputerowo. Na tym tle omówiono wybrane metodyczne aspekty wykorzystania systemu JTLS w symulacji działa sił powietrznych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. WYKORZYSTANIE SYSTEMU SYMULACYJNEGO JTLS I APLIKACJI JEMM DO PROWADZENIA ĆWICZEŃ Z DOWÓDZTWAMI ODDZIAŁÓW ARTYLERII / Marcin PIETRZAK

Streszczenie. Artykuł odpowiada na pytanie o możliwości przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia wspomaganego komputerowo z dowództwem oddziału artylerii. Omówiono możliwości systemu symulacyjnego JTLS i aplikacji JEMM będących na wyposażeniu CSiKGW w kontekście wykorzystania ich potencjału do stworzenia ćwiczenia dedykowanego dla dowództwa oddziału artylerii. W artykule opisane zostały podstawowe zadania artylerii i sposób ich zasymulowania w wirtualnej rzeczywistości. Przedstawiono wymierne korzyści płynące z zastosowania symulacji w szkoleniu wojsk, szczególnie jeżeli chodzi o rzetelną ocen ćwiczenia z użyciem obu narzędzi. Ocena taka z wykorzystaniem analiz systemowych prezentowanych w artykule stanowi wartość dodaną ćwiczenia i w sposób najbardziej obiektywny opisuje podejmowane decyzje ćwiczących. Ostatnią, choć nie mniej ważną, sprawą poruszaną w artykule są koszty ćwiczeń, z których wynika wyższość ćwiczeń wspomaganych komputerowo nad konwencjonalnymi na mapach w kontekście koszt-efekt.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. LASEROWY SYMULATOR STRZELA FIRMY SAAB DLA CZOŁGU LEOPARD 2 / Mariusz CIELMA

Streszczenie. W artykule przedstawiono współczesne rozwiązania dla nowoczesnego szkolenia poligonowego, także pod kątem modernizacji technicznej polskich Sił Zbrojnych oraz wykorzystania laserowych systemów symulacji strzela w czołgu Leopard 2 na przykładzie systemu BT 46 firmy SAAB. Opisano podstawowe elementy systemu, powiązane elementy poligonu laserowego oraz jego możliwości wraz ze wskazaniem kierunków rozwoju.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. BADANIA DOŚWIADCZALNE RZECZYWISTYCH PRZYSPIESZEŃ SYMULATORA JAZDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH / Gabriel KOST, Andrzej DYMAREK, Tomasz DZITKOWSKI

Streszczenie. W artykule zaprezentowano wyniki badań doświadczalnych rzeczywistych przyspieszeń symulatora samochodu w przypadku typowych sytuacji drogowych. Kluczowe wielkości fizyczne zmierzono w charakterystyczny punktach symulatora podczas przyspieszania, hamowania i kierowania – zmiany toru jazdy itp.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

1. VIRTUAL REALITY SIMULATION TECHNOLOGY FOR MILITARY AND INDUSTRY SKILL IMPROVEMENT AND TRAINING PROGRAMS / Marek KOźLAK, Aleksander NAWRAT, Antoni KURZEJA

Abstract. This paper presents how the Virtual Reality (VR) technology and Computer Graphics (CG) is used nowadays by industry to reduce production costs, minimize learning curve and eliminate hazardous situations. Few examples of procedural training and VR simulators are being presented, as well as the use of CG for military training and troops support.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. DISTRIBUTED CAX AS A MODERN FORM OF COMMAND AND STAFF TRAINING / Paweł BORYN, Mariusz KOZIOŁ

Abstract. The JTLS (Joint Theatre Level Simulation) simulation system, used for 10 years in the War Games and Simulation Centre, National Defence University, Warsaw, enables conducting computer-assisted command post exercises. The article describes operational possibilities, terrain model and user interface in the JTLS system. The authors also describe the classification of computer simulation and attempt to define the distributed computer assisted exercise. Organisational aspects, technical problems and issues connected with the interoperability of different simulation systems and C4I systems are dealt with in the context of conducting CAX.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. METHODOLOGICAL ASPECTS OF AIR FORCE PARTICIPATION IN COMPUTER-ASSISTED EXERCISES USING JOINT THEATRE LEVEL SIMULATION / Marian MICHALEC

Abstract. The article presents the general features of the JTLS interactive simulation system, and more detailed features in the area of simulating air force operations in computer assisted exercises. The main phases of preparing, conducting and discussing computer assisted exercise are described. Against this background the author discusses selected methodical aspects of using JTLS in the simulation of air force operations.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. USE OF THE JTLS SIMULATION SYSTEM AND JEMM APPLICATIONS IN CONDUCTING EXERCISES WITH ARTILLERY UNIT COMMANDS / Marcin PIETRZAK

Abstract. The article answers the question of the possibilities of preparing and conducting computer assisted exercises with artillery unit command. The author discusses the capabilities of the JTLS simulation system and of JEMM applications used by CSiKGW in the context of their potential to create exercises designed for an artillery unit command. The article describes the basic tasks of the artillery and the method to simulate them in a virtual reality. The author presents the tangible benefits of using simulation in the training of troops, especially when it comes to reliable assessment of exercises conducted with the use of both tools. Such an evaluation using system analysis presented in the article constitutes an added value of the exercise and describes the decisions made by the training audience in the most objective manner. And last but not least, the article discusses the costs of exercises showing in this context the superiority of computer-assisted exercises over conventional map exercises.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. EXPERIMENTAL DETERMINATION OF PERCEPTIBLE ACCELERATION OF A DRIVING SIMULATOR FOR PEOPLE WITH DISABILITIES / Gabriel KOST, Andrzej DYMAREK, Tomasz DZITKOWSKI

Abstract. This paper presents the results of experimental determination of actual accelerations in a car simulator in typical traffic situations. Key physical quantities were measured in characteristic points of the simulator during acceleration, braking, turning, changing lanes, etc.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 1, 2014

2. CZASOPISMO SZYBKOBIEŻNE POJAZDY GĄSIENICOWE ELEMENTEM TRANSFERU WIEDZY Z OBSZARU OBRONNOŚCI / Marek Ł.GRABANIA

Streszczenie. W artykule przedstawiono zmiany, jakie przeszło czasopismo Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (SPG) w ciągu 25 lat istnienia na polskim rynku. Pokazano rolę w upowszechnianiu wyników prac naukowych i badawczo-rozwojowych z obszaru obronności oraz krąg najważniejszych odbiorców – czytelników czasopisma. Określono charakter wydawanego przez OBRUM sp. z o.o. czasopisma SPG w aspekcie obowiązujących definicji. Omówiono kryteria, jakie winno spełniać czasopismo naukowe w procesie oceny przeprowadzanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W artykule nakreślono kierunki zmian organizacyjnych mających na celu podniesienie oceny czasopisma i ugruntowanie jego pozycji jako recenzowanego czasopisma naukowego

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. CENTRUM SYMULACJI WOJSKOWYCH / Marek KOŹLAK, Aleksander NAWRAT

Streszczenie. W artykule omówiono nowo powołane Centrum Symulacji Wojskowych CSW, którego zadaniem jest tworzenie zaawansowanych symulatorów wojskowych do szczebla plutonu oraz komercjalizacja zarówno własnych innowacyjnych osiągnięć z zakresu symulacji i wizualizacji komputerowych, jak i innych podmiotów badawczych mających wspierać rynek zbrojeniowy. Centrum to stanowić będzie swego rodzaju generator promocji polskich rozwiązań technicznych w obszarze zaawansowanych symulacji komputerowych i trenażerów dla wojska.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. URUCHOMIENIE LABORATORIUM ZANURZONEJ WIZUALIZACJI PRZESTRZENNEJ / Jacek LEBIEDŹ, Adam MAZIKOWSKI

Streszczenie. Artykuł przedstawia koncepcję Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej, powstającego właśnie przy Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej w ramach grantu Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej. Podstawowym urządzeniem tego laboratorium będzie sześcienna instalacja typu CAVE (ang. Cave Automatic Virtual Environment) wzbogacona w sferyczny symulator chodu (ang. spherical walk simulator). Urządzenie to umożliwi użytkownikowi nieograniczony marsz, a nawet bieg, przez dowolnie wykreowany świat wirtualny. Jeśli świat wirtualny przyjmie postać pola bitwy lub płonącego budynku, to urządzenie będzie mogło pełnić funkcję trenażera żołnierza piechoty lub strażaka. Otwarcie laboratorium nastąpi w połowie 2014 r.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. SYSTEM SYMULACJI POLA WALKI JCATS W ĆWICZENIACH DOWÓDCZO-SZTABOWYCH WSPOMAGANYCH KOMPUTEROWO / Piotr WANIEK

Streszczenie. W artykule zaprezentowano możliwości systemu symulacji pola walki JCATS Joint Conflict and Tactical Simulation w odniesieniu do nowych wyzwań i trendów w zakresie szkolenia dowództw i sztabów na poziomie taktycznym.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. BUDOWA SYSTEMU SYMULACJI DLA POJAZDU KTO ROSOMAK / Antoni KURZEJA, Marek KOŹLAK, Jacek WIELICKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono etapy projektowania nowoczesnego systemu do szkolenia załóg pojazdu KTO Rosomak. Przedstawione rozwiązanie SK-1 Pluton wykorzystuje doświadczenia specjalistów OBRUM sp. z o.o. zebrane w trakcie eksploatacji symulatora SK-1 dla pojedynczej załogi, wykorzystywanego w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Omówione zostały możliwości systemu szkoleniowego, rozwoju konstrukcji, integracji systemu z symulatorem konstruktywnym użytkowanym przez Siły Zbrojne RP oraz implementacji w symulatorze kolejnych wersji oprogramowania VBS.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

12. ZASTOSOWANIE SYMULATORA SK-1 PLUTON W SZKOLENIU ZAŁÓG KTO ROSOMAK Część 1 / Antoni KURZEJA, Wojciech RAKSZAWSKI, Zygmunt REUTER, Jacek WIELICKI, Roman WANTOCH-REKOWSKI

Streszczenie. W artykule omówiony został dedykowany do szkolenia załóg transportera opancerzonego KTO Rosomak symulator SK-1 Pluton, zaprojektowany i wykonany w OBRUM sp. z o.o. Przedstawiono przesłanki projektowe uwzględniające wymagania i potrzeby wojskowych służb odpowiedzialnych za szkolenie.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

14. ZASTOSOWANIE SYMULATORA SK-1 PLUTON W SZKOLENIU ZAŁÓG KTO ROSOMAK Część 2 / Czesław DĄBROWSKI, Marcin BIELEWICZ, Artur ZIELICHOWSKI, Marek Ł. GRABANIA

Streszczenie. W artykule przedstawiono pierwsze wyniki i oceny uzyskane podczas prowadzonych testów symulatora SK-1 Pluton na terenie Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Omówiono możliwości wykorzystania symulatora w szkoleniu kandydatów na oficerów. Zostały nakreślone obszary zastosowania symulatora w szkoleniu żołnierzy jednostek wyposażonych w KTO Rosomak. W końcowej części artykułu odniesiono się do doświadczeń z wykorzystania systemów symulacyjnych w międzynarodowych przedsięwzięciach szkoleniowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

16. ROZWÓJ ŚRODOWISKA SYMULACJI WIRTUALNEJ VBS3 / Maciej STOPNIAK, Roman WANTOCH-REKOWSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono nowe właściwości VBS, o które zostało rozszerzone środowisko symulacji wirtualnej w wersji VBS3. Zasadniczymi nowymi elementami są zmiany związane z rozszerzeniem właściwości silnika graficznego, rozszerzenie zakresu i sposobu symulacji oraz komunikacji sieciowej. Przedstawiono także przykładowe zobrazowanie wykonane z wykorzystaniem nowego silnika graficznego.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

18. INTEGRACJA WSKAŹNIKÓW CDI Z SYMULATOREM LOTU LABORATORIUM WIRTUALNEGO LATANIA / Krzysztof CYRAN, Oleg ANTEMIJCZUK, Dagmara SOKOŁOWSKA, Adam ZAZULA

20. SYMULATOR SAMOCHODU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH / Gabriel KOST, Piotr OCIEPKA, Krzysztof HERBUŚ

3. SZYBKOBIEŻNE POJAZDY GĄSIENICOWE AS AN ELEMENT OF KNOWLEDGE TRANSFER IN THE AREA OF DEFENCE SYSTEMS / Marek Ł. GRABANIA

Abstract. The article presents changes that the Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (SPG) magazine had undergone during the 25 years of its existence in the Polish market. Its role in the spreading of the results of scientific studies and of research and development work in the area of defence systems is shown along with the principal recipients/readers of the journal. The characteristics of the SPG magazine published by OBRUM are described in the aspect of applicable definitions. The criteria that a scientific magazine should meet in the process of evaluation by the Ministry of Science and Higher Education are discussed. The article outlines the trends in organizational changes aimed at improving the appreciation of the magazine and at strengthening its position as a peer-reviewed scientific journal.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. Military Simulation Centre / Marek KOŹLAK, Aleksander NAWRAT

Abstract: The article discusses the Military Simulation Centre (CSW) recently established to create advanced military simulators up to platoon level and to market both its own innovative accomplishments in the area of computer simulation and visualisation, as well as those of other research institutions that support the armaments market. The Centre is to become an advocate of Polish technological solutions in the field of advanced computer simulation and training devices for the military.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. Launch of the Immersive 3D Visualization Laboratory / Jacek LEBIEDŹ, Adam MAZIKOWSKI

Abstract: The paper presents the concept of Immersive 3D Visualization Laboratory, formed at the Faculty of Electronics, Telecommunications and Informatics of the Gdańsk University of Technology under the Gdańsk University of Technology Modern Auditoriums project. The basic unit of this laboratory will be a cubic CAVE (Cave Automatic Virtual Environment) supplemented with a spherical walk simulator. This device will allow the user unlimited walking, and even running, in a freely created virtual world. If the virtual world becomes a battlefield or a burning building, this device will be able to serve as an infantry soldier simulator or fire-fighter simulator. The opening of the laboratory will take place in mid-2014.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. APPLICATION OF THE JCATS SYSTEM IN COMPUTER-AIDED TACTICAL LEVEL COMMAND POST EXERCIS / Piotr WANIEK

Abstract: The article discusses a modern tool for conducting training with the use of advanced information technologies. The article presents the capabilities of the JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation) battlefield simulation system with regard to new challenges and trends in the area of tactical level command and staff training. Selected training courses conducted in Poland with the use of JCATS are presented. The presented information introduces the reader into the problems of modern computer-aided training methods.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. Building a simulation system for AMV Rosomak / Antoni KURZEJA, Marek KOŹLAK, Jacek WIELICKI

Abstract: The article presents subsequent stages in the process of designing a modern training system for AMV Rosomak crews. The presented SK-1 Pluton was developed by OBRUM engineers using the experience gained when operating an SK-1 simulator designed for a single crew and used at the Land Forces Training Centre in Poznań. The capabilities of the training system are discussed along with the outlook for further development of the design, integration of the system with a constructive simulator used by the Polish Armed Forces and implementation of subsequent versions of VBS software in the simulator.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

13. Application of SK-1 Pluton simulator in the training of AMV Rosomak crews. Part 1 / Antoni KURZEJA, Wojciech RAKSZAWSKI, Zygmunt REUTER, Jacek WIELICKI, Roman WANTOCH-REKOWSKI

Abstract: The article discusses the SK-1 Pluton simulator dedicated to train AMV Rosomak crews and designed and manufactured at OBRUM. Design guidelines, with account taken of the requirements and needs of the military services responsible for training, are presented. Specifications forming the basis for developing the final simulator design, as well as the simulator structure comprising the combat (commander and gunner) and driver modules, are briefly described. The simulator software developed on VBS2, including software for conducting fire and observation and tracking of objectives for the driver module and the combat module, is also described.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

15. Application of SK-1 Pluton simulator in the training of AMV Rosomak crews. Part 2 / Czesław DĄBROWSKI, Marcin BIELEWICZ, Artur ZIELICHOWSKI, Marek Ł. GRABANIA

Abstract: The article presents initial results obtained and assessments made during testing of SK-1 Pluton simulator at the Military Academy of Land Forces in Wrocław (WSOWL). The prospects for using the simulator in the training of officer candidates are discussed. The areas of application of the simulator in training troops of units equipped with AMV Rosomak are outlined. In the final part of the article reference is made to experience gained in the use of simulation systems in international training undertakings.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

17. New features of virtual simulation in VBS 3 / Maciej STOPNIAK, Roman WANTOCH-REKOWSKI

Abstract: The paper presents new properties of VBS, which have been added in VBS3. The principal new features are the extended properties of the graphics engine, extended range and method of simulation and network communication. The paper also presents examples of visualization using the new graphics engine.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

19. INTEGRATION OF CDI INDICATORS WITH A FLIGHT SIMULATOR AT VIRTUAL FLYING LABORATORY / Krzysztof CYRAN, Oleg ANTEMIJCZUK, Dagmara SOKOŁOWSKA, Adam ZAZULA

Abstract: The article presents design and implementation of CDI (Course Deviation Indicator) gauges conducted as part of the EGALITE project. The software developed served for integration of these gauges with flight simulators of FNTP II class, which are installed at Virtual Flying Laboratory of the Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science, Silesian University of Technology in Gliwice. This work enabled the use of flight simulators in research on application of satellite navigation in LPV precision approach procedures. The aim of the use of the Virtual Flying Laboratory simulators in EU research projects is to reduce the time and financial resources that are necessary for aeronautic research. It also increases the safety of aeronautic flight research and development studie.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

21. Simulator of a car for people with disabilities / Gabriel KOST, Piotr OCIEPKA, Krzysztof HERBUŚ

Abstract. This paper presents the results of a project conducted by the authors, the purpose of which was to build a simulator for teaching disabled persons how to drive a car. This paper presents also the functional design requirements established for the project. The structure of the mechatronic system, on the basis of which the simulator was built, is presented. The details of each subsystem of the simulator and its capabilities and the method of its functioning are also described.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 2, 2013

1. METODOLOGIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE PLATFORMY RADARU / Alicja ZIELIŃSKA, Stanisław TOMASZEWSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono pewien zakres prac niezbędnych do wykonania podczas projektowania (na etapie projektu wstępnego) na przykładzie konstrukcji platformy radaru. Proces projektowania zwykle zaczyna się od dogłębnej analizy wymagań postawionych dla projektowanej konstrukcji. W tym przypadku były to parametry osiągania wysokości podnoszenia anteny, stateczności konstrukcji platformy, weryfikacja wytrzymałości oraz nacisków na osie pojazdu. Weryfikacja modelu została przeprowadzona na modelu 3D z wykorzystaniem aplikacji SolidWorks, SolidWorks Simulation oraz Motion w zakresie kinematyki oraz sprawdzenia bezkolizyjności układu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE MODELOWANIA WŁASNOŚCI DYNAMICZNYCH ZAWIESZENIA POJAZDU GĄSIENICOWEGO / Jacek GNIŁKA, Tomasz MACHOCZEK, Gabriel MURA

Streszczenie. W artykule przedstawiono metodykę doboru parametrów określających własności dynamiczne zawieszenia pojazdów gąsienicowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi wspomagania projektowania, możliwe jest określenie optymalnych parametrów, takich jak sztywność i tłumienie elementów zawieszenia, do zadanych warunków pracy pojazdu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. NUMERYCZNA ANALIZA WYZNACZANIA PŁYWALNOŚCI POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH / Jacek GNIŁKA, Gabriel MURA

Streszczenie. W artykule przedstawiono charakterystykę prowadzenia analiz pływalności pojazdów gąsienicowych. Ponadto zaproponowano dwie metody, dzięki którym możliwe jest oszacowanie zachowania pojazdu w trakcie pokonywania przeszkód wodnych. Metody umożliwiające bardziej efektywne prace projektowo – konstrukcyjne, stanowią na etapie modelowania istotne wskazówki redukujące nakłady poniesione na nowe konstrukcje. Przedstawiono również sposoby prezentacji wyników analiz numerycznych, dzięki którym istnieje możliwość określenia właściwości hydrodynamicznych badanych pojazdów.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. SYSTEM STEROWANIA MOBILNYMI MASZYNAMI INŻYNIERYJNYMI / Jacek WIELICKI

Streszczenie. Artykuł poświęcony jest systemowi sterowania w mobilnych maszynach inżynieryjnych, militarnych jak i podwójnego zastosowania. W artykule omówiona zostanie tematyka związana z układami diagnostycznymi, wykonawczymi, logicznymi oraz komunikacyjnymi. Opisany został sposób wykorzystania, uzyskanych parametrów i cech funkcjonalnych maszyny wraz z jej systemem sterowania.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. KIERUNKI ROZWOJU SYMULACJI I TRENINGU WOJSK / Marek DĄBROWSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono krótką historię rozwoju systemów symulacji i treningu, obecne tendencje rozwojowe i oczekiwania wojska wobec systemu w najbliższej przyszłości. Kwestią zasadniczą w procesie rozwoju systemu jest zapewnienie wielopoziomowej współpracy oraz stworzenie centrum symulacyjnego nadzorującego i koordynującego bieżące działanie, modernizację i rozwój oraz kreującego wymagania w przyszłości.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. IMPLEMENTACJA PROCEDUR LPV W SYMULATORACH LOTNICZYCH / Oleg ANTEMIJCZUK, Krzysztof TOKARZ, Eugeniusz PIECHOCZEK

Streszczenie. Dzięki możliwościom systemu EGNOS w lotnictwie cywilnym możliwe stało się wprowadzenie do procedur nieprecyzyjnego podejścia do lądowania NPA RNAV (GNSS) systemów nawigacji satelitarnej jako podstawowego systemu nawigacyjnego. W ramach prowadzonych prac badawczych w symulatorach FNTP zostały zaimplementowane nowe algorytmy i systemy nawigacyjne, umożliwiające wykonywanie procedur podejścia do lądowania z wykorzystaniem nawigacji satelitarnej GNSS SBAS 3D. Artykuł opisuje implementację procedur LPV w symulatorach lotniczych FNTP II będących na wyposażeniu Laboratorium Wirtualnego Latania Wydziału AEiI Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. INTERFEJS INSTRUKTORA W SYMULATORACH WOJSKOWYCH / Jakub STEFANIAK

Streszczenie. W artykule przedstawiono przekrojowo tematykę interfejsu użytkownika dla stanowiska instruktora w symulatorach wojskowych. Na wstępie dokonano wprowadzenia w dziedzinę Interakcji Człowiek-Komputer, określającą zasady projektowania interfejsów użytkownika we współczesnych systemach informatycznych. W drugiej części opisane zostały ogólne wymagania względem interfejsu wynikające z roli instruktora w procesie symulacyjno-treningowym. Następnie zaprezentowane zostały cztery istniejące stanowiska instruktora, pochodzące z różnych polskich symulatorów. Na zakończenie artykułu przedstawiono propozycję heurystyk projektowania interfejsu instruktora dostosowaną do rynku symulatorów i trenażerów o przeznaczeniu militarnym.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. TRENAŻER PRZENOŚNEGO PRZECIWLOTNICZEGO ZESTAWU RAKIETOWEGO GROM – TR-PPZR GROM / Krzysztof BIELAWSKI, Dariusz SZAGAŁA, Sławomir TAMBERG, Mirosław CHMIELIŃSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję szkolenia z wykorzystaniem wirtualnego pola walki na przykładzie trenażera TR-PPZR GROM do szkolenia strzelca-przeciwlotnika przenośnego przeciwlotniczego zestawu rakietowego GROM. Przedstawione zostały główne cechy zestawu – zarówno bojowego, jak i treningowego. Omówiono także koncepcję i metodykę szkolenia.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. DZIAŁ BADAWCZY ZAKŁADÓW MECHANICZNYCH „TARNÓW” SPÓŁKA AKCYJNA / Krzysztof DUBIEL, Mirosław JACKOW, Andrzej ZELEK

Streszczenie. W artykule przedstawiono możliwości badawcze Działu Badawczego Zakładów Mechanicznych „Tarnów” Spółka Akcyjna (dalej w tekście Dział Badawczy ZMT S.A.) w zakresie odporności i wytrzymałości urządzeń na czynniki środowiskowe. Podano parametry techniczne oraz możliwości badawcze wyposażenia omawianego Działu. Zestawiono wymagania normy obronnej NO-06-A103 i możliwości badawczych Działu Badawczego ZMT S.A. dla grupy urządzeń N techniki wojskowej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. PRZEDSTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY STRUKTURY NAGŁÓWKA RAMKI CAN POD KĄTEM WPŁYWU POSZCZEGÓLNYCH PÓL NA LICZBĘ WSTAWEK BITOWYCH / Dariusz CABAN, Paweł MOROZ

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki analizy struktury nagłówka ramki sieci CAN, przeprowadzonej dla określenia wpływu zawartości jego poszczególnych pól na liczbę wstawek bitowych w ramce. Analiza ta oraz wykonane eksperymenty wykazały, że możliwe jest ograniczenie liczby wstawek poprzez odpowiedni dobór nagłówka.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. WYSTĘPUJĄCE ZAGROŻENIA W POCZCIE ELEKTRONICZEJ / Michał CHROBAK

Streszczenie. W artykule omówiono niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z poczty elektronicznej, takie jak podszywanie się pod nadawcę, podsłuchanie lub modyfikacja treści wiadomości. Przedstawiono skuteczne metody ochrony przed każdym z wymienionych zagrożeń do zastosowania w środowisku biznesowym.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 1, 2013

1. ANALIZA KLUCZOWYCH WYMAGAŃ STAWIANYCH PRZED NOWYM CZOŁGIEM I BWP / Marek DĄBROWSKI

Streszczenie. W artykule poddano analizie kluczowe wymagania stawiane przed nowym czołgiem i bojowym wozem piechoty (BWP) przez SZ RP. Wymagania takie jak skuteczność systemów osłony, rodzaj uzbrojenia, zastosowane systemy optoelektroniczne czy mobilność mają kluczowe znaczenie na etapie opracowywania pojazdów, ich przyszłej eksploatacji oraz podatności na modernizację w przyszłości. Właściwe sprecyzowanie tych parametrów będzie miało duże znaczenie, nie tylko w obszarze technicznym, ale również w taktycznym wykorzystaniu powstających platform.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. ANALIZA MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DLA SIŁ ZBROJNYCH NOWEGO BWP I CZOŁGU / Marek DĄBROWSKI

Streszczenie. W artykule omówiono potencjalne możliwości realizacji zadania związanego z wprowadzeniem do wyposażenia Sił Zbrojnych RP nowoczesnych czołgów i bojowych wozów piechoty opracowanych w oparciu o uniwersalną modułową platformę gąsienicową (UMTG). Wybór konkretnego sposobu wpływał będzie na parametry taktyczno-techniczne przyszłych konstrukcji, a także na bezpośrednie zabezpieczenie ich eksploatacji i dalsze kierunki modernizacji (rozwoju).

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. ZASTOSOWANIE SYMULATORA DETERMINISTYCZNEGO DO WSPOMAGANIA OCENY WARIANTU DZIAŁAŃ BOJOWYCH SIŁ LĄDOWYCH / Tomasz DROZDOWSKI, Jarosław KOSZELA, Roman WANTOCH-REKOWSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono implementację symulatora deterministycznego wykorzystywanego do oceny wariantu działań bojowych sił lądowych oraz przykładowy scenariusz z wynikami uzyskanymi w trakcie symulacji w formie zobrazowania na podkładach mapowych oraz w formie tabelarycznych zestawień ubywania poszczególnych kategorii potencjałów w wyniku oddziaływania ogniowego przeciwnika.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. BADANIA PROTOTYPÓW NAKŁADEK ELASTOMEROWYCH NA CZŁONY TAŚM GĄSIENICOWYCH / Roman BOGUCKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia prototypowych nakładek metalowo-elastomerowych na ogniwach taśm gąsienicowych czołgu PT-91. Badania stopnia zużycia potwierdziły możliwość zastosowania badanego elastomeru na nakładki ogniw gąsienic szybkobieżnych pojazdów gąsienicowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. SYSTEM DIAGNOSTYCZNY ŁADOWARKI BOCZNIE WYSYPUJĄCEJ BAZUJĄCY NA ISKROBEZPIECZNEJ MAGISTRALI CAN / Jerzy JURA, Jerzy JAGODA, Sławomir BARTOSZEK

Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję systemu diagnostycznego górniczej ładowarki bocznie wysypującej, z wykorzystaniem rozproszonego systemu sterowania, bazującego na magistrali CAN. Zaprezentowano opracowywane w ITG KOMAG moduły wykorzystujące magistralę CAN przeznaczone do zabudowy w maszynach do pracy w wyrobiskach górniczych zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego zgodnie z dyrektywą ATEX. Przedstawiono układ pomiarowy, który pozwoli na nadzorowanie eksploatacji ładowarki oraz jej diagnostykę.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. KONCEPCJA PLATFORMY MOBILNEJ DO WSPARCIA BADAŃ KRYMINALISTYCZNYCH / Robert GŁĘBOCKI, Antoni KOPYT, Paweł KICMAN, Grzegorz KOWALSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono założenia projektu prowadzonego przez Politechnikę Warszawską przy współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oraz Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów. Opisano główne założenia do projektu oraz sposób realizacji nawigacji platformy. W artykule zarysowana została główna koncepcja systemu oraz zaprezentowano rozwiązania, które pozwolą między innymi na autonomiczne sterowanie platformą w przypadku utraty komunikacji między operatorem a platformą mobilną. Przedstawiony został również opis działania całego systemu oraz szczegółowy opis platformy oraz czujników, jakie zostaną wykorzystane w projekcie.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. WYKORZYSTANIE cRIO (KOMPUTERA CZASU RZECZYWISTEGO) W STEROWANIU ROZPROSZONYM / Gabriel KOST, Wacław BANAŚ, Andrzej NIERYCHLOK

Streszczenie. W artykule przedstawiono sterowanie systemem rozproszonym z wykorzystaniem cRIO (komputera czasu rzeczywistego) zawierającego moduł sieci CAN. Systemem rozproszonym jest stanowisko dydaktyczne MPS. Komputer czasu rzeczywistego zawiera moduł FPGA, co umożliwia prawidłową i niezawodną pracę. Powiązane jest to jednak z odpowiednim oprogramowaniem komputera cRIO i układu FPGA. Konfiguracja i kod źródłowy wygenerowane zostały w środowisku NI LabVIEW.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. OPROGRAMOWANIE CANStudio / Jacek BARCIK

Streszczenie. Artykuł prezentuje opracowane przez DIGA s.c. oprogramowanie narzędziowe CANStudio w wersji 3 dla magistrali CAN. Oprogramowanie umożliwia konfigurację urządzeń z protokołem CANopen®, rejestrowanie oraz wysyłanie ramek CAN 11 jak 29-bitowych, interpretację protokołu CANopen® oraz J1939. CANStudio pozwala na zapis zarejestrowanych ramek do pliku LOG, prezentację graficzną danych w postaci wykresów, jak i wizualizację danych na miernikach graficznych. Zaprezentowano nowe funkcje aplikacji oraz dalsze plany rozwojowe.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. REJESTRACJA DANYCH PRZESYŁANYCH MAGISTRALĄ CAN / Sebastian CHWIEDORUK

Artykuł przedstawia urządzenia firmy DIGA, które umożliwiają rejestrację danych z sieci CAN, zarówno bezpośrednio do pliku na twardym dysku komputera, jak i na kartę pamięci. Opisano budowę, funkcjonalność, możliwe zastosowania wyżej wymienionych urządzeń, a także możliwości prezentacji i przetwarzania zgromadzonych danych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. LABORATORYJNE STANOWISKO BADAWCZO - WDROŻENIOWE / Tomasz MAKOWSKI, Tomasz PŁATEK

Streszczenie. W artykule przedstawiono stanowisko laboratoryjne zbudowane na sterowniku DIGSY COMPACT F i przeznaczone do: testowania przetworników wykorzystujących magistralę CAN do przesyłu danych, testowania zaprojektowanych sieci CAN w warunkach laboratoryjnych, tworzenia i weryfikacji oprogramowania sterownika w warunkach laboratoryjnych. Artykuł zawiera także opis charakterystycznych cech sterowników PLC. Stanowisko może być również wykorzystywane do praktycznego zaznajomienia użytkowników z obsługą magistrali CAN oraz sterowników programowalnych.Projekt stanowiska wykonano w ramach pracy dyplomowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. Tasks and aims of CiA: 20 years of CAN knowledge / Holger ZELTWANGER

12. CAN-FD protocol and its impacts on CANopen / Holger ZELTWANGER

13. CANopen Workshop

Nr 3, 2012

1. Warsztaty - ZABEZPIECZENIE POTRZEB SIŁ ZBROJNYCH RP WOJSKOWA TECHNIKA PANCERNA I SAMOCHODOWA

W dniu 16 października 2012 r. na terenie kampusu Politechniki Śląskiej w Zabrzu odbyły się warsztaty zorganizowane przez Instytut Inżynierii Produkcji Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej oraz Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. we współpracy z Pionem Uzbrojenia i Modernizacji Ministerstwa Obrony Narodowej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. MODUŁOWA PLATFORMA GĄSIENICOWA? MOŻLIWOŚCI REALIZACJI / Marek Ł. GRABANIA, Marian HOLOTA, Monika KURPAS, Jerzy OLEK

Streszczenie. W artykule przedstawiono „OBRUM” sp. z o.o. jako wiodące centrum badawczorozwojowe mogące być liderem w opracowaniu nowej rodziny pojazdów gąsienicowych będących elementem polskiego programu pancernego. Omówiono kompetencje Ośrodka w projektowaniu i integracji modułowych pojazdów gąsienicowych. Dokonano także wstępnej analizy możliwości produkcji modułowej platformy gąsienicowej (akronim MPG) przez przemysł polski z uwzględnieniem wiodącej roli spółek Grupy Bumar. Ponadto syntetycznie przedstawiono korzyści wynikające z krajowej produkcji platformy.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. ROZWÓJ UKŁADÓW PRZENIESIENIA NAPĘDÓW W POJAZDACH GĄSIENICOWYCH / Arkadiusz MĘŻYK, Krzysztof SKOWRON

Streszczenie. W artykule przedstawiono oraz porównano parametry techniczne układów napędowych bojowych wozów gąsienicowych, a w szczególności parametry ich hydromechanicznych zespołów przeniesienia mocy. Na wstępie omówiono wybrane typy układów przeniesienia mocy, począwszy od wczesnych rozwiązań przedwojennych, do obecnie stosowanych przekładni hydromechanicznych. Porównano także parametry przekładni stosowanych w obecnych wozach gąsienicowych. W tabeli zestawiono ważniejsze parametry techniczno-użytkowe przekładni z przyporządkowaniem ich do określonego typu pojazdu gąsienicowego.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. WSPÓŁCZESNE BOJOWE WOZY PIECHOTY / Marian HOLOTA, Monika KURPAS, Jerzy OLEK, Marek SYNOWIEC

Streszczenie. W artykule dokonano przeglądu kierunków rozwoju bojowych wozów piechoty (BWP) na przykładzie aktualnie realizowanych światowych programów badawczych/rozwojowych oraz przedstawiono charakterystyczne cechy konstrukcyjne wozów, w tym modułowość w budowie platform. W dalszej części przedstawiono propozycję BWP na bazie Uniwersalnej Modułowej Platformy Gąsienicowej (BWP na bazie UMPG) opracowaną w OBRUM sp. z o.o. Dodatkowo w tablicach zestawiono charakterystyki aktualnie eksploatowanych BWP z podziałem na wozy pływające i niepływające.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. AUTONOMICZNY MODUŁ UZBROJENIA RAKIETOWEGO AMUR / Marian HOLOTA, Paweł LAMLA, Jerzy OLEK, Przemysław MĘŻYK, Bartosz STACHURA

Streszczenie. W artykule dokonano przeglądu i oceny wyposażenia wojsk lądowych w systemy do niszczenia obiektów opancerzonych i latających. Przedstawiono koncepcję rozwiązania konstrukcyjnego hybrydowego uzbrojenia rakietowego do niszczenia obiektów opancerzonych i latających. AMUR to autonomiczny moduł do zabudowy na kołowych lub gąsienicowych platformach bojowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. NOWA GENERACJA URZĄDZEŃ POKŁADOWYCH, ZWIĘKSZAJĄCYCH PRZEŻYWALNOŚĆ WOJSKOWYCH POJAZDÓW LĄDOWYCH / Tadeusz GLINKA, Stanisław Albert GAWRON

Streszczenie. Przeżywalność pojazdów lądowych na polu walki może zostać zwiększona zarówno poprzez wzmocnienie pancerza z wykorzystaniem nowych materiałów i technologii, a także w sposób pośredni poprzez utrudnienie wykrywalności pojazdu (zmniejszenie promieniowania elektromagnetycznego, zmniejszenie emisji ciepła i hałasu), poprawę jego dynamiki, zwiększenie niezawodności oraz ergonomii i komfortu obsługi przez załogę, co jest celem projektu. W artykule przedstawiono wyniki projektu rozwojowego, którego celem było uzyskanie zwiększonej przeżywalności pojazdów lądowych na polu walki. Projekt realizowany był w Konsorcjum: Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych “KOMEL” oraz Zakłady Mechaniczne BUMAR ŁABĘDY S.A., WASKO S.A. i Politechnika Śląska.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. MODERNIZACJA UKŁADÓW STEROWANIA W POJEŹDZIE GĄSIENICOWYM / Tomasz PŁATEKCH / Tadeusz GLINKA, Stanisław Albert GAWRON

Streszczenie. W artykule zostały omówione przykłady modernizacji układów sterowania pozwalających na wykorzystanie konstrukcji czołgowego podwozia gąsienicowego w nowych projektach realizowanych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. w Gliwicach. Opisane zostały prace oraz opracowane rozwiązania podczas projektowania podwozia – nośnika mostu szturmowego DAGLEZJA-G (MG-20).

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. WIELOFUNKCYJNA MASZYNA INŻYNIERYJNA PINIA / Piotr WOCKA

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki zrealizowanego w Ośrodku zadania naukowego stanowiącego podstawę realizacji kolejnych etapów pracy rozwojowej. Omówione zostały podstawowe założenia dla pojazdu oraz projekt koncepcyjny wielofunkcyjnej maszyny inżynieryjnej (WMI). Odniesiono się także do założeń stanowiących podstawę realizacji projektu rozwojowego podwozia bazowego (WMI-PB). Dokonano porównań podstawowych danych techniczno-użytkowych projektu koncepcyjnego WMI-PINIA w odniesieniu do projektu rozwojowego WMI-PB umożliwiających przedstawienie wniosków dla docelowej postaci wielofunkcyjnej maszyny inżynieryjnej (WMI).

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. KINEMATYKA UKŁADACZA MOSTU WSPARCIA / Rafał BIEDAK

Streszczenie. W artykule omówiono współczesne rozwiązania konstrukcyjne układów mechanicznych składania mostów, przeznaczonych do pokonywania przeszkód o szerokości 40 metrów. Przedstawiono propozycję polskiej wersji układacza. Omówiono problemy, jakie występują w procesie projektowania układacza oraz w trakcie rozkładania segmentów mostu. Przedstawiono analizę warunków brzegowych, kinematykę i zakres pracy układacza.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. WERYFIKACJA KONSTRUKCJI PRZĘSŁA MOSTU WSPARCIA / Artur ILUK, Krzysztof MARKIEWICZ, Stanisław TOMASZEWSKI

Streszczenie. W artykule, na bazie doświadczeń z projektowania przęsła nowego mostu wojskowego, przedstawiono proces weryfikacji konstrukcji na podstawie porównania analiz teoretycznych MES i wyników badań wytrzymałościowych. Na podstawie przyjętego modelu obliczeniowego opracowana została dokumentacja konstrukcyjna i wykonany został model przęsła. Model ten został poddany badaniom wytrzymałościowym. Następnie w oparciu o wyniki badań poprawiono – zweryfikowano konstrukcję w węzłach niespełniających założonych parametrów. Przeprowadzone procesy weryfikacji pozwoliły na otrzymanie konstrukcji spełniającej przyjęte założenia wejściowe.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. VBS2 - NOWOCZESNE ŚRODOWISKO TRÓJWYMIAROWEGO ZOBRAZOWANIA / Maciej STOPNIAK

Streszczenie. VBS2 (ang. Virtual Battle Space 2) to nowoczesne narzędzie informatyczne pozwalające na projektowanie symulatorów i trenażerów. W artykule pokazano możliwości środowiska trójwymiarowej wizualizacji pola walki VBS2. Omówiono najważniejsze moduły oprogramowania zapoznając Czytelnika z zakresem możliwości systemu. Przedstawiono też najważniejsze zalety środowiska VBS2.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

12. PRZYGOTOWANIE DANYCH TERENOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI WIELOROZDZIELCZEJ / Jarosław KOSZELA, Tomasz DROZDOWSKI, Roman WANTOCH-REKOWSKI

Streszczenie. W opracowaniu przedstawiono opis zakresu danych terenowych przygotowywanych dla symulatorów działających w systemie symulacji wielorozdzielczej. Takie systemy składają się z więcej niż jednego symulatora i służą do równoległej symulacji na wielu szczeblach. W wojskowych systemach symulacji wielorozdzielczej, jeden symulator może odpowiadać za działania wojsk na poziomie kompanii i batalionu, inny natomiast będzie odpowiedzialny za symulację starć pododdziałów na poziomie pojedynczego żołnierza lub pojedynczego pojazdu. Różne symulatory mogą odpowiadać za symulację różnych rodzajów wojsk. Budując takie systemy, napotykamy na szereg trudności, chociażby kwestie synchronizacji stanu symulacji pomiędzy symulatorami lub problem agregacji, dezagregacji danych (stanów) pomiędzy poziomami symulacji. Jednym z trudniejszych zadań jest pozyskanie i przygotowanie dla wszystkich symulatorów odpowiednich dla nich danych terenowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

13. PROJEKT I IMPLEMENTACJA MECHANIZMÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W ŚRODOWISKU SYMULACYJNYM VBS2 / Jarosław KOSZELA, Piotr WRÓBLEWSKI, Angelika SZYMAŃSKA, Roman WANTOCH-REKOWSKI

Streszczenie. W artykule przedstawiono moduł sztucznej inteligencji do symulatora pola walki Virtual Battlespace 2 (VBS2), który usprawnia zachowanie się żołnierzy (botów), na których mają wpływ wszelkiego rodzaju czynniki psychologiczne oraz stres bojowy. Zastosowanie algorytmów zachowań obiektów w środowisku symulacyjnym umożliwia budowanie zaawansowanych scenariuszy. W pierwszej części artykułu przedstawiono główne założenia projektu oraz jego koncepcje. Przedstawiono różnorodne czynniki mające wpływ na zachowanie żołnierzy na polu walki, w szczególności w warunkach stresu bojowego. Zaprezentowano możliwość zastosowania sieci neuronowych. Druga część przedstawia wyniki symulacji z uruchomionym modułem.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

14. PLATFORMY RUCHOWE W URZĄDZENIACH TRENINGOWYCH / Marek Ł. GRABANIA

Streszczenie. Artykuł omawia wybrane, obecnie stosowane rozwiązania pozwalające na symulację ruchu w urządzeniach treningowych. Omówione w artykule obszary wykorzystania symulacji ruchu obejmują zastosowania zarówno cywilne (symulatory nauki jazdy samochodem, lokomotywą, samolotem), jak i wojskowe (symulator czołgu, helikoptera, samolotu). Przedstawione zostały przykłady rozwiązań najprostszych, z mimośrodowym układem ruchu, do najbardziej złożonych platform o sześciu, a nawet ośmiu stopniach swobody. Tabelaryczne zestawienia parametrów, praktyczne przykłady rozwiązań prezentowane na fotografiach ilustrują omawiane zagadnienia.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

15. SYMULATOR JAZDY SAMOCHODEM OSOBOWYM / Gabriel KOST

Streszczenie. W artykule przedstawiono koncepcję symulatora jazdy samochodem osobowym zbudowanego w oparciu o platformę Stewarta (hexapod) napędzaną zespołem silników elektrycznych. Omówiono wymagania stawiane tego typu urządzeniom, przeznaczonym w szczególności dla osób niepełnosprawnych, podstawowe założenia konstrukcyjne dotyczące konstrukcji mechanicznej platformy symulatora, oraz napędów i układu sterowania wraz z układem wirtualnej rzeczywistości symulującym rzeczywisty świat postrzegany za oknem samochodu będącego w ruchu drogowym.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 2, 2012

1. BADANIA I ROZWÓJ W GRUPIE BUMAR / Magdalena MIELNICZEK

Streszczenie: W artykule zawarta jest problematyka programów badawczo – rozwojowych wynikająca z priorytetów określonych w Krajowym Programie Badań i z priorytetów rozwoju Sił Zbrojnych RP. Podane są informacje dotyczące liczby projektów b+r realizowanych przez spółki Grupy Bumar oraz informacje na temat przypisania ich rezultatów do priorytetów wynikających z programów operacyjnych Sił Zbrojnych. Wskazane są nowe obszary dla przyszłych projektów badawczo-rozwojowych planowanych do realizacji przez spółki.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. BEZPIECZEŃSTWO NIEMILITARNE JAKO PERSPEKTYWA ROZWOJU POLSKIEGO PRZEMYSŁU OBRONNEGO / Dąbrówka SMOLNY

Streszczenie: W artykule omówiono rynek bezpieczeństwa niemilitarnego w kontekście perspektywy rozwoju polskiego przemysłu obronnego, w tym dokonano ogólnej charakterystyki tego rynku i jego potencjału, opisano bariery wejścia na rynek oraz przedstawiono propozycje ich przezwyciężenia.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. MODUŁOWA PLATFORMA GĄSIENICOWA ANDERS / Marek Ł. GRABANIA, Marian HOLOTA, Monika KURPAS, Jerzy OLEK

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję nowej rodziny pojazdów gąsienicowych budowanych na modułowym podwoziu gąsienicowym ANDERS. Omówiona została geneza opracowania – powstania modułowej platformy gąsienicowej jako podwozia bazowego. Zaprezentowano możliwe do realizacji wersje – odmiany gąsienicowych pojazdów lądowych o różnym przeznaczeniu zbudowane na modułowej platformie gąsienicowej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. SZACOWANIE KOSZTÓW CYKLU ŻYCIA POJAZDÓW BOJOWYCH NA PLATFORMIE GĄSIENICOWEJ / Kazimierz KOWALSKI, Piotr WOJCIECHOWSKI

Streszczenie: W artykule omówiono główne problemy związane z szacowaniem kosztów cyklu życia systemów uzbrojenia. Przedstawiono model szacowania koszów cyklu życia pojazdu bojowego na platformie gąsienicowej. Zilustrowano przykładową strukturę kosztów cyklu życia pojazdu bojowego na platformie gąsienicowej. We wnioskach przedstawiono najważniejsze kosztotwórcze elementy cyklu życia wyrobu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. SYMULACJE KOMPUTEROWE W CYKLU ROZWOJU POJAZDÓW O CHARAKTERZE MILITARNYM / Jakub STEFANIAK

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania zaawansowanego symulatora pola walki VBS2 jako zintegrowanego narzędzia wspierającego proces projektowania, analizowania i testowania pojazdów o charakterze militarnym. Na wstępie dokonano analizy porównawczej aktualnie istniejących metod prototypowania. Następnie opisane zostały profity płynące z zastosowania symulacji komputerowej, analizowane pod kątem pracochłonności, czasochłonności i jakości efektów pracy. Zaprezentowana została możliwość wykorzystywania istniejących już wirtualnych elementów jako modułów projektowanych pojazdów. Przedstawiono również możliwości wykorzystania symulacji komputerowych w projektach innowacyjnych, a także przy tworzeniu algorytmów sztucznej inteligencji pojazdów bezzałogowych. W ostatniej części artykułu opisano możliwość wykorzystywania otrzymywanych pośrednio wyników symulacji na rzecz tworzenia oprogramowania dla urządzeń treningowych, a także materiałów o charakterze marketingowym.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI Z BADANIAMI STANOWISKOWYMI / Alicja ZIELIŃSKA

Streszczenie: W artykule opisano proces weryfikacji wyników obliczeń wytrzymałościowych wykonanych dla elementu konstrukcji układacza z wynikami badań wytrzymałościowych przeprowadzonych na obiekcie rzeczywistym. Dokonane zostały analizy rozbieżności wyników i przedstawiono przyczyny ich powstania.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. WERYFIKACJA PROCESU PROJEKTOWANIA Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZIA SOLIDWORKS MOTION / Dariusz PASIEKA, Stefan WOŹNIAK

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwości weryfikacji projektów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi wspomagania projektowania. W celu zaprezentowania podstawowych funkcjonalności przydatnych do weryfikacji procesu projektowania użyto programu SolidWorks. Jest to bardzo rozwinięte narzędzie służące zarówno do projektowania, jak i do weryfikacji projektów. Przykładowym projektem był pojazd „Most towarzyszący na podwoziu kołowym kryptonim DAGLEZJA” zaprojektowany i wyprodukowany przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. BUDOWA I UŻYCIE PROWIZORYCZNYCH URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCH / Tomasz CISZEWSKI, Antoni MONDEL

Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykłady budowy i użycia prowizorycznych urządzeń wybuchowych ang. Improvised Explosive Device (IED) w aspekcie bezpieczeństwa wojsk uczestniczących w konfliktach asymetrycznych. Artykuł opracowano na podstawie dostępnej wiedzy, badań własnych oraz doświadczeń praktycznych autorów, wynikających z udziału w misjach poza granicami kraju.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. TENDENCJE ROZWOJOWE POJAZDÓW DO OCZYSZCZANIA DRÓG Z IED I MIN / Antoni MONDEL, Tomasz CISZEWSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono treści dotyczące rozwoju sprzętu technicznego wykorzystywanego przez zespoły RCP podczas wykrywania i rozminowania terenu z uwagi na postępujące zaawansowanie technologiczne działań asymetrycznych. Proces wykrywania i neutralizacji zagrożeń minowych i IED, a także transport wyposażenia przekłada się na specyfikę działania i wyposażenie zespołów RCP.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. LABORATORIUM BADAWCZE ODPORNOŚCI URZĄDZEŃ TECHNIKI WOJSKOWEJ NA CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE / Zbigniew RACZYŃSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwości badawcze laboratorium OBRUM sp. z o.o., w zakresie odporności i wytrzymałości urządzeń na czynniki środowiskowe. Podano parametry techniczne oraz możliwości badawcze wyposażenia omawianego laboratorium. Zestawiono wymagania norm obronnych dla różnych klas urządzeń techniki wojskowej. Szczegółowo przedstawiono zakres wymagań norm obronnych pod kątem urządzeń instalowanych na podwoziach pojazdów gąsienicowych i kołowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII ZGRZEWANIA TARCIOWEGO W KONSTRUKCJI WIRNIKA UKŁADU CHŁODZENIA / Roman BOGUCKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono warunki zgrzewania tarciowego metodą FSW wirnika promieniowego przeznaczonego do układu chłodzenia pojazdu gąsienicowego. Wyniki badań własności mechanicznych potwierdzają możliwość zastosowania technologii zgrzewania FSW dla uzyskania wysokiej jakości połączeń elementów wirnika o znacznym obciążeniu eksploatacyjnym.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

12. TRENAŻER NAUKI JAZDY KTO ROSOMAK / Marek Ł. GRABANIA, Marek SYNOWIEC

Streszczenie: W artykule omówiono opracowany w Ośrodku trenażer nauki jazdy KTO-NJ przeznaczony do szkolenia doskonalącego kierowcy kołowego transportera opancerzonego. Przedstawiono istotne założenia stanowiące podstawę do zaprojektowania i wykonania trenażera. W artykule odniesiono się również do wyników badań na zgodność spełnienia wymagań wstępnych założeń taktyczno-technicznych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 1, 2012

1. ZDALNIE STEROWANY SYSTEM WIEŻOWY / Marian HOLOTA, Bartosz STACHURA

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję Zdalnie Sterowanego Systemu Wieżowego z automatyczną armatą kalibru 20 – 50 mm możliwą dla realizacji przez polski przemysł obronny dla zabezpieczenia potrzeb kontyngentów stabilizacyjnych SZ RP. Podano wstępne parametry techniczne oraz dokonano zestawień porównawczych z innymi rozwiązaniami tego rodzaju wdrażanymi w innych armiach świata. Ujęto zakres prac analitycznych i konstrukcyjnych przy opracowaniu koncepcji. Ustalono i przedstawiono krytyczne węzły konstrukcyjne i sposoby ograniczenia ryzyka fazy b+r dla wybranych fragmentów konstrukcji.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. AKTYWNE SYSTEMY OBRONY POJAZDÓW (ASOP) cz. I / Marek DĄBROWSKI, Zbigniew KOMAŃSKI

Streszczenie: W artykule omówiono Aktywny System Ochrony Pojazdów (ASOP), które są koncepcją zapewniającą obronę dla pojazdów opancerzonych w połączeniu z pancerzem pasywnym. System zwiększa stopień przeżywalności wyposażonej w niego platformy w przypadku ataku przeciwpancernego pocisku kierowanego (ppk), pocisku wystrzelonego z ręcznego granatnika przeciwpancernego (rpg), kumulacyjnego pocisku przeciwpancernego, pocisków artyleryjskich i moździerzowych ognia pośredniego czy kierowanych pocisków z platform powietrznych. Pancerz pojazdu powinien zapewniać ochronę przeciwko zagrożeniom, wobec których ASOP nie jest skuteczny. Zagrożenia te obejmują pociski broni strzeleckiej, szybkostrzelnych armat automatycznych, miny, ładunki EFP, improwizowane ładunki wybuchowe (IED), przeciwpancerne pociski podkalibrowe oraz odłamki. Koncepcja użycia ASOP zakłada połączenie zaawansowanych sensorów, układu przelicznika (procesora) systemu kierowania, opancerzenia oraz zaawansowanego uzbrojenia w zintegrowany system na chronionej platformie. ASOP składa się z czujników wykrywania, śledzenia, sygnalizacji i przeciwdziałania zagrożeniu w połączeniu z ochroną bierną pojazdu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. AKTYWNE SYSTEMY OBRONY POJAZDÓW (ASOP) cz. II / Marek DĄBROWSKI, Zbigniew KOMAŃSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono Aktywne Systemy Obrony Pojazdów (ASOP), które ze względu na zasadę działania możemy podzielić na systemy zakłócające i obezwładniające układy naprowadzania atakującego pocisku (poprzez zadymianie, maskowanie, stosowanie pułapek zakłócających lub zakłócenia elektroniczne) oraz systemy zwalczające atakujący pocisk poprzez wystrzeliwanie antypocisków, co skutkuje fizycznym zniszczeniem obiektu, osłabieniem jego siły destrukcyjnej lub zmianą toru jego lotu. W przypadku ASOP optymalnym rozwiązaniem jest jego integracja z układami i systemami ochrony bronionego pojazdu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. OCENA PRZEBIJANIA UKŁADÓW KOMPOZYTOWYCH W UJĘCIU MODELI ZDEGENEROWANYCH / Krzysztof JAMROZIAK, Mirosław BOCIAN, Maciej KULISIEWICZ

Streszczenie. W artykule omówiono model przebijania układu kompozytowego osłony balistycznej pociskiem broni strzeleckiej. Na przykładzie wybranych wyników eksperymentalnych przeprowadzono identyfikacje parametrów modelu matematycznego zjawiska przebijania. Podsumowano wnioskami.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. OCENA PRZEBIJANIA UKŁADÓW KOMPOZYTOWYCH W UJĘCIU MODELI ZDEGENEROWANYCH / Krzysztof JAMROZIAK, Mirosław BOCIAN, Maciej KULISIEWICZ

Streszczenie. W artykule omówiono model przebijania układu kompozytowego osłony balistycznej pociskiem broni strzeleckiej. Na przykładzie wybranych wyników eksperymentalnych przeprowadzono identyfikacje parametrów modelu matematycznego zjawiska przebijania. Podsumowano wnioskami.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. SILNIKI WSPÓŁCZESNYCH GĄSIENICOWYCH BOJOWYCH WOZÓW PIECHOTY / Gabriel MURA, Przemysław MĘŻYK

Streszczenie: W artykule zostały przedstawione silniki wybranych gąsienicowych bojowych wozów piechoty (BWP). Wybór padł tak na uznane i ciągle używane pojazdy liczących się armii, jak i na pojazdy będące najnowocześniejszymi rozwiązaniami. Przegląd silników opracowano w celu porównania ich podstawowych parametrów, z naciskiem na współczynnik mocy, jak również zobrazowania panującej tendencji, która jest wynikiem ich wyboru. Artykuł kierowany jest dla projektantów układu przeniesienia mocy w bojowych wozach piechoty.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. HYBRYDOWY UKŁAD NAPĘDOWY POJAZDU GĄSIENICOWEGO / Wojciech KLEIN, Arkadiusz MĘŻYK, Tomasz CZAPLA

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję hybrydowego układu napędowego pojazdu gąsienicowego o masie 15-18 ton, który posłuży do opracowania lekkiej uniwersalnej platformy gąsienicowej. Konieczność zapewnienia wysokiej prędkości maksymalnej oraz dużej dynamiki przy ograniczonej masie doprowadziła do wyboru hybrydowego układu napędowego z zastosowaniem silnika o zapłonie samoczynnym oraz silników elektrycznych w układzie równoległym. Omówiono przeprowadzoną analizę koncepcyjną oraz badania modelowe pojazdu dla wybranych trybów działania.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. UKŁAD HAMULCOWY GĄSIENICOWEGO POJAZDU AUTONOMICZNEGO / Tomasz MACHOCZEK, Tomasz CZAPLA

Streszczenie. W artykule zaprezentowano propozycję modyfikacji pneumatycznego układu hamulcowego pojazdu gąsienicowego, w którym wykorzystano proporcjonalne zawory sterujące ciśnieniem czynnika roboczego. Komunikacja pomiędzy głównym sterownikiem, a zaworami proporcjonalnymi realizowana jest poprzez wykorzystanie sieci CAN. Możliwe są trzy tryby pracy układu: autonomiczny, ze zdalnym sterowaniem oraz manualny. Modernizacja układu hamulcowego była częścią projektu mającego na celu zbudowanie demonstratora technologii uniwersalnej autonomicznej platformy gąsienicowej do zadań logistycznych i bojowych. Pojazdem bazowym we wspomnianym projekcie było podwozie haubicy samobieżnej 2S1 Goździk.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. DIAGNOSTYCZNA WERYFIKACJA WPŁYWU LEPKOŚCI OLEJU SMARUJĄCEGO NA PRACĘ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ / Jacek SPAŁEK, Maciej KWAŚNY

Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienie wspomagania doboru optymalnej klasy lepkościowej oleju smarującego do walcowej przekładni zębatej poprzez zastosowanie analizy drganiowej. Dla pracującej w elektrociepłowni w układzie napędowym przenośnika taśmowego przekładni smarowanej olejem maszynowym o zbyt niskiej klasie lepkości (VG ISO 46) dokonano w wybranych punktach obudowy pomiaru drgań stwierdzając ich podwyższony poziom. Zaproponowano więc zastosowanie oleju przekładniowego o klasie lepkości VG 150, co jak wykazały wyniki badań spowodowało obniżenie amplitudy drgań (a zatem i hałasu) generowanych przez przekładnię oraz obniżenie ustalonej temperatury roboczej oleju o około 15%. Zaprezentowany w artykule praktyczny przykład dokumentuje możliwość zastosowania diagnostyki drganiowej jako metody wspomagania w procesie optymalizacji doboru oleju do smarowania przemysłowych przekładni zębatych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I OKOŁOPROJEKTOWĄ / Tomasz JĘCZAREK

Streszczenie: W artykule opisano skuteczną komunikację jako warunek przygotowania właściwego produktu we właściwym czasie i w oczekiwanej przez klientów cenie. Przedmiotem dyskusji jest oprogramowanie SolidWorks Enterprise PDM, które umożliwia współpracę wszystkim pracownikom firmy w celu szybszego projektowania produktów i zapewnienia im odpowiedniej jakości. Poruszono tutaj temat usprawnienia procedur dzięki automatyzacji obiegu dokumentów oraz zgodności z normami jakości.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. ZASADA DZIAŁANIA I WYBRANE ZASTOSOWANIA POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI / Marek SYNOWIEC

Streszczenie: W artykule omówiono podstawowe zasady funkcjonowania systemów Poszerzonej Rzeczywistości, a także możliwości praktycznego wykorzystania w procesach zdobywania i organizowania wiedzy implementowanych między innymi we współczesnych strukturach wojskowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. INTERAKTYWNE TECHNOLOGIE W PROCESIE KSZTAŁCENIA / Wojciech SKARKA, Wojciech MOCZULSKI, Marcin JANUSZKA

Streszczenie: W artykule autorzy prezentują nowoczesne technologie mogące znaleźć zastosowanie w procesie kształcenia. Opisano technologie interaktywnych modeli 3D oraz poszerzonej rzeczywistości. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości wzajemnego uzupełniania się tych technologii oraz metodyki budowania systemów wykorzystujących te technologie. Opisywany jest przykładowy system komputerowego wspomagania użytkownika w trakcie szkolenia w zakresie obsługi eksploatacyjnej oraz w trakcie samej obsługi. Opisywany system wykorzystuje nowoczesne techniki wizualizacji – tzw. „poszerzoną rzeczywistość” (AR), pozwalające łączyć interaktywny, komputerowo generowany świat ze światem rzeczywistym w taki sposób, aby stanowiły one jedno z syntezowane środowisko. Osoba szkolona z wykorzystaniem opisywanego systemu ma możliwość uzyskania niezbędnych informacji w chwili wystąpienia zapotrzebowania na nie.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 2, 2011

1. ŹRÓDŁA INFORMACJI NAUKOWEJ Z ZAKRESU NAUK TECHNICZNYCH W CENTRALNEJ BIBLIOTECE WOJSKOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO / Marcin KAMIŃSKI

Streszczenie: Artykuł przedstawia elektroniczne źródła informacji z zakresu nauk technicznych dostępne w Centralnej Bibliotece Wojskowej. Omówione zostały bazy danych EBSCO Academic Serach Complete oraz IHS Jane’s Defence Equipment & Technology Intelligence Center. Scharakteryzowano ich zawartość oraz narzędzia wyszukiwawcze. Część artykułu poświęcona jest Krajowemu Centrum Dystrybucji Publikacji NATO RTO. Przedstawiono zasady funkcjonowania Centrum, sposoby gromadzenia i udostępniania oraz narzędzia elektroniczne do przetwarzania informacji naukowej (bazę danych publikacji NATO RTO).

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. CZOŁG - OBECNIE I W PRZYSZŁOŚCI / Marek DĄBROWSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono rolę, jaką pełni czołg w wojskach lądowych. Przeanalizowane zostały kierunki rozwoju broni pancernej wykorzystujące szybki postęp nowych technologii. Szerzej omówiono rozwiązania mające wpływ na przeżywalność czołgu na współczesnym polu walki.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. POLSKA PLATFORMA BOJOWA XXI WIEKU BAZĄ NOWEJ RODZINY POJAZDÓW SPECJALISTYCZNYCH / Marian HOLOTA, Bartosz SRACHURA

Streszczenie: W artykule omówiono genezę podjęcia tematu polskiej platformy bojowej przez kadrę inżynierską Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o.o. Przedstawiono główną cechę wielozadaniowej platformy bojowej, wskazano podstawowe komponenty budowy. Zilustrowano przykłady zastosowań platformy do budowy pojazdów specjalnych. W podsumowaniu przedstawiono koszt cyklu życia wyrobu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. BADANIA MODELOWE CZOŁGU LEKKIEGO NA BAZIE WIELOZADANIOWEJ PLATFORMY BOJOWEJ / Piotr RYBAK, Wacław BORKOWSKI, Józef WYSOCKI, Zdzisław HRYCIÓW, Bogusław MICHAŁOWSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono rezultaty badań modelowych demonstratora czołgu lekkiego na bazie wielozadaniowej platformy bojowej „Anders”. Badania zrealizowano w dwóch etapach. W pierwszym etapie przeanalizowano obciążenia dynamiczne działające na pojazd podczas jazdy oraz właściwości trakcyjne modelu czołgu z hydromechanicznym układem napędowym. W drugim etapie przeprowadzono badania właściwości trakcyjnych. Przedstawione rezultaty badań należy potraktować jako zrealizowane dla hipotetycznych warunków.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. UKŁAD CHŁODZENIA WIELOZADANIOWEJ PLATFORMY GĄSIENICOWEJ / Andrzej SZAFRANIEC

Streszczenie: W artykule przedstawiono nowe rozwiązanie układu chłodzenia napędu podwozia pojazdu gąsienicowego. Opisano genezę tematu, najważniejsze elementy projektu i wyniki badań. Omówione rozwiązanie zostało zaprojektowane w OBRUM sp. z o.o.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. BADANIA EKSPERYMENTALNE LEKKIEGO CZOŁGU NA BAZIE WIELOZADANIOWEJ PLATFORMY BOJOWEJ / Piotr RYBAK, Wacław BORKOWSKI, Józef WYSOCKI, Zdzisław HRYCIÓW, Bogusław MICHAŁOWSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono niektóre wyniki badań eksperymentalnych demonstratora czołgu lekkiego na bazie wielozadaniowej platformy bojowej „Anders”. Badania zrealizowano w dwóch etapach i miały one charakter badań wstępnych. Pierwszy etap obejmował strzelanie z uzbrojenia głównego, w tym określenie poziomu obciążeń i stanu wytężenia struktury nośnej kadłuba czołgu. Drugi etap dotyczył badań drogowych w aspekcie oceny właściwości trakcyjnych i poziomu obciążeń dynamicznych członków załogi. Ze względu na obiekt badań przedstawione, wybrane, rezultaty mają charakter jakościowy.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. BADANIA PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH KADŁUBA POJAZDU GĄSIENICOWEGO / Zbigniew RACZYŃSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wytrzymałościowych kadłuba demonstratora technologii lekkiego czołgu. Badania obejmowały strzelanie z uzbrojenia głównego (armaty). W trakcie testów rejestrowano naprężenia w wytypowanych miejscach kadłuba oraz parametry dynamiczne zawieszenia wyrobu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. POKONYWANIE PRZESZKÓD WODNYCH PRZEZ POJAZD GĄSIENICOWY / Alicja ZIELIŃSKA

Streszczenie: W artykule rozpatrzono możliwość pokonywania przeszkody wodnej przez pojazd gąsienicowy. Przeprowadzono analizę możliwości pokonywania przeszkody wodnej dla różnego ukompletowania pojazdu: wariant A – podwozie z wieżą oraz wariant B – ukompletowanie bez wieży. Analizę przeprowadzono dla obu wariantów, biorąc pod uwagę pokonywanie przeszkody wodnej po dnie oraz możliwość pływania. Problem rozpatrywano pod kątem wpływu własności gabarytowo-masowych na zachowanie się pojazdu w nurcie rzeki.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. MODELOWANIE ZJAWISK DYNAMICZNYCH ZAWIESZENIA POJAZDU GĄSIENICOWEGO NA PRZYKŁADZIE PODWOZIA PT-91 / Sławomir KCIUK, Gabriel MURA

Streszczenie: W artykule przedstawiono problem modelowania dynamiki pojazdów gąsienicowych w oparciu o metodę układów wieloczłonowych. Przedstawiono założenia przyjęte w procesie modelowania oraz wyznaczono charakterystyki sprężysto – tłumiące elementów układu zawieszenia. W artykule zostały przedstawione parametry inercyjne i geometryczne pojazdu, na podstawie, których opracowano model numeryczny w środowisku LMS Virtual.Lab. Przedstawiono również wyniki symulacji numerycznych w postaci przebiegów przemieszczeń charakterystycznych punktów kadłuba oraz przemieszczeń osi kół w przyjętym układzie odniesienia. Otrzymane wyniki symulacji numerycznych potwierdziły słuszność założeń przyjętych w procesie modelowania, otrzymano bowiem zadowalającą zgodność wizualną z wynikami badań doświadczalnych. Opracowane modele posłużą do optymalizacji charakterystyk zawieszenia pojazdu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA WYBUCHU NA KOŁOWE POJAZDY SPECJALNE I ICH ZAŁOGI / Edyta KRZYSTAŁA, Arkadiusz MĘŻYK, Sławomir KCIUK

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę oddziaływania fali uderzeniowej wybuchu na konstrukcje kołowych pojazdów wojskowych. Przedstawiono wymagania stawiane współczesnym pojazdom opancerzonym, dokonano analizy uszkodzeń pojazdów na skutek wybuchu min lądowych oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), ponadto scharakteryzowano mechanizmy powodujące te uszkodzenia a w szczególności urazy załogi. Przedstawiono również metodykę badań oraz przykładowe wyniki poligonowych badań doświadczalnych, a następnie sformułowano wnioski do przeprowadzenia dalszych badań eksperymentalno-numerycznych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. SYMULATOR DO NAUKI OBSŁUGI SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO I MASZYN BUDOWLANYCH / Marek Ł. GRABANIA, Antoni KURZEJA

Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę oddziaływania fali uderzeniowej wybuchu na konstrukcje kołowych pojazdów wojskowych. Przedstawiono wymagania stawiane współczesnym pojazdom opancerzonym, dokonano analizy uszkodzeń pojazdów na skutek wybuchu min lądowych oraz improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), ponadto scharakteryzowano mechanizmy powodujące te uszkodzenia a w szczególności urazy załogi. Przedstawiono również metodykę badań oraz przykładowe wyniki poligonowych badań doświadczalnych, a następnie sformułowano wnioski do przeprowadzenia dalszych badań eksperymentalno-numerycznych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 1, 2011

1. WYBRANE ASPEKTY UKŁADU STEROWANIA POJAZDEM AUTONOMICZNYM / Robert GŁĘBOCKI, Janusz NARKIEWICZ

Streszczenie: W artykule przedstawiono częściowe wyniki prac przeprowadzonych, przez zespół z Zakładu Automatyki i Osprzętu Lotniczego Politechniki Warszawskiej, nad układem precyzyjnej nawigacji i sterowania dla pojazdów autonomicznych przeznaczonych do samodzielnego wykrywania i niszczenia min.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. ZASTOSOWANIE MAGISTRALI CAN W TRANSPORTERZE GĄSIENICOWYM / Krzysztof SZCZECIAK

Streszczenie: W artykule przedstawiono zastosowanie magistrali CAN do sterowania pracą układu hydraulicznego transportera gąsienicowego. Aplikacja dotyczyła transportera, który został zbudowany w roku 2009 dla kopalni odkrywkowej. Transporter o masie 200 t służy do transportowania wysoko gabarytowego ładunku o masie do 400 ton z prędkością do 12 m/min. po nieutwardzonym terenie. Do sterowania funkcjami układu hydraulicznego transportera zastosowano 3 sterowniki typu RC wyposażone w interfejsy CAN, które realizowały algorytm sterujący. System uzupełniały sterowniki PLC oraz ECU Diesla. Ze względu na rozmiar pojazdu, potrzebę wymiany danych oraz w celu zapewnienia względów bezpieczeństwa pracy układu zastosowano rozległą magistralę CAN. Za pomocą magistrali CAN sterowany jest układ hydrauliczny transportera, prędkość obrotowa silnika Diesla oraz realizowana jest wymiana informacji procesowych pomiędzy sterownikami. W komunikacji wykorzystywane były protokoły komunikacyjne, takie jak J1939, CANopen oraz specjalnie opracowany do komunikacji wewnętrznej i wymiany danych z PLC.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. MODELOWANIE NAPĘDU HYBRYDOWEGO POJAZDU KOŁOWEGO STEROWANEGO Z WYKORZYSTANIEM MAGISTRALI CAN / Gabriel KOST, Andrzej NIERYCHLOK

Streszczenie: W artykule przedstawiono wstępną analizę napędu pojazdu kołowego wykorzystującego hybrydowy spalinowo-elektryczny układ napędowy. Zaproponowano zastosowanie sieci CAN do pojazdu hybrydowego oraz strukturę i reprezentację komputerową układu napędowego w systemie Simulink. Opisano proces symulacji pracy napędu spalinowo-elektrycznego.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. SYSTEM TACHOGRAFU NADZORUJĄCY URZĄDZENIA KONTROLNO-POMIAROWE W POJEŹDZIE SZYNOWYM / Andrzej BRATEK

Streszczenie: Pojazdy szynowe powszechnie wyposażane są w tachografy, których zadaniem jest prowadzenie nadzoru i rejestracji sygnałów sterujących i pomiarowych, decydujących o bezpieczeństwie jazdy.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. WYKORZYSTANIE MAGISTRALI CAN W SYSTEMACH AUTOMATYCZNEGO ROZRZĄDU WAGONÓW / Rafał GOLICKI, Wojciech ULATOWSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono sposoby wykorzystania magistrali CAN w systemie sterowania i kontroli w strefie podziałowej górki rozrządowej – TENSAR oraz w systemie regulacji prędkości odprzęgów w torach kierunkowych – SARPO. Opisano rozwiązania opracowane w przeszłości oraz stosowane obecnie. Ponadto przedstawiony został moduł koncentratora KOCAN, będącego swoistym interfejsem pomiędzy ośmioma magistralami CAN i siecią Ethernet.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. MAGISTRALA CAN W SYSTEMIE ZDALNEGO STEROWANIA PLATFORMĄ BEZZAŁOGOWĄ WYSOKIEJ MOBILNOŚCI / Adam BARTNICKI, Andrzej TYPIAK, Rafał TYPIAK

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania standardu CAN jako medium i protokołu przesyłania sygnałów sterujących w bezzałogowym pojeździe ratowniczym, gdzie główny nacisk położony jest na niezawodność pracy. Przedstawiono opis magistrali CAN oraz drogi jej rozwoju od początków jej wprowadzania do czasów współczesnych. Zaproponowano możliwe sposoby wykorzystania pojazdów bezzałogowych w strukturach jednostek ratowniczych. Zaprezentowano bezzałogowy pojazd dużej mobilności z hydrostatycznym układem napędowym sterowany w oparciu o magistralę CAN, jako potencjalny nośnik osprzętów roboczych wykorzystywanych w zadaniach ratowniczych

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. STEROWNIKI PROGRAMOWALNE / Jacek BARCIK

Streszczenie: Artykuł jest przeglądem wybranych produktów firmy InterControl przeznaczonych do współpracy z magistralą CAN. Szerzej zostały omówione sterowniki programowalne rodziny Digsy. Przedstawione zostały najnowsze rozwiązania – sterowniki MTC GB pozwalające na wizualizację i prezentację graficzną opartą o wyświetlacze z interfejsem LVDS. Omówiono wybrane wyświetlacze, moduły wejść/wyjść oraz czujniki.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. ROZPROSZONY UKŁAD STEROWANIA / Przemysław OSTROWSKI, Andrzej KOWOLIK

Streszczenie: Artykuł opisuje system rozproszonego sterowania, zastosowany w stacji radiolokacyjnej JBR-15.Przedstawiono podstawowe parametry konstrukcyjne i konfiguracyjne omawianego nośnika radarów. Opisano sposób działania systemu sterowania urządzeniami hydraulicznymi oraz komunikację pomiędzy poszczególnymi urządzeniami wykorzystującą protokół CANopen.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. UNIWERSALNY PULPIT STEROWANIA / Tomasz PŁATEK, Dariusz PŁATEK

Streszczenie: Artykuł omawia możliwość zastosowania uniwersalnego pulpitu sterowniczego zaprojektowanego i wyprodukowanego w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. Pulpit jest specjalistycznym narzędziem HMI opartym na magistrali CAN. Urządzenie można zaadoptować do wyrobów techniki wojskowej, gdzie sterowanie realizowane jest z pulpitu – panelu operatorskiego.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. ZASTOSOWANIE MAGISTRALI CAN W MAŁYM ROBOCIE MOBILNYM / Mateusz MACIAŚ, Jakub GŁÓWKA, Tomasz ROKOSZ

Streszczenie: Artykuł opisuje zastosowanie magistrali do komunikacji między elementami układu jezdnego robota MRM (małego robota mobilnego). Robot ten jest częścią projektu Proteus, czyli zintegrowanego mobilnego systemu wspomagającego działania antyterrorystyczne i antykryzysowe, realizowanego dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podstawowym zadaniem robota MRM będzie obserwacja niebezpiecznych terenów. Wymagana wysoka mobilność została osiągnięta poprzez zastosowanie czterech niezależnych gąsienic o zmiennej konfiguracji. W opisywanym robocie magistrala CAN jest wykorzystywana do jednoczesnego sterowania ośmioma silnikami pracującymi niezależnie. W artykule przedstawiono analizę możliwych rozwiązań komunikacji pomiędzy sterownikiem a kontrolerami silników. Następnie opisano wybrane rozwiązanie w odniesieniu do standardu CANopen. Na koniec przedstawiona jest charakterystyka zastosowanego rozwiązania oraz pierwsze wyniki testów.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. SYSTEM KOMUNIKACYJNY W STANDARDZIE CAN Z WYKORZYSTANIEM LINII ZASILANIA JAKO MEDIUM TRANSMISYJNEGO / Szymon PANECKI, Łukasz KONARSKI

Streszczenie: W artykule zaproponowano wykorzystanie komunikacji w standardzie PLC jako elementu łączącego magistrale CAN w jedną, spójną sieć. Wybrane węzły transmisyjne takiej sieci dzięki możliwości komunikacji zarówno w standardzie CAN, jak i PLC umożliwiają wymianę danych między magistralami CAN. Praktyczny aspekt niniejszej pracy objął zaprojektowanie i wykonanie sieci komunikacyjnej w oparciu o zaproponowany model. W artykule opisano koncepcję użycia linii zasilania jako medium łączącego magistrale CAN oraz przedstawiono wyniki implementacji sieci bazującej na przedstawionym modelu CAN PLC.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

12. MULTIŁĄCZNIK IMPRESJA IQ - ELEMENT INSTALACJI INTELIGENTNEGO BUDYNKU WYKORZYSTUJĄCEJ MAGISTRALĘ CAN / Piotr ANTOSZ, Damian BERESKA, Klaudiusz GATYS, Tomasz NIEDZIELA, Paweł SZOTA

Streszczenie: W artykule zaproponowano wykorzystanie komunikacji w standardzie PLC jako elementu łączącego magistrale CAN w jedną, spójną sieć. Wybrane węzły transmisyjne takiej sieci dzięki możliwości komunikacji zarówno w standardzie CAN, jak i PLC umożliwiają wymianę danych między magistralami CAN. Praktyczny aspekt niniejszej pracy objął zaprojektowanie i wykonanie sieci komunikacyjnej w oparciu o zaproponowany model. W artykule opisano koncepcję użycia linii zasilania jako medium łączącego magistrale CAN oraz przedstawiono wyniki implementacji sieci bazującej na przedstawionym modelu CAN PLC.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

13. URZĄDZENIA FIRMY DIGA WSPÓŁPRACUJĄCE Z MAGISTRALĄ CAN / Sebastian CHWIEDORUK

Streszczenie: Artykuł omawia zaprojektowane i oferowane przez firmę DIGA urządzenie z interfejsem CAN, w tym konwertery różnego typu. Opisuje ich budowę, krótką charakterystykę techniczną, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania urządzeń w sieci CAN. Przedstawiono również prowadzone prace rozwojowe nad nowymi wyrobami.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 2, 2010

1. ROLA I MIEJSCE SPÓŁEK POSIADAJĄCYCH STATUS CENTRÓW BADAWCZO-ROZWOJOWYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ / Tomasz KURCZEK

Streszczenie: W artykule omówiono na przykładzie OBRUM sp. z o.o. jako spółki Grupy Bumar podstawy prawne funkcjonowania centrów badawczo-rozwojowych, jak również ograniczenia oraz korzyści płynące z posiadania statusu centrum badawczo-rozwojowego. Główną uwagę poświęcono roli, jaką mają spełniać centra badawczo-rozwojowe w przestrzeni gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem zadań stojących przed Spółką OBRUM po włączeniu w struktury kapitałowe Grupy Bumar.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. URZĄDZENIA FIRMY DIGA WSPÓŁPRACUJĄCE Z MAGISTRALĄ CAN / Sebastian CHWIEDORUK

Streszczenie: Artykuł omawia zaprojektowane i oferowane przez firmę DIGA urządzenie z interfejsem CAN, w tym konwertery różnego typu. Opisuje ich budowę, krótką charakterystykę techniczną, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania urządzeń w sieci CAN. Przedstawiono również prowadzone prace rozwojowe nad nowymi wyrobami.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. FINANSOWANIE BADAŃ I PRAC ROZWOJOWYCH Z OBSZARU BEZPIECZEŃSTWA I OBRONNOŚCI Z BUDŻETU PAŃSTWA (DZIAŁ NAUKA) / Krzysztof ŁABA

Streszczenie: W artykule zostały przedstawione i krótko omówione podstawowe strumienie finansowania badań i prac rozwojowych z działu budżetowego Nauka, ze szczególnym uwzględnieniem nakładów na badania i rozwój z obszaru bezpieczeństwa i obronności. Omówiono podstawy „Programu badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz przemysłowego potencjału obronnego” i nakłady poniesione na jego realizację. Przedstawiono również podstawowe zmiany, które zostaną wprowadzone znowelizowaną ustawą

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. PROBLEMY WSPÓŁPRACY NAUKI Z PRZEMYSŁEM / Arkadiusz MĘŻYK

Streszczenie: W pracy omówiono podstawowe problemy współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi oraz jednostkami przemysłowymi. Zaprezentowano stosowane w OBRUM formy wspólnej działalności naukowo-badawczej i omówiono rolę Centrum Badawczo-Rozwojowego w transferze technologii. Jako szczególnie efektywną formę wspólnej działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej wskazano tworzenie konsorcjów naukowo-przemysłowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. ZADANIA ORGANIZACJI DS. BADAŃ I TECHNOLOGII TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO (NATO RTO) / Marek KALBARCZYK, Jerzy WALENTYNOWICZ

Streszczenie: W artykule przedstawiono przesłanki powstania Organizacji ds. Badań i Technologii oraz historię jej tworzenia. Opisano strukturę i zakres działania tej organizacji. Na przykładzie panelu Technologie Stosowane Platform przedstawiono organizację panelu oraz jego zakres działania. Opisano aktualne obszary technologiczne analizowane przez grupy robocze panelu oraz kierunki działalności wynikające z nowych wymagań długoterminowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO WOJSK LĄDOWYCH SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / Waldemar KAWKA

Streszczenie: W artykule zaprezentowano zasadnicze kwestie dotyczące wykorzystania sprzętu inżynieryjnego w działaniach militarnych wojsk lądowych. Bazując na podziale działań militarnych na działania wojenne i działania inne niż wojenne, dokonano próby oceny narodowego stopnia utechnicznienia poczynań inżynieryjnych w otoczeniu aktualnie dokonywanych prac o charakterze badawczo-rozwojowym i wdrożeniowym.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. WYRZUTNIE GRANATÓW DYMNYCH WIEŻY POJAZDU BOJOWEGO UZYSKANE METODĄ ZGRZEWANIA TARCIOWEGO / Roman BOGUCKI

Streszczenie: W opracowaniu przestawiono warunki zgrzewania tarciowego metodą FSW części wyrzutni granatów dymnych wieży HITFIST-30 mm pojazdu Rosomak. Na wykonanych modelach wyrzutni granatów przeprowadzono badania jakości uzyskanych połączeń według normy PN-EN ISO 16614-2. Wyniki badań własności mechanicznych, penetracyjnych i mikroskopowych, próbek pobranych z różnych obszarów zgrzewania, potwierdzają możliwość zastosowania technologii zgrzewania FSW dla tworzenia wysokiej jakości połączeń.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 1, 2010

1. ROZWÓJ W GRUPIE BUMAR / Cezary SZCZEPAŃSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono kierunki rozwoju produktów, usług i technologii w Grupie BUMAR. Przeanalizowano istniejące i przewidywane uwarunkowania realizacji takiego programu oraz przewidywane struktury zdolne do jego wykonania.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. KONTRAKT MALEZYJSKI - ŚWIATOWE TECHNOLOGIE, POLSKA MYŚL TECHNICZNA / Karol CHODKIEWICZ, Bogdan SZUKALSKI

Streszczenie: W artykule opisano nowe produkty Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o.o. powstałe na zamówienie rządu Malezji, tj.: czołgi PT-91M, wozy zabezpieczenia technicznego WZT-4, mosty PMC- LEGUAN, maszyny inżynieryjno-drogowe MID-M oraz zestawy szkoleniowe. Opisano większość z nowych rozwiązań konstrukcyjnych zastosowanych w pojazdach, a także przebieg i wyniki prób trwałościowych, które przeprowadzono w Polsce i Malezji w warunkach tropikalnych. Materiał zawiera kilkanaście zdjęć obrazujących nowości oraz dokumentujących przebieg badań.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. STANOWISKO SZKOLENIOWE AUTOMATU ZAŁADOWANIA CZOŁGU PT-91M / Jan TENDAJ

Streszczenie: W artykule omówiono tematykę związaną z trenażerami, w szczególności trenażerem SJ-02M w aspekcie konstrukcji i przydatności w procesie szkolenia i doskonalenia członków załóg czołgowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. ZINTEGROWANE WSPARCIE LOGISTYCZNE / Jan TENDAJ

Streszczenie: W artykule przedstawiono niezbędne wymagania związane z realizacją kontraktów międzynarodowych w obszarze Zintegrowanego Wsparcia Logistycznego (ZWL) – Integrated Logistic Support (ILS) z uwzględnieniem poziomów napraw i remontów oraz sposobu wyznaczania wskaźnika niezawodności. Informacyjnie zamieszczono angielskie wersje terminologii i skrótów powszechnie używanych w opracowaniach ZWL.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. BADANIE WPŁYWU ZAKŁÓCEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH, GENEROWANYCH PRZEZ WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE POJAZDU GĄSIENICOWEGO / Zbigniew RACZYŃSKI

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono wymagania poprawnej transmisji cyfrowej współczesnych systemów radiowych, pracujących w otoczeniu innych urządzeń elektrycznych. Na przykładzie maszyny inżynieryjno-drogowej MID-M, omówiono wyniki badań tego pojazdu w komorze bezzakłóceniowej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. ROZWÓJ KONSTRUKCJI AMORTYZATORA CIERNEGO STOSOWANEGO W SPECJALNYCH POJAZDACH GASIENICOWYCH / Tadeusz MARTYNIAK

Streszczenie: W artykule przedstawiono rozwój konstrukcji amortyzatorów ciernych jak i układu sterowania zmienną regulacją charakterystyką jego tłumienia. Opisano również autorską koncepcję półaktywnego zawieszenia pojazdów specjalnych z zastosowaniem magistrali CANbus.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. ANALIZA STRAT MOCY W ZAZĘBIENIU WALCOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ / Jacek SPAŁEK, Maciej KWAŚNY, Szymon BOCHENEK

Streszczenie: Sprawność przekładni zębatej w znaczącym stopniu zależy od strat mocy generowanych w zazębieniach, łożyskowaniach i uszczelnieniach. Wielkość tych strat jest uzależniona od tarcia w wymienionych węzłach kinematycznych przekładni określonych m.in. przez ich cechy konstrukcyjne i warunki smarowania. W opracowaniu przedstawiono wyniki numerycznej analizy strat mocy w zazębieniu przekładni walcowej w funkcji przełożenia, liczby zębów koła czynnego, modułu zazębienia oraz klasy lepkości oleju smarującego.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. NAPĘD HYDRAULICZNY NACZEPY / Jerzy NAWROCKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono rozwiązanie napędu osi naczepy przy pomocy wysokomomentowych silników hydraulicznych. Przedstawione rozwiązanie napędu osi naczepy umożliwia jazdę ciągnika z naczepą po drogach utwardzonych bez ograniczenia prędkości oraz jazdę w trudnym terenie z włączonymi napędami osi naczepy, z prędkością 1 biegu ciągnika. Wówczas w przypadku utraty przyczepności kół napędowych ciągnika koła napędzające naczepę wspomagają siłę pociągową ciągnika, umożliwiając pokonanie trudnego odcinka terenu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. ANALIZA EFEKTYWNOŚCI UKŁADÓW WYTWARZAJĄCYCH POLE MAGNETYCZNE W WYRZUTNI SZYNOWEJ / Jerzy BUCHACZ, Zbigniew RACZYŃSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono spotykane w wyrzutniach układy szyn wytwarzających pole magnetyczne. Na podstawie obliczeń modelowych przeprowadzono analizę wpływu geometrii układu szyn na rozkład indukcji magnetycznej oraz porównano efektywność generowania pola. Omówiono też wpływ materiałów otaczających szyny na wielkość indukcji pola magnetycznego w wyrzutni. Obliczenia teoretyczne zostały zweryfikowane podczas badań modelu wyrzutni.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. ZGRZEWANIE TARCIOWE STOPU ALUMINIUM EN AW-6005A METODĄ FSW / Roman BOGUCKI, Adam PIETRAS, Aleksandra WĘGLOWSKA

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań własności zgrzewanych złączy doczołowych, teowych i zakładkowych dla blach o grubości 10mm ze stopu EN AW-6005A-T6. Wyniki badań własności mechanicznych, zmęczeniowych, makroskopowych i mikroskopowych próbek pobranych z różnych obszarów zgrzewania potwierdzają możliwość uzyskiwania połączeń o wysokiej jakości zgrzewanych tarciowo metodą FSW.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. BADANIA SYMULACYJNE MODERNIZOWANEGO REGULATORA PRZEPŁYWU 2FRM-16 / Paweł GLEŃ

Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych, które umożliwiły modernizację nowego regulatora przepływu typu 2FRM-16-22/100LB. Badania polegały na opisie matematycznym modelu regulatora, wprowadzaniu zmiennych parametrów oraz analizie na podstawie uzyskanych charakterystyk. Efektem badań eksperymentalnych był poprawnie odwzorowujący pracę regulatora model komputerowy.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

12. BADANIA LABORATORYJNE ZMODERNIZOWANEGO REGULATORA PRZEPŁYWU 2FRM-16 STOSOWANEGO W PRZEMYŚLE / Paweł GLEŃ

Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, których zadaniem było sprawdzenie poprawności działania utworzonego modelu komputerowego opisanego w artykule pod tytułem „Badania symulacyjne modernizowanego regulatora przepływu 2FRM-16” oraz weryfikacji konstrukcji regulatora 2FRM-16. Na podstawie badań modelowych (symulacyjnych) opracowana została konstrukcja elementów oraz wyznaczono parametry regulatora. Wykonane na podstawie dokumentacji technicznej elementy konstrukcyjne zostały zamontowane w korpusie seryjnego regulatora oraz przebadane.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 1, 2008

1. OBRUM sp. z o.o. po CZTERDZIESTU LATACH / Marek Ł. GRABANIA

Streszczenie: W artykule przedstawiono najważniejsze obszary działalności „OBRUM” sp. z o.o. w minionych czterdziestu latach swojej działalności. Szerzej zostały przedstawione programy i projekty inicjowane przez Ośrodek jako jednostkę badawczo-rozwojową. Została też przedstawiona geneza wprowadzenia do prac projektowych Ośrodka sterowników programowalnych, magistrali CAN i protokołu CANopen.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. ROZWÓJ MAGISTRALI CAN W KIERUNKU STANDARDU MILCAN / Henryk URZĘDNICZOK

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono skrótowo właściwości magistrali CAN oraz różne jej modyfikacje zwiększające pewność i efektywność transmisji danych, przydatne w zastosowaniach przemysłowych i wojskowych. W dalszym ciągu przedstawiono typowe wymagania stawiane systemom elektronicznym instalowanym w pojazdach o przeznaczeniu militarnym. Opisano najistotniejsze cechy standardu MilCAN wynikające ze specyfikacji dotyczących warstwy fizycznej, warstwy łącza danych i warstwy aplikacji. W zamierzeniu opracowanie to nie stanowi kompletnego opisu nowego standardu, ma jedynie zwrócić uwagę czytelnika na ten standard i naświetlić jego najistotniejsze cechy.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. KONSTRUKCJA REAKTYWNYCH ROZPROSZONYCH SYSTEMÓW OBSŁUGI ZDARZEŃ BAZUJĄCYCH NA MAGISTRALI CAN NA PRZYKŁADZIE NADRZĘDNEGO SYSTEMU KONTROLNO-DIAGNOSTYCZNEGO / Jan WEREWKA

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono propozycję rozwiązania dla systemów reaktywnych potraktowanych jako systemy zdarzeń. Systemy reaktywne stanowią szeroką klasę systemów, które związane są z pewnym środowiskiem w ten sposób, że muszą cały czas reagować na zmiany w nim zachodzące. Ponieważ zwykle systemy zdarzeń rozlokowane są na pewnym obszarze, to przedstawione rozwiązania będą związane z tworzeniem architektur systemów rozproszonych. W opracowaniu przedstawiono metodę konstrukcji nadrzędnego systemu kontrolno-diagnostycznego. Przedyskutowano zagadnienia związane ze spełnieniem ograniczeń czasu rzeczywistego. Opisano możliwości wykorzystania różnych mechanizmów komunikacyjnych sieci CAN przydatnych przy budowie systemów czasu rzeczywistego.Przedstawiono przykładową implementację takiego systemu kontrolno-diagnostycznego (NSKD) bazującego na magistrali CAN przeznaczonego dla nadzoru poprawności działania systemu sterującego akceleratorem.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. PODZESPOŁY Z FIRMY BOSCH REXROTH W KONSTRUKCJI SPRZĘTU WOJSKOWEGO / Mirosław MARKOWSKI, Norbert RAWICKI

Streszczenie: W artykule omówiono rozwój konstrukcji komponentów hydraulicznych, takich jak zawory, bloki zaworowe, pompy hydrauliczne, silniki hydrauliczne, czujniki parametrów hydraulicznych oraz wykorzystanie sterowania tymi podzespołami po magistrali CAN w zasadniczy sposób zmieniło jakość układów hydraulicznych. Rosnące wymagania odnośnie sprawności, niezawodności, bezpieczeństwa obsługi i zwartości konstrukcji w powiązaniu z nowymi komponentami hydraulicznymi znalazły swoje odzwierciedlenie w takich wyrobach jak stacje radiolokacyjne, stacje hydrolokacyjne, pojazdy inżynieryjne czy rozkładany most na podwoziu kołowym. Zastosowanie w tych wyrobach bloków hydraulicznych sterowanych po magistrali CAN produkcji firmy Bosch-Rexroth w znaczący sposób uprościło montaż układu hydraulicznego, sterowanie, serwisowanie, diagnostykę oraz obsługę skomplikowanego wyposażenia roboczego stosowanego w sprzęcie wojskowym.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. MAGISTRALA CAN W UKŁADZIE STEROWANIA STACJĄ HYDROLOKACYJNĄ SHL-101/T / Tadeusz JANOWSKI, Marcin OKUNIEWSKI

Streszczenie: Współczesne sonary charakteryzują się rozdzielczością kątową rzędu 0.1 stopnia. Stawia to wysokie wymagania na jakość trójwymiarowej stabilizacji anteny sonaru. W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej w Gdyni przy współpracy z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych sp. z o.o. z Gliwic zrealizowano zespół mechaniczny spełniający wszystkie wymagania. Wszystkie sensory i urządzenia wykonawcze są wyposażone w interfejsy magistrali CANOpen. W artykule opisano szczegóły realizacji sterowania ze szczególnym uwzględnieniem warstwy aplikacji zrealizowanej w systemie czasu rzeczywistego w oparciu o maszynę stanów. Opisany został również mechanizm pozwalający na poprawną pracę systemu w przypadku awarii pojedynczych węzłów sieci.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. ZASTOSOWANIE MAGISTRALI CAN W SYSTEMIE PRZECIWTORPEDOWYCH CELÓW POZORNYCH / Ryszard KAMIŃSKI, Michał KOSIARZ, Ryszard ZAJĄC

Streszczenie: W artykule zaprezentowano System Przeciwtorpedowych Celów Pozornych (SPCP) wdrożony w roku 2007 w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej. Obrona przeciwtorpedowa okrętu jest bardzo ważnym elementem obrony pasywnej i obecnie w świecie trwa intensywny rozwój takich systemów.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. ROZWÓJ WETRONIKI W KONSTRUKCJACH OBRUM Sp. z o.o. / Jerzy JURA

Streszczenie: W artykule przedstawiony został rozwój układów sterowania od prostych układów typu komparatorów wartości progowych do obecnie projektowanych układów wetroniki w pojazdach, których konstrukcje powstały w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych. Dotyczy to rodziny pojazdów wsparcia technicznego WZT, wsparcia inżynieryjnego MID i MS-20.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. ROZPROSZONY SYSTEM STEROWANIA MASZYNAMI ROBOCZYMI / Jacek BARCIK, Sebastian CHWIEDORUK, Jerzy JURA, Gabriel KOST, Jerzy ŚWIDER

Streszczenie: rozwój automatyki i komputeryzacja techniki umożliwiają sterowanie złożonymi procesami kontroli, automatycznego nadzoru, pracą i obsługę różnorodnych, zaawansowanych technologicznie urządzeń i procesów. W pracy przedstawiono problem wykorzystania metody sterowania rozproszonego do nadzoru, diagnostyki i sterowania urządzeniami wyposażenia specjalnego inżynieryjnej maszyny drogowej. Omówiono podstawowe założenia projektowanego układu sterowania rozproszonego, warunki jakie musi on spełniać w odniesieniu do systemu sterowania osprzętem specjalnym maszyny inżynieryjnej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. INTERFEJS CZŁOWIEK – MASZYNA Z MAGISTRALĄ CAN / Sebastian CHWIEDORUK

Streszczenie: W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązania interfejsów człowiek-maszyna (Human Machine Interface, HMI), a w szczególności pulpitów sterowania do maszyn mobilnych, projektowanych i produkowanych w OBRUM sp. z o.o.. Opisano modułową budowę pulpitów i tablic sterowania składających się z niezależnych elementów sieci CAN oraz metody bezpiecznego podłączenia ich do magistrali. Ponadto przedstawiono budowę i funkcje opracowanego w OBRUM uniwersalnego interfejsu klawiatury.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. MAGISTRALA CAN W ŚRODOWISKU SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI WEWNĘTRZNEJ FONET / Jarosław MARCINEK, Adam POROWSKI

Streszczenie: W artykule zaprezentowano sposoby implementacji magistrali CAN w urządzeniach produkowanych przez WB Electronics, elastyczność rozwiązań, wady i zalety poszczególnych rozwiązań. Integracja magistrali CAN w systemie FONET. W jakim celu? Co dzięki temu zyskujemy? Integracja magistrali CAN w systemach produkowanych przez WB Electronics. FONET jako pośrednik udostępniający magistralę CAN w systemach SKO TOPAZ i BMS TROP.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. SYSTEM STEROWANIA W STACJI RADIOLOKACYJNEJ BAZUJĄCY NA MAGISTRALI CAN / Jacek BARCIK

Streszczenie: W artykule przedstawiono system sterowania hydraulicznym układem poziomowania oparty na sterowniku mobilnym, pulpicie wynośnym LCD oraz najnowocześniejszych zaworach hydraulicznych sterowanych proporcjonalnie. Przedstawiona została sieć CAN wraz z jej elementami składowymi oraz ogólna zasada systemu poziomowania stacji radiolokacyjnej. Pokazano zalety systemu proporcjonalnego sterowania układem hydrauliki w tego typu aplikacjach. Autor prezentuje najnowocześniejsze osiągnięcia konstrukcyjne OBRUM – Gliwice sp. z o.o. w zakresie tego typu aplikacji oraz kierunki dalszych prac w tym zakresie.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

12. SYSTEM PLUS+1 – ZINTEGROWANY SYSTEM STEROWANIA WYKORZYSTUJĄCY MAGISTRALĘ CAN DEDYKOWANY DLA ZASTOSOWAŃ MOBILNYCH / Artur ZABÓWKA

Streszczenie: W artykule zaprezentowano system PLUS+1 jego możliwości oraz wybrane przykłady zastosowań. Obowiązujące coraz to ostrzejsze wymagania dotyczące zanieczyszczenia oraz rosnące wymagania użytkowników, co do funkcjonalności i niezawodności maszyn powodują, że od producentów wymaga się stosowania nowoczesnych elektronicznych układów sterujących przystosowanych do pracy w warunkach działania maszyn mobilnych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

13. ŁADOWARKA KOPALNIANA Z SYSTEM CAN-BUS / Artur MAZUR

Streszczenie: Wprowadzenie do górniczych maszyn kołowych, z napędem spalinowym, silników spełniających wymogi określone dla poziomu emisji spalin STAGE IIIA, stało się podstawą do wdrożenia nowego systemu sterowania i komunikacji o zwiększonej odporności na warunki podziemnej eksploatacji złóż rud miedzi. Zastosowano system sterownia z użyciem magistrali CAN-BUS z protokołem komunikacyjnym ISO-SAE J193., Wprowadzony system sterownia i monitoringu maszyny podlega procesowi stałej modernizacji ze względu na coraz większe doświadczenia w zakresie eksploatacji w warunkach górniczych oraz z powodu zmieniających się potrzeb klienta w zakresie ostatecznej konfiguracji maszyny. Ostatecznym celem modernizacji jest stworzenie całkowicie mechatronicznej ładowarki. Wymaga to nie tylko zmiany elementów wykonawczych, ale przede wszystkim optymalizacji systemu sterowania i kontroli. W artykule przedstawiono obecną konfigurację systemu CAN-BUS oraz zasady jej aplikacji z uwzględnieniem warunków górniczych oraz przyjęte koncepcje optymalizacji systemu pod kątem stworzenia mechatronicznej ładowarki kopalnianej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

14. SYSTEM STEROWANIA DO KOMBAJNU CHODNIKOWEGO, WYKORZYSTUJĄCY MAGISTRALĘ CAN / Dariusz KOT

Streszczenie: Restrukturyzacja kopalń doprowadziła do znacznego ograniczenia liczby czynnych ścian w kopalniach węgla kamiennego, wyposażonych w maszyny o dużej wydajności. Uzyskanie zwiększenia koncentracji wydobycia w tych obszarach było możliwe po zabudowie lub udoskonaleniu systemów sterowania oraz elektronicznego nadzoru pracy maszyn. Wzrastająca złożoność rozwiązań konstrukcyjnych, wymagań funkcjonalnych i mocy zainstalowanej w maszynach skutkuje wzrostem zainteresowania użytkowników systemami i aparaturą wspomagania elektronicznego pracy maszyn. W Centrum EMAG opracowano systemy i urządzenia, od których wymaga się niezawodnej pracy w trudnych warunkach górniczych. W systemach tych jest to możliwe dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań układów pomiarowych i rejestracji danych w czasie rzeczywistym. Cechą charakterystyczną tych działań jest stała tendencja do sprostania aktualnym potrzebom górnictwa nie tylko węgla kamiennego, ale również zagranicznych kopalń soli potasowej. W referacie przedstawiono system pracujący na kombajnie chodnikowym, w którym urządzenia i czujniki połączone są za pomocą magistrali CAN.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

15. POKŁADOWY SYSTEM STEROWANIA SAMOLOTEM BEZZAŁOGOWYM BAZUJĄCY NA MAGISTRALI CAN / Grzegorz KOPECKI, Jacek PIENIĄŻEK, Tomasz ROGALSKI, Paweł RZUCIDŁO

Streszczenie: W artykule przedstawiono układ sterowania samolotem bezzałogowym. Struktura proponowanego rozwiązania bazuje na magistrali CAN, poprzez którą komunikują się istotne elementy systemu: komputer pokładowy, urządzenia pomiarowe, układ sterowania kamerą, rejestrator oraz system ratunkowy. Komunikacja systemu pokładowego z częścią naziemną odbywa się za pomocą aparatury zdalnego sterowania, układów cyfrowej transmisji danych oraz łącza transmisji wideo. Artykuł zawiera również krótką charakterystykę zastosowanego protokołu CANaerospace.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

16. INTERFEJS DŹWIĘKOWY CANOPEN ORAZ JEGO WYKORZYSTANIE W INTELIGENTNYM DOMU / Piotr ANTOSZ, Klaudiusz GATYS

Streszczenie: W artykule omawia układ sterowania domem HOMIQ zbudowany z przemysłowego sterownika PLC, sieci CAN oraz modułów we/wy CANopen o nazwie HION (Home I/O Node) posiadających interfejs interaktywnej odpowiedzi głosowej IVR z mową syntetyczną wygenerowaną programem IVONA firmy IVO Software.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

17. GRIDOWY MODUŁ WEJŚCIA / WYJŚCIA REALIZUJĄCY PROTOKÓŁ CANOPEN / Piotr ANTOSZ

Streszczenie: W artykule omawiono oprogramowanie gridowego modułu wejścia/wyjścia realizującego protokół CANopen – zestawu odrębnie adresowanych układów we/wy CANopen typu slave działających w obrębie jednej struktury sprzętowej mikrokontrolera Infineon C166/XC166 obsługujących jedną lub dwie sieci CAN. Dla sterownika pełniącego funkcję master w sieci CANopen, moduł N-krotnego gridu widziany jest jako n niezależnych modułów we/wy typu slave zajmujących N adresów.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

18. IMPLEMENTACJA MAGISTRALI CAN I PROTOKOŁU CANOPEN W ROBOCIE EDUKACYJNYM / Damian BERESKA, Radosław BALCEWICZ, Maciej GARCZYŃSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono implementację magistrali CAN i protokołu CANopen w układzie sterowania robota edukacyjnego o sześciu stopniach swobody, będącego na wyposażeniu laboratorium robotów przemysłowych Zakładu Sterowania i Robotyki Politechniki Śląskiej. Opisywany układ sterowania został zaprojektowany z uwzględnieniem szczególnych wymagań stawianych stanowiskom dydaktycznym. Cała logika robota została skupiona w sterowniku PLC programowanym zgodnie z normą IEC 61131, wyposażonym w interfejs CAN oraz protokół CANopen. Dla potrzeb robota zostały zaprojektowane moduły we/wy CANopen z enkoderów inkrementalnych, oraz moduły CANopen do sterowania silnikami krokowymi z rozbudowaną kontrolą wyłączników krańcowych. W pracy przedstawione zostały: architektura sprzętowa, opis oprogramowania, a także aspekty dydaktyczne zastosowanego rozwiązania. Wnioski końcowe zawierają podsumowanie wdrożenia projektu, analizę kosztów przyjętego rozwiązania oraz ocenę wartości dydaktycznej na podstawie przeprowadzonych zajęć laboratoryjnych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

19. STANOWISKO DO BADAŃ HYDROTRONICZNYCH UKŁADÓW NAPĘDOWYCH PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE CAN-bus / Adam BARTNICKI, Andrzej TYPIAK

Streszczenie: W referacie przedstawiono tendencje rozwojowe systemów sterowania współczesnych maszyn i pojazdów opartych na magistrali CAN. Zaprezentowano zalety magistrali i aspekty przemawiające za wprowadzaniem tego typu systemów. Zaproponowano konfigurację stanowiska do badań hydrotronicznych układów napędowych pracujących w systemie CAN-bus.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

20. ZDALNIE STEROWANA LEKKA PLATFORMA Z HYDROSTATYCZNYM UKŁADEM NAPĘDOWYM / Adam BARTNICKI, Andrzej TYPIAK, Zbigniew ZIENOWICZ

Streszczenie: W referacie opisano zalety stosowania układów hydrostatycznych do napędu maszyn i pojazdów. Przedstawiono rozwiązanie hydrostatycznego układu napędowego zastosowanego w pojeździe LEWIATAN. Ponadto zaprezentowano wyniki badań hydraulicznego układu skrętu opracowanego dla wersji bezzałogowej opisanego pojazdu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

21. NARZĘDZIA PROGRAMISTYCZNE DO URUCHAMIANIA I TESTOWANIA MAGISTRALI CAN / Jacek BARCIK

Streszczenie: W artykule przedstawiono opracowany pakiet oprogramowania wraz z odpowiednim interfejsem do uruchamiania, testowania i monitorowania magistrali CAN. Opracowane narzędzie pozwala na łatwy i prosty sposób opanowania sztuki konfiguracji urządzeń z protokołem CANopen. Przedstawiono również kwestie pisania własnych aplikacji dla środowiska MS Windows przy wykorzystaniu z funkcji zaimplementowanych w interfejsie, CRUSB, który pozwala na podłączenie komputera PC do magistrali CAN poprzez port USB.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 1, 2009

1. 40 LAT OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH OBRUM W SŁUŻBIE WOJSKA POLSKIEGO / Henryk KNAPCZYK, Bogdan SZUKALSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono historię OBRUM sp. z o.o. i dorobek naukowo-techniczny, który powstał w 40-leciu działalności. Omówione zostały najważniejsze etapy w historii Ośrodka. Przedstawiono opracowane w Ośrodku wyroby, stanowiące istotny wkład w rozwój techniczny Wojska Polskiego.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. OSIĄGNIĘCIA OBRUM sp. z o.o. JAKO JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ W ZAKRESIE WOJSKOWEGO SPRZĘTU INŻYNIERYJNEGO / Andrzej SZAFRANIEC, Marian HOLOTA

Streszczenie: W artykule przedstawiono wybrane urządzenia, opracowane w OBRUM sp. z o.o. w pełnym cyklu b+r, a przeznaczone dla wojsk inżynieryjnych. Wyroby podzielono na grupy funkcjonalne: wozy zabezpieczenia technicznego, czołgi saperskie, mosty na podwoziu kołowym i gąsienicowym. Przedstawiono także inne charakterystyczne rozwiązania. Skrócone opisy podkreślają jedynie charakterystyczne cechy urządzeń i pokazują ewolucję pojazdów i ich podzespołów.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. POTRZEBY WOJSK LĄDOWYCH W ZAKRESIE MOSTÓW TOWARZYSZĄCYCH / Tomasz JAŁOWIEC

Streszczenie: Obecnie Wojska Lądowe posiadają aktualnie ograniczone możliwości w zakresie pokonywania przeszkód wodnych. Zgodnie z przyjętymi celami Sił Zbrojnych RP podejmowane są prace mające na celu wprowadzenie na wyposażenie Wojsk Lądowych nowej grupy mostów towarzyszących spełniających wymagania współczesnego pola walki. W artykule omówiono wskazanie podstawowych kryteriów i wymagań dla od tego typu sprzętu w kontekście aktualnych potrzeb Wojsk Lądowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. WYMAGANIA STAWIANE WSPÓŁCZESNYM MOSTOM WOJSKOWYM / Marian J. ŁOPATKA, Jarosław ZELKOWSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono podział funkcjonalny mostów wojskowych oraz sformułowano dla nich wymagania w zakresie nośności i rozpiętości przęsła mostowego. Dokonana analiza istniejących w Siłach Zbrojnych RP rozwiązań konstrukcyjnych mostów pozwoliła zdefiniować wytyczne dotyczące konieczności podjęcia prac badawczo-rozwojowych w zakresie sprzętu przeprawowo-mostowego, który zapewni efektywne pokonywanie przeszkód wodnych i terenowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. MOST SAMOCHODOWY MS-20 / Andrzej SZAFRANIEC, Dariusz PASIEKA

Streszczenie: Artykuł przedstawia opis nowoczesnego mostu samochodowego – przęsła transportowanego na podwoziu samochodowym, gdzie podwozie oprócz funkcji transportowej ma możliwość położenia oraz zdjęcia przęsła z przeszkody terenowej. Most umożliwia szybkie pokonywanie wąskich – o szerokości do 20m – naturalnych i sztucznych przeszkód terenowych pojazdom będącym na wyposażeniu SZ RP i państw NATO i innym pojazdom, pod warunkiem że nie będą one wywoływały obciążenia większego niż klasy 70MLC dla pojazdów gąsienicowych – 110MLC dla zestawu pojazdów kołowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. BADANIA MOSTÓW WOJSKOWYCH NA PRZYKŁADZIE BADAŃ KWALIFIKACYJNYCH MOSTU MS-20 / Zbigniew KAMYK, Wacław MALEJ

Streszczenie: W artykule przedstawiono problematykę planowania i organizowania badań mostów wojskowych. Specyfika i złożoność takich konstrukcji powoduje, że można je traktować zarówno jako konstrukcję, jak i maszynę. Wymaga to szerokiego zakresu badań związanych z integracją systemu składającego się z przęsła, układacza oraz pojazdu. Przedstawiono również wybrane metodyki przyjęte do badań kwalifikacyjnych II prototypu mostu samochodowego MS-20 w zakresie pojazdu, układacza i przęsła.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. WSPÓŁCZESNE TECHNIKI, ŚRODKI I SPRZĘT DO MINOWANIA / Michał LUDAS

Streszczenie: W artykule omówiono nowe trendy w technice wojsk inżynieryjnych związane z procesem minowania oraz nowoczesne konstrukcje i systemy minowania wykorzystywane na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem polskich rozwiązań.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. SPRZĘT INŻYNIERYJNY DO ROZMINOWYWANIA TERENU / Marian HOLOTA, Urszula KAŹMIERCZAK

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki prac studialnych i projekty koncepcyjne urządzeń do rozminowywania terenu opracowane w OBRUM sp. z o.o., przeznaczone na wyposażenie jednostek inżynieryjnych. Rozwiązania oparte są głównie na możliwości ich wykorzystania w oparciu o posiadany sprzęt, wywodzący się z modyfikacji podwozia czołgu głównego lub transportera kołowego.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. IMPROWIZOWANE URZĄDZENIA WYBUCHOWE STOSOWANE W KONFLIKCIE IRACKIM / Piotr SASKA

Streszczenie: W artykule dokonano klasyfikacji improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), używanych przez ugrupowania terrorystyczne w działaniach przeciwko wojskom USA i ich koalicjantom. Prowizoryczne ładunki wybuchowe w ciągu ostatnich kliku lat stały się popularnym środkiem walki z dobrze wyszkolonym i wyposażonym przeciwnikiem. Doświadczenia irackie pokazały i niestety wciąż pokazują, iż jest to broń, która zadaje najwięcej strat wojskom koalicyjnym, jak również przypadkowej ludności cywilnej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. DOBÓR PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW WARSTWY DENNEJ LEKKIEGO POJAZDU WOJSK POWIETRZNO DESANTOWYCH / Wiesław BARNAT

Streszczenie: W artykule przedstawiono wstępne rozwiązania struktur ochronnych i przeprowadzono analizę ich odporności na działanie obciążeń dynamicznych, ze szczególnym uwzględnieniem fali uderzeniowej wybuchu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. ZESTAW OBSERWACYJNY MASZYNY INŻYNIERYJNO – DROGOWEJ MID / Marek Ł. GRABANIA, Aleksander TUNKIEWICZ

Streszczenie: W artykule omówiono zaprojektowany i wykonany w Ośrodku Badawczo – Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o.o. zestaw obserwacyjny, pozwalający na zwiększenie bezpieczeństwa i wygody załogi przy operowaniu osprzętem roboczym w terenie, gdzie mogą występować bezpośrednie ataki na żołnierzy, materiały wybuchowe lub improwizowane ładunki wybuchowe. Przedstawiona została kompletacja zestawu i omówione zostały podstawowe parametry eksploatacyjne. Odniesiono się także do możliwości i celowości zaprojektowania rozwiązania o szerszych możliwościach funkcjonalnych i wyższych parametrach technicznych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

12. POJAZD SAPERSKI DO TRANSPORTU NIEBEZPIECZNYCH MATERIAŁÓW / Konrad CYBULSKI, Tomasz WRÓBEL

Streszczenie: W artykule przedstawiono budowę nowego pojazdu do transportu materiałów wybuchowych przeznaczonego dla wojsk inżynieryjnych. Omówiono wyniki pierwszych testów eksploatacyjnych i przyjęte dalsze kierunki prac rozwojowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 2, 2007

1. DEVICENET SAFETY – NOWE PODEJŚCIE DO ZABEZPIECZANIA MASZYN / Rafał TUTAJ

Streszczenie: W referacie zaprezentowano wymagania funkcjonalne nałożone przez normę IEC 61508 i wynikające z nich zmiany jakie zostały wprowadzone do sieci DeviceNet. W szczególny sposób przedstawione zostały modyfikacje protokołowe wpływające na znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa .

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. SYSTEMY STEROWANIA I DIAGNOSTYKI MASZYN I URZĄDZEŃ GÓRNICZYCH WYKORZYSTUJĄCE MAGISTRALĘ CAN / Grzegorz PRZEGENDZA, Marcin PRZEGENDZA

Streszczenie: Jednym z podstawowych problemów, z jakim spotykają się projektanci systemów sterowania, jest zapewnienie przepływu informacji kontrolno-pomiarowej pomiędzy poszczególnymi blokami funkcjonalnymi wchodzącymi w skład systemów. Pomimo dużej liczby dostępnych obecnie na rynku standardów transmisji danych, jedynie nieliczne z nich znajdują zastosowanie w przemyśle wydobywczym m.in. ze względu na trudne warunki środowiskowe panujące w podziemiach kopalń oraz szereg wymogów dotyczących bezpieczeństwa obsługi urządzeń. W referacie przedstawiono obszary zastosowań i korzyści płynące z zastosowania magistrali CAN w sterowaniu i diagnostyce maszyn wydobywczych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. PROTOKÓŁ CAN W ROZPROSZONYM SYSTEMIE STEROWANIA FIRMY B&R / Daniel RECLIK, Gabriel G. KOST, Jerzy ŚWIDER

Streszczenie: W artykule opisano rozproszony system sterowania oparty na sterowniku PLC B&R typu Power Panel 220. Opisany układ sterowania składa się z jednostki CPU zintegrowanej z panelem dotykowym oraz rozproszonego układu wejść i wyjść. Całość procesu wymiany informacji pomiędzy jednostką CPU sterownika PLC i zewnętrznymi modułami wejść i wyjść przebiega po wewnętrznej sieci CAN. Przedstawiony system sterowania rozproszonego firmy B&R jest rozwiązaniem modułowym. Przyłączanie do systemu kolejnych modułów wejść i wyjść możliwe jest dzięki zastosowaniu modułu stacji dokującej obsługującej protokół szyny danych CAN. W pracy opisano również przyłączanie do układu sterowania osi sterowanych numerycznie. Przyłączanie serwonapędu możliwe jest przy wykorzystaniu tego samego protokołu sieci CAN, który stosowany jest do komunikacji jednostki CPU z wejściami i wyjściami. Przedstawione rozwiązanie stosowane jest na szeroką skalę do sterowania robotami sześcio i więcej osiowymi, obrabiarkami numerycznymi, sterowania procesami technologicznymi, a także zdalną akwizycją danych. Artykuł oparty został na rzeczywistym zastosowaniu aplikacyjnym rozproszonego systemu sterowania firmy B&R w postaci układu sterowania magazynu wysokiego składowania.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. MODEL SYMULACYJNY ROZPROSZONEGO SYSTEMU POMIAROWO-STERUJĄCEGO Z INTERFEJSEM CAN / Adam MARKOWSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono zastosowanie modelu rozproszonego systemu pomiarowo–sterującego do oceny wpływu struktury systemu i struktury węzła na poziom utraty danych i wartość czasu opóźnienia w transmisji danych w systemie. Zaprezentowano w tym zakresie przykładowe wyniki badań symulacyjnych systemu pracującego z interfejsem CAN.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. TWORZENIE WARSTWY APLIKACJI SIECI CAN W OPARCIU O DIAGRAM STANÓW NA PRZYKŁADZIE STEROWANIA ZESPOŁEM MECHANICZNYM SONARU / Tadeusz JANOWSKI, Halina NALEZIŃSKA

Streszczenie: Diagramy stanów dobrze nadają się do opisu sterowania złożonych urządzeń. W przypadku wykorzystania do tego celu sieci CANopen przejścia w diagramie stanów są efektem ramek odebranych (TxPDO) lub sterujących (RxPDO). Protokół CANopen jest zorientowany na anonimowe komunikaty, co oznacza, że ramki sterujące nie mają potwierdzenia. Wprowadzono mechanizm oczekiwania na skutek ramki sterującej poprzez obserwację ramek z danymi pomiarowymi. W przypadku braku potwierdzenia ramki sterujące są powtarzane. Mechanizm ten poprawił niezawodność zaprojektowanego układu sterowania zespołem mechanicznym sonaru.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. ZASTOSOWANIE MAGISTRALI CAN W ROBOCIE INSPEKCYJNYM „SMR-100 EXPERT” / Szymon KOSTRZEWSKI, Piotr SZYNKARCZYK

Streszczenie: W artykule umówiono implementację magistrali CAN w robocie „SMR-100 Expert” produkowanym w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów w Warszawie. Przedstawiono klasę robotów inspekcyjnych wraz z istotnymi dla zastosowania cechami, wymagania systemowe wewnętrznego rozproszonego systemu komunikacji, wybór magistrali polowej, cechy implementacji na poziomie sprzętu i bardziej szczegółowo z punktu widzenia programu. We wnioskach podsumowano cechy wdrożenia i przedstawiono plany modernizacji.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. WYKORZYSTANIE MAGISTRALI CAN DO STEROWANIA ŻURAWIEM K20 / Jerzy JURA

Streszczenie: W artykule przedstawiono historię rozwoju konstrukcji układów sterowania pojazdów pomocy technicznej i pojazdów inżynieryjnych w OBRUM. Rozwój konstrukcji układów sterowania w OBRUM rozpoczął się od układów dwustanowych do układów wykorzystujących magistralę CAN. Najbardziej zawansowana jest konstrukcja układu sterowania dla żurawia K20 Wozu Zabezpieczenia Technicznego WZT4. W konstrukcji układu sterowania w maksymalnym stopniu wykorzystano magistralę CAN do zbierania danych pomiarowych oraz sterowania hydraulicznym układem wykonawczym.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. SYSTEM ROZPROSZONEGO STEROWANIA WYKORZYSTUJĄCY STEROWNIKI MOBILNE / Jacek BARCIK

Streszczenie: Artykuł omawia nowe rozwiązanie systemu – układu sterownia wdrożonego w OBRUM na jednym z wyrobów. System zawiera układ dwóch sterowników mobilnych oraz jeden sterownik nadrzędny. Opisana została komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna systemu. Przedstawiono strukturę sieci CAN, a także możliwości zastosowań nowo opracowanych sterujących pulpitów wynośnych. Opisano również kierunki dalszych prac.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. MAGISTRALA CAN W WYROBACH I SYSTEMACH DIAGNOSTYCZNO-POMIAROWYCH OBRUM GLIWICE / Sebastian CHWIEDORUK

Streszczenie: Artykuł stanowi przegląd projektów opracowanych w OBRUM-Gliwice, opartych o magistralę CAN. Dotyczy zarówno sieci oczujnikowania i sterowania pojazdów, jak również projektów urządzeń diagnostyczno-pomiarowych, z interfejsem CAN. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości otwartej architektury systemów magistrali CAN, w oparciu o zrealizowane projekty. Opisano również stosowaną w OBRUM metodykę projektowania urządzeń diagnostyczno-pomiarowych w oparciu o jednolity interfejs CAN.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. ZASTOSOWANIE SIECI CAN W POJAZDACH SZYNOWYCH NA PRZYKŁADZIE TACHOGRAFU O ROZPROSZONEJ BUDOWIE MODUŁOWEJ / Bogusław BORUCKI, Jan GOSKA, Paweł STAŃDO

Streszczenie: Współczesne pojazdy szynowe wyposażone są dużą liczbę urządzeń pomiarowych i sterujących, rozproszonych w całej konstrukcji. Tachograf, którego zadaniem jest rejestracja sygnałów z różnych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy, musi mieć zapewniony przepływ informacji z wielu punktów po-jazdu szynowego. Zastosowanie magistrali CAN upraszcza budowę okablowania i ułatwia zwiększenie liczby rejestrowanych sygnałów. W artykule opisano budowę tachografu o budowie modułowej z wykorzystaniem magistrali CAN i przeprowadzono porównanie z budową tradycyjną.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. WYKORZYSTANIE MAGISTRALI CAN W SYSTEMIE POŚREDNIEGO STEROWANIA SAMOLOTEM LEKKIM / Jacek PIENIĄŻEK, Paweł RZUCIDŁO

Streszczenie: W artykule zaprezentowano rozwiązanie magistrali komunikacyjnych systemu SPS-1, które zostało zrealizowane jako projekt badawczy i przetestowane na samolocie PZL-110 „Koliber”. Struktura systemu sterowania samolotem bazuje na szybkiej magistrali CAN, którą zastosowano do komunikacji pomiędzy trzema komputerami sterującymi, urządzeniami pomiarowymi, jednostką sterującą pracą zespołu napędowego, sterownicą oraz pulpitem operatora. Dodatkowo zastosowano niezależną, zdwojoną wolną magistralę w podukładzie pozycjonowania płaszczyzn sterowych. W niniejszym opracowaniu przedstawiono również narzędzie do monitorowania magistrali CAN, które rozwijano równolegle z systemem pośredniego sterowania samolotem i wykorzystywano w kolejnych etapach prowadzonych nad nim prac. Głównym elementem systemu monitorującego jest oprogramowanie. Pozwala ono nie tylko na podgląd, rejestrację i wstępną obróbkę danych, lecz również umożliwia sterowanie poszczególnymi urządzeniami, symulację wybranych modułów sprzętowych oraz diagnostykę poszczególnych magistral.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

12. ZASTOSOWANIE MIKROPROCESOROWYCH STEROWNIKÓW AUTOMATYKI ROZPROSZONEJ CAN PRZY PROJEKTOWANIU NOWYCH I MODERNIZACJI ISTNIEJĄCYCH KOLEJOWYCH PODSTACJI TRAKCYJNYCH ORAZ INNYCH OBIEKTÓW AUTOMATYKI ZASILANIA ELEKTROENERGETYCZNEGO / Marek STOLARSKI, Bożena RO

Streszczenie: W referacie opisano w sposób przeglądowy zastosowanie magistrali CAN w elektroenergetyce kolejowej, szczególnie w nowobudowanych oraz modernizowanych kolejowych podstacjach trakcyjnych. Przyjęty jako standard dla energetyki PKP system CAN/RS-485 jest od ośmiu lat sukcesywnie wdrażany na kolejnych obiektach, a pozytywne doświadczenia z pierwszych lat eksploatacji zaowocowały rozszerzeniem zakresu jego stosowania w rozległych terytorialnie systemach ogrzewania wagonów na kolejowych stacjach postojowych oraz integracji podsystemów na posterunkach ruchu (stacjach kolejowych). Chodzi tu o ujednolicenie standardu sterowania i nadzoru systemów elektrycznego ogrzewania rozjazdów, sterowania grupami odłączników sieci trakcyjnej, oświetlenia peronów i terenów stacji, systemów przepompowni i całej pozostałej automatyki.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

13. UKŁADY HYDRAULICZNE BOSCH REXROTH STEROWANE MAGISTRALĄ CAN / Mirosław MARKOWSKI

Streszczenie: W referacie przedstawiono sposób konfigurowania magistrali CAN sterującej układem hydrau-licznym. Konfiguracja polega na doborze odpowiedniej wielkości jednostki sterującej typu „RC” oraz wejściowych elementów sterujących /joysticki/, elementów sterowanych /rozdzielacze, pompy i silniki hydrauliczne/. Zaprezentowano sposób monitorowania parametrów pracy układu na wyświetlaczu, możliwość zastosowania wyświetlacza do diagnostyki magistrali CAN oraz sposobu jej parametryzacji. Pokazano sposób oprogramowania magistrali za pomocą standardowego oprogramowania i jego parametryzacji za pomocą programu „Bodem” lub opracowania własnego algorytmu sterującego układem hydraulicznym za pomocą programu „Bodas”. Przedstawiono przykładowe zastosowanie magistrali CAN do transmisji danych w postaci temperatury mediów w silniku spalinowym na podstawie, których jednostka „RC” steruje prędkością obrotową wentylatora utrzymując, temperaturę ww. mediów na założonym poziomie.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

14. SYSTEMY STEROWANIA APARATURĄ POMIAROWĄ BAZUJĄCE NA MAGISTRALI CAN / Tadeusz MARTYNIAK, Piotr ŚWISZCZ

Streszczenie: W artykule przedstawiono zastosowania magistrali CAN w układach pomiarowych. Omówione zostały wybrane przykłady systemów i układów pomiarowych bazujące na magistrali CAN, wdrożone w Zakładzie Badań OBRUM.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

15. LABORATORIUM MAGISTRALI CAN / Marek Ł. GRABANIA

Streszczenie: W referacie przedstawiono obecnie tworzoną, podstawową strukturę Laboratorium opartego o stanowiska badawczo – dydaktyczne wyposażone między innymi w sterowniki PLC (mobilne), czujniki, panele szkoleniowe itd. Omówiono przeznaczenie, planowany zakres usług oferowanych klientom – staże specjalistyczne, szkolenia, konsultacje naukowe, a także prace uruchomieniowe systemów i urządzeń wykorzystujących magistralę CAN oraz protokół CANopen. Zaprezentowano budowę sieci współpracy w kraju i za granicą, w tym przyszły obszar działalności Laboratorium.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

16. ENKODERY SERII SENDIX Z INTERFEJSEM CANOPEN / Paweł NAGLIK

Streszczenie: W artykule przedstawiono charakterystykę enkoderów serii SENDIX firmy Kuebler GmbH, w które został zaimplementowany interfejs CANopen. Została przedstawiona konstrukcja mechaniczna, funkcjonalność enkodera, możliwości programowe oraz przykładowa aplikacja, w której został zastosowany enkoder.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 1, 2007

1. EUROPEJSKA AGENCJA OBRONY / Magdalena BACHMAN, Marek Ł. GRABANIA, Monika KURPAS

Streszczenie: W artykule przedstawiono cele Europejskiej Agencji Obrony (European Defence Agency – EDA), jej strukturę organizacyjną oraz omówiono zadania poszczególnych Dyrektoriatów. Opisano zasady i mechanizmy finansowania wspólnych projektów lub programów realizowanych pod auspicjami Agencji. Omówiono także działania OBRUM mające na celu uczestnictwo w międzynarodowych programach i projektach badawczo-rozwojowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. MODEL WYRZUTNI ELEKTROMAGNETYCZNEJ / Zbigniew RACZYŃSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono zasadę działania wyrzutni cewkowej i szynowej. Przedstawiono wyniki badań modelu wyrzutni cewkowo-szynowej, zasilanej z baterii kondensatorów, z wstępnym rozpędzaniem pocisku za pomocą cewki indukcyjnej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. NUMERYCZNA ANALIZA WPŁYWU RODZAJU KADŁUBA NA DYNAMIKĘ POJAZDU GĄSIENICOWEGO NA PRZYKŁADZIE BWP I LEKKIEGO POJAZDU OPANCERZONEGO WOJSK AEROMOBILNYCH / Wiesław BARNAT

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono metodykę tworzenia modelu kadłuba pojazdu gąsienicowego BWP dla rozwiązania zagadnienia drgań. Model posłużył do określenia postaci i częstość drgań własnych płyt tworzących kadłub pojazdu gąsienicowego. Obliczenia i analizy przeprowadzono przy wykorzystaniu oprogramowania NASTRAN. Uzyskane wyniki posłużyły do zaproponowania kierunków optymalizacji kadłuba rozważanego pojazdu gąsienicowego.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. GĄSIENICOWY UKŁAD JEZDNY / Jerzy NAWROCKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwości szybkiego zamontowania na terenowych pojazdach kołowych, w miejsce kół napędowych zestawów gąsienicowych. Pojazdy terenowe z zamontowanymi zestawami gąsienicowymi charakteryzują się niskim naciskiem jednostkowym na podłoże co pozwala na swobodne poruszanie się nimi w terenie bagnistym, pustynnym, zaśnieżonym. Takie pojazdy mogą poruszać się również swobodnie po drogach utwardzonych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. OSPRZĘT INŻYNIERYJNY NA PODWOZIU T-72 / Wojciech ZAJLER, Marek Ł. GRABANIA

Streszczenie: W artykule przedstawiono opracowaną w OBRUM koncepcję pojazdu inżynieryjnego opartego o podwozie czołgu T-72. Omówione zostały podstawowe funkcje oraz zastosowany osprzęt, który je realizuje.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. PODNIESIENIE WŁASNOŚCI BOJOWYCH CZOŁGU LEOPARD 2A4 POPRZEZ JEGO MODERNIZACJE I MODYFIKACJE – ANALIZA ZAKRESU I MOŻLIWOŚCI / Marian HOLOTA, Dariusz TYBIŃKOWSKI

Streszczenie: W artykule wskazano na możliwości modernizacji czołgów Leopard 2A4 będących w szyku 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie, w oparciu o koncepcję oraz możliwości techniczne krajowego potencjału badawczo-rozwojowego.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. WYKORZYSTANIE MAGISTRALI CAN DO STEROWANIA ŻURAWIEM K20 / Marian HOLOTA, Rafał WASZKIELEWICZ

Streszczenie: W oparciu o wyniki analiz ze studiów nad konfliktami zbrojnymi XX i XXI wieku oraz trendy rozwoju specjalistycznego wyposażenia do walk w terenie zurbanizowanym w artykule przedstawiono koncepcje wyposażenia czołgu do walk w mieście. Ujęto technologie obecnie dostępne w krajowym przemyśle obronnym, jak i nowe, które można rozwijać w krajowych jednostkach badawczo – rozwojowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. WYBRANE METODY I SPRZĘT DO ROZPOZNANIA I UNIESZKODLIWIANIA MIN / Arkadiusz KAZURA

Streszczenie: W artykule przedstawiono główne metody i techniki rozminowywania stosowane w kraju i za granicą. Przeanalizowano sposoby ręczne, mechaniczne, elektromagnetyczne oraz za pomocą systemów wykrywająco-rozminowujących.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. ANALIZA WPŁYWU RODZAJU CIECZY ROBOCZEJ PRACUJĄCEJ W UKŁADZIE HYDRAULICZNYM NA TEMPERATURĘ I STRATY MOCY / Franciszek SLANINA, Jacek SPAŁEK

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienie strat ciśnienia i mocy w układach hydraulicznych. W czasie przemiany energii i jej przenoszenia powstające straty zamieniają się na energię cieplną. Stan cieplny układu hydraulicznego odgrywa ważną rolę w aspekcie poprawy pracy, sprawności i trwałości maszyn i urządzeń. Rodzaj stosowanej cieczy roboczej ma duży wpływ na niezawodną i bezpieczną pracę układu hydraulicznego. Wykazano, że ciecze robocze trudnopalne typu HFC zawierające wodę, powodują znaczące obniżenie temperatury układu hydraulicznego w stanie ustalonym w porównaniu z tradycyjnie stosowanymi olejami hydraulicznymi.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. CIEPŁO GENEROWANE W ŁOŻYSKU PRZEKŁADNI ZĘBATEJ I SPOSOBY JEGO ODBIORU / Aleksander KOWAL

Streszczenie: W pracy przedstawiono strukturę uszkodzeń przekładni kątowo-walcowych pracujących w zespołach napędowych maszyn ciężkich. Istotny wpływ łożyskowania na awaryjność przekładni zębatej wymagał obliczenia ilość ciepła generowanego w przykładowym łożysku. Pokazano także sposoby chłodzenia łożysk w przekładniach zębatych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. BADANIA WIRTUALNE MODELU PODPORY ZESTAWU MOSTOWEGO / Alicja ZIELIŃSKA

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wykorzystanie metody elementów skończonych (MES) do badania modelu konstrukcji podpory przed jej wykonaniem. Badanie wirtualne modelu pozwala wzbogacić proces projektowania o wiedzę zdobytą już na etapie obliczeń inżynierskich. Metoda MES wykorzystywana do obliczeń inżynierskich umożliwia optymalizację konstrukcji poprzez badanie modelu zaprojektowanej wstępnie konstrukcji. Wykorzystanie tej metody pozwala na optymalizację procesu projektowania w Ośrodku.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

12. UKŁAD DIAGNOSTYKI AKUMULATORÓW UDA / Sebastian CHWIEDORUK

Streszczenie: Artykuł przedstawia konstrukcję układu diagnostyki akumulatorów UDA, wykonanego i przetestowanego w OBRUM. Przedstawiono potencjalne możliwości zastosowań opisanego rozwiązania. Opis urządzenia poprzedzony jest analizą wymagań i podstawowych rozwiązań tego typu układów.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

13. METALOWE SPRZĘGŁO PRZECIĄŻENIOWE O DUŻEJ PODATNOŚCI SKRĘTNEJ / Aleksander KOWAL

Streszczenie: W artykule przedstawiono metalowe sprzęgło bardzo podatne skrętnie, które przy przeciążeniach się wyłącza. Przedstawiono także charakterystykę obciążanego statycznie sprzęgła z naciskową sprężyną walcową.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

14. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ W PROCESACH RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORSTW / Magdalena BACHMAN, Tomasz MIERZWA, Piotr NOWIŃSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono tematykę zarządzania zmianą w przedsiębiorstwach stojących przed koniecznością dostosowania swojej działalności do bieżących i przyszłych zmian w warunkach otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego. Omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące restrukturyzacji, jej typów oraz zasadniczych celów, jakie wynikać powinny z decyzji o jej przeprowadzeniu. Przedstawiono również proces wprowadzania zmiany w postaci restrukturyzacji, a także zasadnicze elementy, na które w tym procesie należy zwracać uwagę, aby procesy restrukturyzacyjne zakończyć sukcesem.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 1, 2005

1. PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA POLSKICH ROBOTÓW MOBILNYCH NA PRZYSZŁYM POLU WALKI / Rafał CZUPRYNIAK, Piotr SZYNKARCZYK, Andrzej MASŁOWSKI

Streszczenie: Na tle informacji o wybranych zastosowaniach i możliwościach współczesnych robotów mobilnych interwencyjno-inspekcyjnych, przedstawiono konstrukcję dwóch polskich mobilnych robotów pirotechnicznych. Zarysowano także koncepcję robota bojowego, przeciwminowego, do zadań antyterrorystycznych i rozpoznawczych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. ZASTOSOWANIE NAPĘDU HYBRYDOWEGO W POJAZDACH BOJOWYCH / Wojciech ZAJLER

Streszczenie: Napędy hybrydowe prawdopodobnie zdominują pojazdy bojowe przyszłego pola walki. Ich zalety są istotne z punktu widzenia taktyki tych pojazdów, w aspekcie ich wykorzystania w misjach bojowych i walki z terroryzmem. Są bardzo mobilne, a z racji ich wymiarów i niskiej masy są podatne na transport powietrzny i morski. W artykule omówiono w skrócie ideę napędu hybrydowego.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. SYSTEMY DOWODZENIA C4ISR NA PRZYSZŁYM POLU WALKI W ASPEKCIE ROZWOJU POLSKIEJ ARMII / Jerzy JURA, Robert HAŁEK

Streszczenie: Na obecnym i przyszłym polu walki podstawową bronią jest i będzie informacja. Jest ona przetwarzana przez systemy C4ISR. W niniejszym artykule zaprezentowano obecne kierunki rozwoju armii państw rozwiniętych i rozwijających się. Zaprezentowano również kierunki rozwoju dla armii polskiej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. TENDENCJE MODERNIZACJI CZOŁGÓW T-55 I T-72 / Bartosz DYBAŁ, Arkadiusz KAZURA

Streszczenie: W artykule zamieszczono krótki opis czołgów T-55 i T-72. Zaprezentowano tendencje modernizacji tych czołgów oraz powody, z jakich one wynikają. Opisano szeroki wachlarz możliwości modernizacji czołgów T-55 i T-72 zarówno już wykonanych jak i tych znajdujących się dopiero w fazie koncepcji.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA MOŻLIWOŚCI PODJĘCIA PRZEZ ZAKŁADY POLSKIEGO POTENCJAŁU OBRONNEGO PRODUKCJI WIELOZADANIOWEGO LEKKIEGO POJAZDU GĄSIENICOWEGO / Marian HOLOTA, Arkadiusz KAZURA

Streszczenie: W artykule omówiono tendencje i kierunki rozwoju sił pancernych w kraju i zagranicą. Przedstawiono koncepcję Wielozadaniowego Lekkiego Pojazdu Gąsienicowego oraz analizy techniczne

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. WSPÓŁCZESNE ZAPORY MINOWE ORAZ KONCEPCJA I STRUKTURA KONSTRUKCYJNO-FUNKCJONALNA BEZZAŁOGOWEGO POJAZDU TORUJĄCEGO / Marian HOLOTA, Dariusz TYBIŃKOWSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono cechy charakterystyczne min i współczesnych pól minowych. Zaprezentowano wady i zalety obecnie stosowanych urządzeń do wykonywania przejść w polach minowych. Ujęto prezentacje konstrukcji i struktury konstrukcyjno-funkcjonalnej bezzałogowego pojazdu torującego.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. SYMULATOR OSPRZĘTU MASZYNY INŻYNIERYJNO-DROGOWEJ MID / Jacek BARCIK

Streszczenie: Artykuł prezentuje opracowany w OBRUM wirtualny symulator osprzętu maszyny inżynieryjno-drogowej MID1 opracowany na komputer klasy PC. Symulator umożliwia szkolenie przy użyciu rzeczywistego pulpitu wynośnego wyrobu MID podłączonego poprzez skrzynkę interfejsu do PC. Możliwe jest szkolenie operatora osprzętu bez potrzeby użycia prawdziwego MID-a. Pozwala on na symulowanie ruchów wysięgnikiem w zakresie identycznym jak na rzeczywistym pojeździe, gdyż wszelkie algorytmy ruchu wysięgnikiem zostały przeniesione ze sterownika PLC wyrobu do symulatora. Artykuł prezentuje również koncepcje dalszych prac z zakresu symulatora w celu jego rozbudowy o dodatkowe funkcje.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. URZĄDZENIA TRENINGOWO-SYMULACYJNE DLA WOJSK PANCERNYCH / Robert HAŁEK

Streszczenie: W opracowaniu omówiono celowość, możliwości oraz efekty szkoleniowe zastosowania symulatorów w szkoleniu wojsk pancernych. Przytoczone dane odnoszą się do informacji uzyskanych

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. ARMATA ELEKTROMAGNETYCZNA JAKO BROŃ PRZYSZŁEGO POLA WALKI / Zbigniew RACZYŃSKI, Andrzej SZAFRANIEC

Streszczenie: W artykule przedstawiono zasadę działania szynowej armaty elektromagnetycznej. Zaprezentowano również kierunki prac nad rozwojem impulsowych źródeł mocy do zasilania urządzeń elektromagnetycznych, oraz problemy występujące podczas działania armaty elektromagnetycznej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE TWORZENIA SYSTEMÓW MODUŁOWYCH KONSTRUKCJI ŚRODKÓW TECHNICZNYCH / Piotr GENDARZ

Streszczenie: Nowe wyzwania stawiane procesom konstrukcyjnym nie tylko związane są z kierunkiem tworzenia nowych rozwiązań konstrukcyjnych, ale także z kierunkiem objęcia jak najszerszego spektrum zapotrzebowań na określoną klasę środków technicznych. Zorientowany na rodziny konstrukcji proces projektowo – konstrukcyjny charakteryzuje się powtarzalnością zrutynizowanych stadiów i jest szczególnie podatny na wspomaganie komputerowe. Podstawowym narzędziem tego procesu jest parametryzacja integrująca dobór cech konstrukcyjnych z zapisem konstrukcji.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. STATECZNOŚĆ WYBRANYCH WARIANTÓW KONSTRUKCYJNYCH PODWOZIA MOSTU CZOŁGOWEGO / Alicja ZIELIŃSKA

Streszczenie: W artykule przedstawiono najistotniejsze warianty rozwiązań zabudowy rozkładanego mostu firmy MMB na podwoziu gąsienicowym oraz ich charakterystykę pod kątem przyszłego wyboru i opracowania koncepcji wykonania ze względu na przyjęte wymagania.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

12. NUMERYCZNA OCENA WIELKOŚCI MOMENTU PRZENOSZONEGO PRZEZ WIELOTARCZOWY HAMULEC TYPU MOKREGO / Wiesław BARNAT

Streszczenie: Artykuł przedstawia konstrukcję układu diagnostyki akumulatorów UDA, wykonanego i przetestowanego w OBRUM. Przedstawiono potencjalne możliwości zastosowań opisanego rozwiązania. Opis urządzenia poprzedzony jest analizą wymagań i podstawowych rozwiązań tego typu układów.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

13. CHARAKTERYSTYKA ZGRZEWANIA TARCIOWEGO ELEMENTÓW KONSTRUKCJI METALOWYCH / Adam PIETRAS, Roman BOGUCKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono krótki opis technologii zgrzewania tarciowego i podano przykłady jej wykorzystania w praktyce przemysłowej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

14. ROZWÓJ TECHNOLOGII ZGRZEWANIA TARCIOWEGO Z MIESZANIEM MATERIAŁU UPLASTYCZNIONEGO W STREFIE ZGRZEINY / Adam PIETRAS, Roman BOGUCKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono zarys technologii zgrzewania tarciowego

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

15. OPTYMALIZACJA DOBORU AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH ORAZ WYTYCZNE ICH ZABUDOWY W POJAZDACH SPECJALNYCH / Tadeusz MARTYNIAK, Jerzy NAWROCKI, Beniamin ANTOŃCZYK

Streszczenie: W artykule omówiono zasady optymalnego doboru agregatów prądotwórczych stacjonarnych i przewoźnych oraz warunki ich zabudowy w pojazdach specjalnych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

16. METODY ANALIZY OBRAZÓW W ZASTOSOWANIACH DIAGNOSTYCZNYCH / Krzysztof MARKIEWICZ

Streszczenie: Celem tego artykułu jest przedstawienie szeregu prostych metod analizy obrazów oraz ich ocena. Opisane metody zostały przetestowane na obrazach przedstawiających cechy sygnału otrzymanego na podstawie modelu matematycznego oraz cechy sygnału wygenerowanego na stanowisku laboratoryjnym

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

17. CHARAKTERYSTYKA NOWOCZESNEGO MENEDŻERA / Dariusz TYBIŃKOWSKI, Arkadiusz KAZURA

Streszczenie: Poniższy artykuł stanowi część pracy dyplomowej kończącej Studia Podyplomowe poświęconej wizerunkowi oraz ocenie współczesnego menedżera. Przedstawiono w nim opis cech niezbędnych a nawet koniecznych w pracy menedżera. Do cech tych zaliczyć można planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Bardzo ważną cechą jest jakość komunikowania się z otoczeniem. W artykule opisano rolę jaką odgrywa menedżer w firmie oraz sposoby podejmowania przez niego decyzji. Przedstawiono sposób oceny własnej oraz wykresy podziału czasu pracy menedżera a także jego wydajności. Artykuł porusza również bardzo ważny problem etyki menedżera w pracy zawodowej oraz doskonalenie stylu pracy.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 2, 2004

1. DOTYCHCZASOWA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY INICJATYWNEJ – PRZYSZŁE POLSKIE POLE WALKI* / Henryk KNAPCZYK

2. MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY UDZIAŁU OBRUM W TECHNICZNEJ TRANSFORMACJI SIŁ ZBROJNYCH / Wojciech ZAJLER

3. LEKKI ZDALNIE STEROWANY POJAZD – JAKO NOŚNIK WYPOSAŻENIA SPECJALISTYCZNEGO I UZBROJENIA / Franciszek KUCZMARSKI, Andrzej TYPIAK

Streszczenie: W referacie dokonano skrótowej oceny aktualnego stanu rozwoju bezzałogowych pojazdów lądowych (BPL). Określono główne problemy badawcze oraz przedstawiono koncepcję wykorzystania opracowanego w kraju pojazdu kołowego o dużej mobilności jako zdalnie sterowanego nośnika wyposażenia i uzbrojenia – wskazując jednocześnie, że może on ułatwić proces opracowania krajowych rozwiązań bezzałogowych pojazdów lądowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. MODUŁOWY POJAZD LĄDOWY / Wojciech ZAJLER, Marek Ł. GRABANIA

Streszczenie: Omówiono aktualne trendy w rozwoju pojazdów bojowych i dotychczasowe osiągnięcia OBRUM w dziedzinie wprowadzenia nowych technik do uzbrojenia. Przedstawiono propozycje daleko idącej modernizacji aktualnego uzbrojenia poprzez nowe konfiguracje modułowe pojazdów, ale przede wszystkim przez wprowadzenie nowej techniki napędu elektryczno-spalinowego/hybrydowego.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. POLSKA WIZJA PRZYSZŁEGO POLA WALKI – MOŻLIWOŚCI I PERSPEKTYWY / Waldemar SZULIK

Streszczenie: Rozwój informacyjnych technologii, w tym zwłaszcza Internetu, stwarza nowe jakościowo możliwości działania organizacji i prowadzenia walki. Dotyczy to przede wszystkim sfery dowodzenia i zarządzania, która warunkuje możliwości wykorzystania nowoczesnych środków technicznych. Efektywne wykorzystanie tych środków wymaga jednak jakościowo nowego podejścia do realizacji systemów informacyjnych, stosowanego w armii USA oraz NATO. Na podstawie własnej analizy dostępnych dokumentacji przetargowych i procesu ofertowego porównano metody realizacji systemów informacyjnych w NATO i SZ RP. Wiedza Ster-Projekt S.A. wynikająca z realizacji kontraktów na rzecz NATO da się w pełni wykorzystać w urzeczywistnieniu programu PWPPW.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. WIELOZADANIOWY LEKKI POJAZD GĄSIENICOWY WLPG / Henryk KNAPCZYK, Bartosz DYBAŁ

Streszczenie: W artykule przedstawione zostały wymogi i oczekiwania, jakie stoją przed pojazdami bojowymi przyszłości. Na przykładzie Wielozadaniowego Lekkiego Pojazdu Gąsienicowego – nowego, niekonwencjonalnego pojazdu gąsienicowego – sposoby ich spełnienia. Omówiona została ogólna budowa pojazdu oraz porównanie założeń FCS z parametrami WLPG.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. BEZZAŁOGOWE POJAZDY LĄDOWE – TRENDY ŚWIATOWE A MOŻLIWOŚCI WYTWÓRCZE KRAJOWEGO ZAPLECZA NAUKOWO-BADAWCZEGO I PRZEMYSŁU OBRONNEGO / Sebastian CHWIEDORUK, Marian HOLOTA

Streszczenie: Artykuł opisuje wybrane wymagania i problemy przyszłego pola walki, a w konsekwencji tego niezbędne kierunki rozwoju krajowej i światowej techniki wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wytwórczych polskiego zaplecza naukowo-technicznego i przemysłu obronnego w zakresie budowy bezzałogowych pojazdów lądowych. Przedstawiono wybrane przykłady istniejących rozwiązań pojazdów.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. PLATFORMY BOJOWE / Wojciech ZAJLER

Streszczenie: W pracy wskazano na trend w budowie Lądowych Pojazdów Bojowych, zmierzający w kierunku lżejszych konstrukcji, modułowych na bazie ujednoliconych platform, jako bardziej przydatnych na przyszłym polu walki. Omówiono wady i zalety platform o układach jezdnych kołowych i gąsienicowych oraz nowy rodzaj napędu hybrydowo-elektrycznego. Przedstawiono również koncepcję platformy bojowej OBRUM.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. INFORMATYZACJA POLA WALKI / Roman DUFRÊNE, Janusz PIELA

Nowe rodzaje zagrożeń i związana z nimi konieczność dostosowania sposobu prowadzenia walki oraz nowe możliwości techniczne i technologiczne stworzyły potrzebę rozważenia możliwości poprawienia efektywności działania sił zbrojnych poprzez uzyskanie przewagi informacyjnej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. PROGRAMOWALNA RADIOSTACJA R3505 / Zbigniew FURMAN

Współczesne pole walki, szczególnie w działaniach antyterrorystycznych wymaga współdziałania wielu sił wojskowych: wojsk lądowych, lotnictwa, marynarki wojennej, a także cywilnych: policji, straży pożarnej, służb ratowniczych. Aby współdziałania te były efektywne potrzebna jest niezawodna łączność radiowa. Każda ze służb wykorzystuje własne środki łączności pracujące na różnych częstotliwościach, z różnymi modulacjami i z różnymi systemami transmisji danych. W celu przeprowadzenia wspólnej operacji konieczne jest posiadanie wielu środków łączności radiowej umożliwiających łączność między różnymi służbami. Pojawiła się, zatem potrzeba wspólnego środka łączności mogącego realizować dowolny rodzaj łączności radiowej. Dotychczas stosowane środki łączności radiowej realizowały różne rodzaje łączności za pomocą dedykowanych układów elektronicznych. Możliwe było opracowanie radia, które pracowałoby w różnych standardach poprzez zawarcie w jednym urządzeniu szeregu układów elektronicznych. Takie rozwiązanie powoduje bardzo dużą rozbudowę urządzenia, radiostacja byłaby bardzo duża i bardzo droga. Rozwój elektroniki a szczególnie techniki cyfrowego przetwarzania sygnałów umożliwił opracowanie radiostacji, w której większość procesów obróbki sygnału radiowego realizowana jest przez oprogramowanie zainstalowane w procesorach sygnałowych DSP. W takiej radiostacji pozostają jedynie układy radiowe wejściowe i wyjściowe – odbiorcze i nadawcze, wspólne dla różnego rodzaju modulacji. Układy te determinują zakres częstotliwości pracy radiostacji, jej moc i czułość, nie ograniczają rodzaju modulacji, ta jest zdefiniowana w oprogramowaniu. Oprogramowanie może zawierać modulacje radiowe FM i AM, modulacje cyfrowe, kodeki mowy, vokodery mowy, oprogramowanie szyfrujące, oprogramowanie umożliwiające dostęp do sieci jako klienta lub serwer oraz inne możliwości związane szczególnie z transmisją danych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. UZBROJENIE I WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE ŻOŁNIERZA XXI WIEKU / Karol WILK

Streszczenie: Wystąpienie nawiązuje do I Konferencji nt. Polska Wizja Przyszłego Pola Walki uściślając obszar rozwiązań do uzbrojenia i wyposażenia indywidualnego żołnierza w dającej się przewidzieć przyszłości. Jest także informacją o podjętych przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Mechanicznego w Tarnowie działaniach w tej dziedzinie.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

12. PROGRAM MODERNIZACJI KARABINU SZTURMOWEGO BERYL WZ. 96 KAL.5.56 MM W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ MISJI WOJSKOWYCH W AFGANISTANIE I IRAKU / Paweł MADEJ

13. ALGORYTM PROJEKTOWANIA ROZMYTYCH SYSTEMÓW EKSPERCKICH TYPU MAMDANI – ZADEH OCENIAJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ WYKONANIA ZADANIA BOJOWEGO / Mirosław ADAMSKI, Norbert GRZESIK

Coraz szersze zainteresowanie i zastosowanie teorii zbiorów rozmytych w wielu dziedzinach nauki i techniki, skłoniło autorów do podjęcia próby przedstawienia algorytmu projektowania nieadaptacyjnych sterowników rozmytych oceniających efektywność wykonania zadania bojowego, np. dla bojowych wozów piechoty, z wykorzystaniem programu MATLAB. Przestawiono krok po kroku, projekt sterownika rozmytego, czyli proces definiowania funkcjonalnych i operacyjnych charakterystyk niezbędnych przy ocenie efektywności wykonania zadania bojowego, określenie funkcji przynależności oraz granic zbiorów rozmytych, określenie reguł wnioskowania oraz jednoczesną inferencję wszystkich reguł wnioskowania przy użyciu wartości sygnałów wejściowych, jak również wyostrzenie, czyli defuzyfikację w celu uzyskania konkretnej wartości sygnału wyjściowego (w tym przypadku efektywność wykonania zadania bojowego). Przedstawiony projekt jest integralną częścią opracowywanej przez autorów większej pracy badawczej. Ma ona dowieść, że przy wykorzystaniu odpowiedniej ilości i jakości informacji, projekt ten mógłby być praktycznie wykorzystany.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

14. PT-91M. CO TY NA TO POLSKA ARMIO? / Karol CHODKIEWICZ

Nr 1, 2004

1. PRÓBA OCENY PORÓWNAWCZEJ JAKOŚCI WOZÓW BOJOWYCH PIECHOTY / Jan BŁASZCZYK, Krzysztof PAPLIŃSKI, Piotr RYBAK

Streszczenie: W pracy opisano główne cechy (siła ognia, ruchliwość oraz opancerzenie i ochrona wnętrza) współczesnych bojowych wozów piechoty w aspekcie oceny ich jakości bojowej ze szczególnym uwzględnieniem BWP-1 jako podstawowego środka walki wojsk zmechanizowanych. Przedstawiono przyjętą metodykę oceny jakości bojowej oraz uzyskane rezultaty obliczeń.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. ANALIZA WPŁYWU SMAROWANIA NA STRATY MOCY W UKŁADZIE PRZENIESIENIA NAPĘDU POJAZDU GĄSIENICOWEGO / Jacek SPAŁEK, Henryk KNAPCZYK, Stanisław MASŁY, Andrzej WILK

Streszczenie: Przedstawiono zagadnienia możliwości poprawy mobilności pojazdu gąsienicowego poprzez wzrost efektywnej mocy uzyskany przez redukcję strat w układzie przeniesienia napędu. Bazując na ogólnym bilansie strat generowanych w zazębieniach, łożyskowaniach i uszczelnieniach przekładni przeprowadzono szczegółową analizę wpływu lepkości oleju smarującego na te straty. Wykazano, że zarówno dla fazy biegu jałowego (zwłaszcza) a także pracy przy obciążeniu eksploatacyjnym korzystne jest zastosowanie oleju o obniżonej lepkości z dodatkami stabilizującymi procesy tarcia w węzłach kinematycznych przekładni.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. KONCEPCJA MODUŁOWEGO SPECJALNEGO POJAZDU WIELOZADANIOWEGO / Wojciech ZAJLER, Marek Ł. GRABANIA

Streszczenie: W artykule przedstawiono propozycje modułowego pojazdu bazowego OBRUM. Jest to koncepcja pojazdu gąsienicowego, gdzie miejsca załogi usytuowano w bezpiecznej tylnej odgrodziowanej części kadłuba.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. WERYFIKACJA SZTYWNOŚCI KONSTRUKCJI PLATFORMY MONTAŻOWEJ WOZU BOJOWEGO / Alicja ZIELIŃSKA

Streszczenie: W artykule przedstawiono weryfikację sztywności konstrukcji platformy montażowej wozu bojowego, będącej wynikiem analizy statycznej i dynamicznej platformy montażowej głowicy śledzącej pod wpływem zadanych obciążeń.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC PROJEKTOWYCH / Sebastian CHWIEDORUK, Piotr PAMUŁA, Stanisław TOMASZEWSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono oprogramowanie, jakie wykorzystywane jest do wspomagania prac projektowych w OBRUM począwszy od pierwszych zakupów w latach 1991-1992 do dnia dzisiejszego. Pokrótce scharakteryzowano wykorzystywane programy i korzyści płynące ze stosowania tych programów przy projektowaniu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. WIBROAKUSTYCZNE SYMPTOMY USZKODZEŃ KÓŁ I ŁOŻYSK TOCZNYCH PRZEKŁADNI ZĘBATEJ / Andrzej WILK, Bogusław ŁAZARZ, Henryk MADEJ

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań symulacyjnych uszkodzeń kół zębatych przeprowadzonych przy wykorzystaniu zidentyfikowanego modelu dynamicznego przekładni. Celem badań było określanie przydatności diagnostycznej i czułości różnych metod analizy drgań. Wyniki symulacji weryfikowano w warunkach laboratoryjnych, modelując lokalne uszkodzenia kół zębatych i łożysk. Uśrednione synchronicznie sygnały drganiowe analizowano poszukując symptomów uszkodzeń elementów przekładni, stosując między innymi analizy czasowo-częstotliwościowe. Podano przykłady diagnozowania uszkodzeń łożysk i zużycia pittingowego zębów kół. Zaproponowano nowe wskaźniki służące do diagnozowania pittingu powierzchni roboczych zębów kół.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. DOŚWIADCZALNE OKREŚLENIE WPŁYWU KSZTAŁTU ŁBA ŚRUB MOCUJĄCYCH ŁOŻYSKO OBROTNICY ŻURAWIA NA WYSTĘPUJĄCE W NICH NAPRĘŻENIA MONTAŻOWE / Zbigniew RACZYŃSKI, Jacek SPAŁEK

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono problem wpływu kształtu łba śrub mocujących łożysko obrotnicy do podstawy żurawia na występujące w nich naprężenia wywołane momentem dokręcającym. Wykazano doświadczalnie, że wartość tych naprężeń wpływa istotnie na czułość określenia momentu obciążenia roboczego żurawia, wyznaczonego poprzez pomiar szczeliny pomiędzy czołową powierzchnią wieńca łożyskowego a płaszczyzną podstawy żurawia.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. OCENA PORÓWNAWCZA OPORÓW RUCHU TOCZNEGO KULI W BIEŻNIACH O WYBRANYCH KSZTAŁTACH / Aleksander KOWAL

Streszczenie: Przedstawiono model sił reakcji podłoża przy ruchu kuli po podłożu płaskim oraz sposób pomiaru i wyznaczania współczynnika oporu toczenia przy ruchu oscylacyjnym.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. NAPRĘŻENIA „HOT SPOT STRESS” W POŁĄCZENIACH SPAWANYCH KONSTRUKCJI STALOWYCH / Sylwester MARKUSIK, Tomasz ŁUKASIK

Streszczenie: Połączenia spawane w konstrukcjach stalowych stanowią newralgiczne punkty pod względem obliczania ich wytrzymałości zmęczeniowej. Dotychczasowe metody obliczeń złącz spawanych uwzględniały tylko naprężenia występujące w przekrojach całych elementów i nie brały pod uwagę koncentracji naprężeń występujących w pobliżu spoiny spowodowanych geometrycznymi aspektami detalu. W niniejszym artykule przedstawiono podejście lokalne tzw.„hot spot approach” do wyznaczania obciążeń w połączeniach spawanych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. WPŁYW BŁĘDU MONTAŻU SPRZĘGŁA PODATNEGO W UKŁADZIE NAPĘDOWYM NA JEGO CHARAKTERYSTYKĘ I PRACĘ W OBSZARZE REZONANSU / Sylwester MARKUSIK, Tadeusz OPASIAK

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki badań wpływu parametrów charakteryzujących sprzęgło podatne oponowe na układ napędowy w obszarze rezonansu wyniku błędów montażowych. Podstawą analizy tych wielkości są charakterystyki sprzęgieł podatnych wyznaczanych na specjalnych stanowiskach laboratoryjnych. Właściwości te nie są znane.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. OPONA DO KOŁA POJAZDU / Aleksander KOWAL

Streszczenie: W artykule przedstawiono nowe sposoby oceny oporów ruchu tocznego przydatne do badań kół pojazdów. Opisano także oponę koła pojazdu nowatorskiej konstrukcji charakteryzującej się małymi oporami ruchu, a także bezpiecznej w wypadku jej przebicia.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

12. ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA / Arkadiusz KAZURA

Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich jak: menedżer wiedzy, kaizen, reengineering, controlling, benchmarking, lean management, outsourcing, TQM. Formy te stanowią podstawę wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania. Mogą one przyczynić się do skutecznej realizacji zadań i celów firmy.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

13. PROJEKTOWANIE 3D – NOWE MOŻLIWOŚCI, NA PRZYKŁADZIE PROGRAMU SOLIDWORKS 2003 / Bartosz DYBAŁ

Streszczenie: W artykule przedstawiono, poparte przykładami, możliwości programu SolidWorks 2003. Skrótowo omówiono metodologię projektowania 3d. Pokazano przykłady analizy kinematyki, obliczenia wytrzymałości, wizualizacji. Omówione zostały wady i zalety programu oraz jego przydatność w OBRUM.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

14. ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI / Marek Ł. GRABANIA

Streszczenie: Dla umożliwienia zarządzania przedsięwzięciami były i są nadal poszukiwane nowe techniki i narzędzia umożliwiające pełną kontrolę ich przebiegu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 2, 2003

1. WKŁAD OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH OBRUM W OBRONNOŚĆ KRAJU* / Henryk KNAPCZYK

2. KONFERENCJA Z OKAZJI JUBILEUSZU 35-LECIA OŚRODKA BADAWCZO-ROZWOJOWEGO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH / Bogusław BĘBENEK

3. DYWIZJONOWY MODUŁ OGNIOWY 155 MM SAMOBIEŻNYCH HAUBIC O OZNACZENIU REGINA / Antoni RUSINEK, Józef KWIATKOWSKI

W referacie omówiono koncepcje, stan realizacji prac B+R i perspektywy wdrożenia dywizjonowego modułu ogniowego 155 mm samobieżnych haubic. Program realizowany jest na zamówienie MON z częściowym finansowaniem przez KBN. Główny wykonawca programu Huta Stalowa Wola S.A. współpracuje w jego realizacji z RO DEFENCE (BAE SYSTEMS) – dostawcą systemu wieżowego AS-90 oraz licencji na ten system, OBRUM Gliwice – dostawcą prototypowego podwozia dla haubicy, WB ELECTRONCS – dostawcą SKO działa i systemu kierowania ogniem dywizjonu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. WSPÓŁCZESNE ASPEKTY OCHRONY WOZÓW BOJOWYCH / Ryszard KOSTROW

Na obecnym etapie i w przyszłym teatrze działań wojennych wóz bojowy (typu BWP, czołg) będzie narażony na różnorodny atak pochodzący z różnych stron. Dotyczy to ataku z lądu (pociski AP – armour piercing, APFSDS – armour piercing fin stabisizing discarting sabot, rakiety ppk, miny przeciwpancerne) i powietrza (pociski AP i samonaprowadzające się na cel – SMART, rakiety ppk), a także ataku bronią o energii skupionej, aerozolami samoprzylepnymi, utrudniającymi lub uniemożliwiającymi pracę silników tych wozów.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. PRZYSZŁOŚCIOWY CZOŁG INŻYNIERYJNY / Witold ROŚCISZEWSKI

Streszczenie: Omówiono genezę i przebieg udziału Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM w programie badawczo-rozwojowym FET (ang. Future Enginieer Tanks) dotyczącym opracowania metodyczno-koncepcyjnego przyszłościowego czołgu inżynieryjnego dla potrzeb Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. UNIWERSALNE PODWOZIE DLA ZESTAWÓW PRZECIW LOTNICZYCH / Marian HOLOTA, Elżbieta KIKLAISZ

Streszczenie: Rozwój i modernizacja środków bojowych pociąga za sobą konieczność nowych opracowań bądź modyfikacji istniejących nośników uzbrojenia, których parametry techniczno-taktyczne umożliwią spełnienie osiągów założonych dla danego środka bojowego. Na przykładzie zespołu PWU-148 przedstawiono zakres modyfikacji kadłuba i wyposażenia dla uzyskania uniwersalnego nośnika przeciwlotniczych zestawów artyleryjskich, rakietowych i innego uzbrojenia Zespół PWU-148 przeszedł fazę b+r od modelowej wieży prototypowego podwozia, przez badania kwalifikacyjne do egzemplarza wdrożeniowego partii próbnej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. MODERNIZACJA CZOŁGU T-72 DO STANDARDU NATO / Marian HOLOTA, Elżbieta KIKLAISZ

Streszczenie: W artykule przestawiono są wyniki analiz Techniczno ekonomicznych proponowanego przedsięwzięcia, którego celem jest umożliwienie modernizacji czołgów T-72, będących na wyposażeniu wojska do wymogów współczesnego pola walki. Pracę nazwano „Modernizacja czołgu-72 do standardów NATO.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. WPŁYW ZMIANY UZBROJENIA GŁÓWNEGO NA CHARAKTERYSTYKI DYNAMICZNE CZOŁGU / Piotr WYCIŚLOK

Streszczenie: W pracy wskazano na trend w budowie Lądowych Pojazdów Bojowych, zmierzający w kierunku lżejszych konstrukcji, modułowych na bazie ujednoliconych platform, jako bardziej przydatnych na przyszłym polu walki. Omówiono wady i zalety platform o układach jezdnych kołowych i gąsienicowych oraz nowy rodzaj napędu hybrydowo-elektrycznego. Przedstawiono również koncepcję platformy bojowej OBRUM.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. SPRZĘT RADIOLOKACYJNY W DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWO-PRODUKCYJNEJ OBRUM / Lech BOROWIEC, Roman PICH, Arkadiusz KAZURA

Streszczenie: Artykuł przedstawia wyniki prac prowadzonych w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych OBRUM na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat w działalności projektowo-produkcyjnej przy realizacji mobilnego i stacjonarnego sprzętu radiolokacyjnego. Prace te, realizowane były z wiodącymi placówkami naukowymi w kraju – Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji oraz Warszawskimi Zakładami Radiowymi RAWAR w Warszawie.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. EWOLUCJA MANIPULATORÓW ROBOCZYCH / Andrzej SKOŁOZDRA, Stanisław MASŁY, Jerzy WIERZBICKI

Streszczenie: Do technicznych osiągnięć Ośrodka można zaliczyć inżynieryjne maszyny pola walki. O ile MID jest szerzej znany, chociażby z uwagi na publikacje [4, 5, 7], na temat, IWT wiadomo bardzo niewiele. Interesująca z inżynierskiego punktu widzenia jest ewolucja poglądów zarówno użytkownika, jak i projektanta co do zasadniczych funkcji urządzeń roboczych, jakimi są manipulatory tych maszyn.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. UZBROJENIE I WYPOSAŻENIE INDYWIDUALNE ŻOŁNIERZA XXI WIEKU / Marek STERCZEWSKI, Sebastian CHWIEDORUK

Streszczenie: W artykule omówiono budowę elektronicznego ogranicznika obciążenia EO.400. Szczególną uwagę zwrócono na opis działania i charakterystykę czujnika momentu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

12. NAPĘD HYDRAULICZNY NOWEJ GENERACJI W MASZYNACH INŻYNIERYJNYCH / Andrzej SKOŁOZDRA, Norbert RAWICKI

Streszczenie: W artykule został przedstawiony rozwój głównych napędów hydraulicznych jednej z inżynieryjnych maszyn roboczych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat związany z przewartościowaniem wymagań armii, oraz możliwościami wykorzystania zmian w zarządzaniu gospodarką przemysłową. Stworzono tym samym możliwości bardziej racjonalnego działania wytwórcy w zakresie doskonalenia funkcjonalności, technologiczności i niezawodności użytkowej a także poprawy diagnostyki, obsługi i zmniejszenia kosztów wytwarzania maszyn wojskowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

13. PRZEWOŹNE MOSTY SEGMENTOWE / Jerzy NAWROCKI, Wacław LACHOWICZ

Streszczenie: W artykule przedstawiono zadania, jakie mają do spełnienia segmentowe mosty rozkładane, towarzyszące oddziałom bojowym wojska oraz kierunki rozwojowe tego typu mostów. Omówiono wybrane typy mostów stosowane w polskich wojskach inżynieryjnych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

14. OBLICZENIA MES JAKO ELEMENT PROCESU PROJEKTOWANIA / Alicja ZIELIŃSKA, Piotr WYCIŚLOK

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wykorzystanie metody elementów skończonych (MES), która jest obecnie znaczącym elementem procesu projektowania. Pozwala ona na weryfikację konstrukcji już na etapie projektowania, co czyni tę metodą bardzo przydatną. Niebagatelną sprawą są również względy ekonomiczne. Metoda MES pozwala zoptymalizować konstrukcję w fazie projektowania, czyli wpłynąć na obniżkę kosztów produkcji wyrobu. Wykorzystanie tej metody zaprezentowano na przykładach projektów wykonanych w OBRUM.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

15. PERSPEKTYWICZNE PROGRAMY ROZWOJU POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH / Wojciech ZAJLER, Marek Ł. GRABANIA

Streszczenie: W artykule wybrane koncepcje przyszłościowego czołgu, który ma działać w ramach programu FCS (FCS – ang. Future Combat System) . Omówiono programy: amerykański, niemiecki i brytyjskie. Wspomniano o konieczności zmian dotychczasowych wymogów technicznych w związku z ostatnimi konfliktami zbrojnymi (np. w Iraku)

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 1, 2003

1. MULTIPLEKSOWE SYSTEMY OKABLOWANIA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH / Zdzisław FILUS

Streszczenie: Opracowanie jest poświęcone ogólnemu porównaniu podstawowych cech różnych protokołów transmisji danych w magistralowych systemach okablowania pojazdów samochodowych. Po wprowadzeniu, uzasadniającym konieczność wprowadzenia takich systemów magistralowych, omówiono podział sieci multipleksowych do przesyłania danych w samochodach na klasy oraz przedstawiono podstawowe wymagania stawiane sieciom należącym do różnych klas. Z kolei opisano stosowane w tych sieciach rozwiązania dotyczące sposobu kodowania bitów, uzyskiwania dostępu do magistrali i wyboru medium transmisyjnego. Zasadniczą częścią tego opracowania jest ogólne porównanie w postaci tabelarycznej kilkunastu wybranych protokołów do sieci samochodowych, opracowanych przez czołowych producentów samochodowych. Przedstawiono także porównanie tych protokołów pod względem szacowanego kosztu jednego modułu i maksymalnej szybkości transmisji danych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. Historia CAN / Thilo SCHUMANN, Holger ZELTWANGER

Streszczenie: Artykuł prezentuje historię powstania sieci CAN oraz jej rozwój aż po dzień dzisiejszy. Przedstawiony został udział organizacji CiA w pracach nad CAN oraz dalsze działania na przyszłość w tej dziedzinie. Przedstawione zostały również obszary stosowania sieci CAN.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. STANDARYZACJA WBUDOWANYCH SIECI OPARTYCH O CAN / Thilo SCHUMANN, Holger ZELTWANGER

Streszczenie: Artykuł prezentuje sieć CAN jako rozwiązanie nie tylko dla przemysłu samochodowego. Opisany został protokół komunikacyjny CANopen wraz z usługami PDO i SDO oraz optymalizacja komunikacji w sieci CANopen. Przedstawiono również profil DS.-401 urządzeń dla modułów IO.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. KARTA INTERFEJSU CAN DO KOMPUTERA IBM PC DLA MONITOROWANIA SIECI CAN W SAMOCHODACH I PRZEMYŚLE / Ryszard JAN, Edward HRYNKIEWICZ

Streszczenie: Opracowanie poświęcone jest charakterystyce oraz sposobowi realizacji prostego interfejsu CAN w postaci karty do komputera IBM PC. Zaprezentowane dalej urządzenie może pełnić rolę węzła sieci CAN w celu przeprowadzania testów laboratoryjnych bądź monitorowania przemysłowej lub samochodowej sieci opartej o standard Controller Area Network.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. SYSTEM STEROWANIA SAMOLOTEM Z ZASTOSOWANIEM MAGISTRALI CAN / Jacek PIENIĄŻEK

Streszczenie: Sterowanie samolotem wymaga wielu informacji, które we współczesnych systemach mają postać cyfrową. W ramach prowadzonych prac badawczych nad system pośredniego sterowania, realizowanym w Katedrze Awioniki i Sterowania PRz, poszukiwane są nowe rozwiązania dla lotnictwa. Jednym z tych rozwiązań jest koncepcja zastosowania magistrali CAN do przesyłania informacji pomiędzy urządzeniami pomiarowymi, sterującymi i prezentującymi informacje dla pilota. W artykule zostały zaprezentowane wybrane aspekty rozwiązania lotniczego systemu sterowania z zastosowaniem magistrali CAN.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. MECHANIZMY KOMUNIKACYJNE W SIECIACH DeviceNet I CanOpen A KONSTRUKCJA URZĄDZEŃ TYPU Gateway / Rafał TUTAJ

Streszczenie: Przedstawiono podstawowe własności sieci DeviceNet/ CanOpen oraz wynikające z nich zasady konstruowania urządzeń typu Gateway, konwertujące dane do/z innych przemysłowych systemów komunikacyjnych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. MODEL LABORATORYJNY MAGISTRALI CAN / Jerzy FIOŁKA

Streszczenie: Skrót CAN – (ang. Controller Area Network) jest nazwą protokołu komunikacyjnego, opracowanego w drugiej połowie lat osiemdziesiątych przez firmę Robert Bosch GmbH. Główny powód, dla którego protokół ten został opracowany, wynikał z konieczności zapewnienia wzajemnej komunikacji pomiędzy gwałtownie rosnącą liczbą elektronicznych systemów sterowania stosowanych w samochodach. Obecnie magistrala CAN znajduje coraz to szersze zastosowanie w przemyśle, aparaturze medycznej, wyrobach powszechnego użytku. W ramach prac badawczych prowadzonych w Instytucie Elektroniki Politechniki Śląskiej opracowano stanowisko laboratoryjne, umożliwiające zaznajomienie użytkowników z zasadą działania oraz sposobem tworzenia sieci CAN.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. UNIWERSALNY ZESTAW POMIAROWY WSPÓŁPRACUJĄCY Z MAGISTRALĄ CAN / Tadeusz MARTYNIAK, Piotr ŚWISZCZ

Streszczenie: Omówiono możliwość podłączeń różnych przetworników do uniwersalnego zestawu pomiarowego, oraz metodykę pomiarów

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. ZESTAW DO POMIARU ILOŚCI PALIWA W ZBIORNIKACH / Jerzy JURA, Jacek BARCIK

Streszczenie: W artykule przedstawiono konstrukcję zestawu składającego się z przetwornika poziomu paliwa i wskaźnika opracowanego dla maszyn i pojazdów pracujących w ciężkich warunkach. Konstrukcja wykorzystuje układy cyfrowe do pomiaru, transmisji i prezentacji wyników na wskaźniku. zestaw może być stosowany do nowych jak i remontowanych maszyn i pojazdów.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. CYFROWY ANALIZATOR SIECI PRZEMYSŁOWYCH JAKO NARZĘDZIE DO DIAGNOSTYKI MAGISTRALI CAN / Sławomir WINIARCZYK, Emil MICHTA

Streszczenie: Kompleksowa diagnostyka sieci komputerowej w warunkach przemysłowych nie jest zadaniem prostym. Badanie takie można stosunkowo łatwo porównać do analizy funkcjonowania żywego organizmu znajdującego się w ciągłym ruchu. Uwzględniając fakt, że diagnostyka taka musi odbywać się w sposób nie zakłócający cyklu pracy magistrali oraz przeprowadzana jest w wielu punktach (połączeniach) sieci, do wykonania tego zadania niezbędne jest narzędzie diagnostyczne łączące w sobie funkcję kilku urządzeń.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 2, 2002

1. AMORTYZACJA CIERNA PODWOZIA POJAZDU GĄSIENICOWEGO Z HYDRAULICZNĄ BLOKADĄ ZAWIESZENIA / Andrzej SKOŁOZDRA

Streszczenie: W artykule omówiono amortyzację zawieszenia szybkobieżnych pojazdów gąsienicowych (SPG) z możliwością blokady w dowolnym położeniu. Przeznaczeniem systemu jest współpraca z indywidualnym zawieszeniem na wałkach skrętnych. Zastosowanie amortyzatorów ciernych pozwala spełnić szereg dodatkowych wymagań regulowanej sztywności i blokady podwozi środków ogniowych oraz inżynieryjno-technicznych urządzeń roboczych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. PODWOZIE GĄSIENICOWE W WYROBACH SPECJALNYCH / Lech BOROWIEC

Streszczenie: W artykule przedstawiono specjalne podwozie gąsienicowe zaprojektowane w OBRUM oraz przykłady jego zastosowań w wyrobach specjalnych wykonanych w OBRUM.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. WSPÓŁCZYNNIKI WYKORZYSTANIA PRZEŁOŻEŃ SKRZYŃ PRZEKŁADNIOWYCH W CZOŁGACH RODZINY T-72 / Jacek BEHRENDT

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono metodykę doświadczalnego wyznaczenia współczynników wykorzystania poszczególnych przełożeń skrzyń przekładniowych w czołgach T-72 i pochodnych. Przedstawiono wyniki badań oraz wpływ otrzymanych wartości na tzw. zastępczą liczbę cykli zmian obciążenia.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. PODWOZIE GĄSIENICOWE DLA PRZECIWLOTNICZYCH ZESTAWÓW ARTYLERYJSKICH I RAKIETOWYCH / Marian HOLOTA, Stanisław TOMASZEWSKI

Rozwój i modernizacja środków bojowych pociąga za sobą konieczność nowych opracowań bądź modyfikacji istniejących nośników uzbrojenia, których parametry techniczno-taktyczne umożliwią spełnienie osiągów założonych dla danego środka bojowego. Na przykładzie podwozia PWU-148 przedstawiono zakres modyfikacji kadłuba i wyposażenia dla uzyskania uniwersalnego nośnika przeciwlotniczych zestawów artyleryjskich i rakietowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. ANALIZA WARIANTÓW SMAROWANIA UKŁADU OBROTU ANTENY RADAROWEJ / Jacek SPAŁEK, Zbigniew RACZYŃSKI, Stanisław MASŁY

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono zagadnienie smarowania mechanizmu obrotu anteny radarowej. Dla przyjętego rozwiązania konstrukcyjnego mechanizmu obrotu przeanalizowano smarowanie zazębienia oraz łożyska wieńcowego olejem oraz smarowania smarem plastycznym. Wykazano celowość przyjęcia koncepcji smarowania olejem w układzie zamkniętym.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. MASZYNA INŻYNIERYJNO – DROGOWA MID / Elżbieta KIKLAISZ, Tomasz ŻUK

Streszczenie: W artykule przedstawiono historię powstania w OBRUM maszyny inżynieryjno – drogowej MID od opracowania koncepcji, projektu wstępnego i technicznego budowy i badań kwalifikacyjnych prototypu do produkcji seryjnej. Zaprezentowano tendencje rozwojowe i kierunki modyfikacji MID dla zwiększenia zbioru zadań realizowanych na współczesnym polu walki i w strefach klęsk żywiołowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. OCENA PORÓWNAWCZA MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA REALIZACJI INŻYNIERYJNEGO ZABEZPIECZENIA POLA WALKI PRZY POMOCY MASZYNY INŻYNIERYJNO DROGOWEJ MID ORAZ JEJ ODPOWIEDNIKÓW Z INNYCH ARMII / Elżbieta KIKLAISZ, Dariusz TYBINKOWSKI

Streszczenie: W artykule podano ocenę porównawczą maszyny inżynieryjno-drogowej MID i jej odpowiedników przyjmując za kryterium oceny stan wyposażenia inżynieryjnego oraz ilość i rodzaj prac możliwych do wykonania na współczesnym polu walki.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. MODERNIZACJA UKŁADU STERUJĄCO – DIAGNOSTYCZNEGO POJAZDU MID / Jerzy JURA, Norbert RAWICKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt modernizacji maszyny inżynieryjno-drogowej MID, polegającej na zmianie koncepcji sterowania hydraulicznego, sterowania elektrycznego oraz na wprowadzeniu elementów diagnostyki układu. Koncepcja została wprowadzona do dokumentacji konstrukcyjnej i przebadana w Ośrodku, potwierdzając przyjęte założenia.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. ROZRUCH SILNIKÓW WYSOKOPRĘŻNYCH W UJEMNYCH TEMPERATURACH / Jerzy NAWROCKI

Streszczenie: Sprzęt znajdujący się na wyposażeniu Wojska Polskiego powinien uruchamiać się w określonym czasie w temperaturze ujemnej -40<sup>0</sup>C. Dla spełnienia tego warunku w przypadku wysokoprężnych silników spalinowych należy na etapie projektowania sprzętu z zastosowaniem ww. silników zastosować dodatkowe systemy rozruchowe.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. AUTOMAT DO ŁADOWANIA MOŹDZIERZA / Wojciech ZAJLER

Streszczenie: W artykule przedstawiono automat do ładowania typowego moździerza, ładowanego od wylotu lufy. Automat zaprojektowano w postaci modułu dostawianego, nie wymagającego zasadniczych zmian w dotychczasowej konstrukcji moździerza. Automat może być wykonany w wersji mobilnej na podwoziu kołowym albo gąsienicowym, ewentualnie jako stacjonarny.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. OPROGRAMOWANIE A NOWOCZESNE PROJEKTOWANIE / Alicja ZIELIŃSKA, Stanisław TOMASZEWSKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono najistotniejsze cechy oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania w 2D oraz 3D, a także krótką charakterystykę oprogramowania do wspomagania projektowania oferowanego na naszym rynku. Oprogramowanie przedstawiono pod kątem przyszłych wyborów i opracowania koncepcji zakupów oprogramowania do projektowania ze względu na przyjęte wymagania. Dokonano analizy cech oprogramowania pod kątem skrócenia czasu przygotowania dokumentacji, a tym samym czasu realizacji projektu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

12. ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H / Alicja ZIELIŃSKA

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki obliczeń sprawdzających poprawność zastosowanych rozwiązań w projekcie konstrukcji wysięgnika żurawia TD50H w oparciu o parametry i wymagania techniczne. Weryfikacji poddano konstrukcję nośną członów wysięgnika pod kątem spełnienia wymagań technicznych. Obliczenia przeprowadzono dla układu obciążeń przyjętego na podstawie tabeli udźwigu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

13. UKŁADY CENTRALNEGO SMAROWANIA STOSOWANEGO DO ŁOŻYSK WIEŃCOWYCH / Andrzej JANICZEK, Stanisław MASŁY

Streszczenie: W artykule przedstawiono układy centralnego smarowania zastosowane do smarowania smarem plastycznym bieżni oraz smarowania olejem uzębienia łożyska wieńcowego mechanizmu obrotu jednostki antenowej. Scharakteryzowano pojęcia elementarne dotyczące smarowania oraz przedstawiono smarownice automatyczne zastosowane w prototypie mechanizmu napędowego anteny radarowej typu JAT-122.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

14. BADANIA TARCIA W POŁĄCZENIACH SWORZNIOWYCH / Aleksander KOWAL, Jacek SPAŁEK

Streszczenie: W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę procesu zużycia frettingowego występującego w styku tarciowym elementów typu sworzeń-piasta podlegających wymuszonym siłowo, nieznacznym przemieszczeniom względnym. Zaprezentowano przykładowe zniszczenia powierzchniowe. Przedstawiono wstępne wyniki badań eksperymentalnych związanych z oporami ruchu w połączeniach sworzniowych. Badania przeprowadzono na pulsatorze hydraulicznym przy zastosowaniu specjalnej głowicy badawczej z ośmioma złączami sworzniowymi.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

15. UNIWERSALNY INTERFEJS POMIAROWY Z PROTOKOŁEM CANopen / Jacek BARCIK, Sebastian CHWIEDORUK

Streszczenie: W artykule przedstawiono konstrukcję interfejsu zaprojektowanego, wykonanego i testowanego w OBRUM. Omówiono potencjalne możliwości zastosowań opisanego rozwiązania. Opis interfejsu poprzedzony opisem magistrali CAN oraz protokołu CANOpen. Opisano także przyjęte metody projektowania oraz wykorzystywane oprogramowanie.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

16. UNIWERSALNY ZESTAW POMIAROWY / Tadeusz MARTYNIAK, Piotr ŚWISZCZ

Streszczenie: W artykule omówiono możliwości podłączeń różnych przetworników do uniwersalnego zestawu pomiarowego oraz pomiaru odchylenia osi urządzeń wirujących

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

17. KONSTRUKCJA, POMIARY I ODBIÓR JARZM PRECYZYJNYCH PRZEKŁADNI PLANETARNYCH / Jerzy WIERZBICKI

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienie ustalania odchyłki promieniowej i kątowej położenia osi kół obiegowych w precyzyjnych przekładniach planetarnych. Zaproponowano wzory obliczeniowe odchyłki kątowej i zastosowanie w nich znormalizowanych odchyłek położenia.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

18. ZAGADNIENIA PROCESU PLANOWANIA PRODUKCJI / Tomasz ŻUK

Streszczenie: Poniższy artykuł stanowi część pracy magisterskiej [17] poświęconej modelowaniu elastycznych systemów produkcyjnych. Zasygnalizowano w nim wybrane zagadnienia związane z tematyką harmonogramowania produkcji. Opisano krótko zagadnienia kolejkowe i decyzyjne, znaczenie symulacji i sposoby jej realizacji oraz wpływ parametrów symulacji na wynik końcowy. Przedstawiono znaczenie awaryjności i sposoby jej uwzględniania w symulacji oraz zagadnienia związane z systemem transportowym.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 1, 2002

1. WYMAGANIA NATO W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W OPARCIU O PUBLIKACJE STANDARYZACYJNE TYPU AQAP / Bogdan KOWNACKI, Stanisław FOREMNY

Streszczenie: w artykule przedstawiono politykę jakości państw NATO obejmującą metody i narzędzia wzajemnego zapewniania jakości dostaw wyrobów będących przedmiotem umów międzynarodowych oraz kryteria do stosowania wymagań związanych z zapewnieniem jakości.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO / Bogdan KOWNACKI

Streszczenie: w artykule przedstawiono działania organizacyjne w zakresie sterowania i zarządzania ryzykiem, stanowiącym element systemu jakości oparty na publikacjach standaryzacyjnych NATO typu AQAP oraz metody i techniki do analizy ryzyka.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. MOBILNOŚĆ I MANEWROWOŚĆ TAKTYCZNA CZOŁGU T-72/120 / Dariusz TYBIŃKOWSKI, Tomasz ŻUK

Streszczenie: W artykule na podstawie parametrów technicznych określono kierunki i granice zmian podstawowych wskaźników technicznych po modernizacji czołgu T-72 do standardów NATO. Określono wpływ wzrostu masy pojazdu na jego charakterystyki dynamiczne w zależności od wybranego wariantu wyposażenia. Na ich bazie określono maksymalny pułap masy zmodernizowanego czołgu T-72/120 oraz określono wytyczne podnoszące możliwości mobilności i manewrowości. W wyniku zastosowania wytycznych ujętych w artykule zmodernizowany czołg będzie miał wysokie zdolności pokonywania terenu określony w standardach NATO jako możliwość pokonywania terenu bez dróg (arkusz normy 5322 Lauterbach, Niemcy) wg bazy danych standardów NATO – model manewrowości NRMM2 (wersja 2).

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. KONCEPCJA AUTOMATU DO ŁADOWANIA / Wojciech ZAJLER

Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcje automatu ładowania działa czołgowego, opracowanego w OBRUMie. Myślą przewodnią było maksymalne uproszczenie części mechanicznej, gdzie elementy zasadniczej części automatu wykonują tylko ruchy prostoliniowe w prowadnicach, co ułatwia usuwanie uszkodzeń i ręczne ładowanie działa w czasie ruchu czołgu, oraz zmniejsza podatność na awarie.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. DOŚWIADCZALNE WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK TRAKCYJNYCH CZOŁGÓW ŚREDNICH / Jacek BEHRENDT

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono metodykę doświadczalnego określenia charakterystyk trakcyjnych czołgów średnich. Przedstawione wyniki oparte są na badaniach przeprowadzonych

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. ZASADY DZIAŁANIA PODSTAWOWYCH TYPÓW POCISKÓW PRZECIWPANCERNYCH / Cezary GALIŃSKI

Streszczenie: Artykuł omawia zasady działania podstawowych rodzajów pocisków przeciwpancernych. Opracowany został w oparciu o materiały ze szkolenia Survivability of Armoured Vehicles.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. PANCERZE REAKTYWNE I AKTYWNA OCHRONA BALISTYCZNA / Cezary GALIŃSKI

Streszczenie: Artykuł omawia zasady działania pancerzy reaktywnych i wybranych typów aktywnej ochrony balistycznej. Opracowany został w oparciu o materiały ze szkolenia Survivability of Armoured Vehicles.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. PANCERZE PASYWNE / Cezary GALIŃSKI

Streszczenie: Artykuł omawia zasady działania podstawowych rodzajów pancerzy pasywnych. Opracowany został w oparciu o materiały ze szkolenia Survivability of Armoured Vehicles.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. WÓZ ZABEZPIECZENIA TECHNICZNO-INŻYNIERYJNEGO MID 1 / Dariusz TYBIŃKOWSKI, Tomasz ŻUK

Streszczenie: W artykule zasygnalizowano wybrane zagadnienia z analizy technicznej wskazując celowość budowy wozu techniczno-inżynieryjnego, stanowiącego hybrydę rozwiązań konstrukcyjnych wozu zabezpieczenia technicznego i maszyny inżynieryjno-drogowej.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. WERYFIKACJA WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI KABINY ANTENOWEJ JEDNOSTKI JAT-122 / Alicja ZIELIŃSKA

Streszczenie: W artykule przedstawiono weryfikację kabiny antenowej jednostki antenowej JAT-122 pod kątem spełnienia wymagań technicznych w zakresie wytrzymałości kabiny oraz jej sztywności. Istotą opracowania jest weryfikacja projektu konstrukcji ze względu na postawione wymagania przyjęte w fazie projektu, poprzez symulację komputerową. Zastosowana metoda pozwoliła na analizę wyników oraz wprowadzenie zmian do projektu w fazie przygotowania dokumentacji, a tym samym na skrócenie czasu realizacji projektu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. EKSPLOATACJA I UŻYTKOWANIE SYMULATORA BESKID-3 / Robert HAŁEK

Streszczenie: Artykuł omawia całokształt przedsięwzięć związanych z wdrożeniem opracowanego i wykonanego w OBRUM symulatora czołgu PT-91 kr. BESKID-3 do eksploatacji w JW2399 Świętoszów.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

12. PRZEWOŹNE KONTENERY W ZASTOSOWANIACH WOJSKOWYCH / Marek Ł. GRABANIA, Robert HAŁEK, Andrzej HUNKIEWICZ, Jerzy JURA

Streszczenie: Rozwój transportu opartego o przewozy ładunków w kontenerach, rozbudowana baza przeładunkowa a przede wszystkim walory użytkowe kontenerów przesądziły, że są one wykorzystywane w wielu dziedzinach. Obszary te dotyczą zarówno zastosowań cywilnych jak i zastosowań wojskowych. Dla wielu zastosowań, opracowywane są specjalizowane konstrukcje zapewniające wymagane parametry pracy. W artykule dokonano krótkiego przeglądu znanych zastosowań technologii kontenerowej. Szerzej została omówiona konstrukcja obudów kontenerowych dla symulatora czołgu. Przedstawione zostały możliwości jej wykorzystania do innych zastosowań.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

13. MULTIMEDIALNE INSTRUKCJE OBSŁUGI I EKSPLOATACJI SPRZĘTU WOJSKOWEGO / Marek Ł. GRABANIA, Jacek BARCIK

Streszczenie: W artykule przedstawiono nowoczesne i efektywne narzędzie do szkolenia, jakim jest instrukcja multimedialna. Może ona z powodzeniem być wykorzystywana do nauki szkolenia z zakresu obsługi i eksploatacji sprzętu wojskowego. Omówione zostały podstawowe cechy instrukcji multimedialnych oraz techniki wykorzystywane do ich realizacji. Zaproponowane zostały kierunki działań i prac, zmierzających do wyposażenia wojsk inżynieryjnych w multimedialne instrukcje obsługi i eksploatacji sprzętu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

14. KONSTRUKCJA UKŁADÓW STEROWANIA POJAZDÓW INŻYNIERYJNYCH OPARTYCH O INTEGRALNE ZESPOŁY POŁĄCZONE CYFROWĄ MAGISTRALĄ DANYCH / Jerzy JURA, Robert HAŁEK

Streszczenie: Rozwój pojazdów inżynieryjnych związany jest nie tylko ze zmianami parametrów mechanicz-nych. Dużą rolę odgrywa również rozwój układów sterowania. To, co jest trudne do rozwiązania za pośrednic-twem konstrukcji mechanicznych, jest rozwiązywane na drodze sterowania elektronicznego. W artykule zawar-to spostrzeżenia oparte na pracach koncepcyjnych autorów

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

15. ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ / Stanisław JURA, Roman BOGUCKI

Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono metodykę badania parametrów energetycznych i materiałowych staliwa L20HGSNM. W części II dla optymalizacji stosowania staliwa L20HGSNM wyznaczono związki pomiędzy parametrami energetycznymi i materiałowymi a jego składem chemicznym, obróbką cieplną i twardością.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

16. WYWAŻANIE STATYCZNE WIRUJĄCYCH ZESTAWÓW RADIOLOKACYJNYCH / Andrzej SZAFRANIEC

Streszczenie. Przedstawiono metodę wyważania statycznego wolnoobrotowych wirników pionowych na przykładzie kabiny antenowej stacjonarnej jednostki radiolokacyjnej JAT-122.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

17. WYKORZYSTANIE AKCELEROMETRU PRZYSPIESZEŃ BEZWZGLĘDNYCH DO POMIARU PRZEMIESZCZEŃ KĄTOWYCH / Zbigniew RACZYŃSKI, Jacek SPAŁEK

Streszczenie: W opracowaniu scharakteryzowano półprzewodnikowe czujniki przyspieszeń bezwzględnych (akcelerometry). Przedstawiono rozwiązanie przetwornika do pomiaru małych kątów, przeznaczonego do pojazdów kołowych, wymagających poziomowania na podporach bocznych. Opisano sposób kompensacji temperaturowej, umożliwiającej poprawną pracę przetwornika kąta w zakresie zmian temperatur występujących podczas eksploatacji pojazdów specjalnych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

18. WYKORZYSTANIE FAL TERMICZNYCH DO BADANIA WARSTW SUPERTWARDYCH / Jerzy BODZENTA, Jacek SPAŁEK

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania fal termicznych do badania właściwości cienkich warstw materiałów supertwardych. Opisano podstawowe właściwości fal termicznych i zaprezentowano przykładowe wyniki pomiarów. Wykazano możliwość obrazowania struktury warstwy i podłoża, na które warstwa została naniesiona, analizy jednorodności grubości warstwy i pomiaru właściwości cieplnych warstw.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

19. WYRÓWNANIE ROZKŁADU OBCIĄŻENIA KOŁA ZĘBATEGO ZA POMOCĄ MIMOŚRODOWEGO ŁOŻYSKOWANIA WAŁU – DOBÓR CECH GEOMETRYCZYCH / Marek KOCHAŃCZYK, Andrzej WILK

Streszczenie. W artykule zamieszczono wyniki numerycznych obliczeń promieniowego przemieszczenia łożyskowania wałów kół zębatych oraz analizę możliwości kompensacji wypadkowej odchyłki linii styku zębów za pomocą mimośrodowego osadzenia łożysk.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

20. UNIWERSALNY ZESTAW POMIAROWY W ZASTOSOWANIACH MOBILNYCH / Tadeusz MARTYNIAK, Piotr ŚWISZCZ

Streszczenie: W artykule omówiono podstawowe zalety cyfrowej szeregowej magistrali CANBus i jej zastosowanie. Zaprezentowano uniwersalny zestaw pomiarowy służący do mierzenia kąta przechyłu urządzeń w płaszczyźnie X-Y.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

21. INTERNET - WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIE MARKETINGU / Marek Ł. GRABANIA, Piotr GRABANIA

Streszczenie: Artykuł omawia podstawy funkcjonowania Internetu, jego cechy oraz podstawowe usługi dostępne w ramach tego narzędzia współczesnego marketingu. Wykorzystanie Internetu w OBRUM może zwiększyć jego konkurencyjność na specyficznych rynkach usług. Zaproponowane zostały istniejące i potencjalne obszary wykorzystania Internetu w Ośrodku, jako nowoczesnego narzędzia marketingowego do wspierania sprzedaży usług typu business to business i ich promocji.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 1, 2001

1. PROJEKT KONCEPCYJNY CZOŁGU NA POCZĄTEK XXI WIEKU / Wojciech ZAJLER

Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt czołgu przyszłości opracowany przez konstruktorów OBRUM-u. Czołg taki, w którym załoga została zredukowana do dwóch osób, spełniałby wymogi pola walki początku XXI wieku. Większość jego zasadniczych zespołów, zwłaszcza mechaniki jazdy, jest już w produkcji seryjnej. Pozostałe, jak uzbrojenie i elektronika są w zaawansowanym stanie rozwoju.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ODPORNOŚCI NA NARAŻENIA ELEKTROMAGNETYCZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OPANCERZONYCH POJAZDÓW GĄSIENICOWYCH / Lech BOROWIEC, Władysław MAZURKIEWICZ

Streszczenie: W artykule przedstawiono uproszczony schemat blokowy krajowych rozwiązań „jednoprzewodowych” instalacji elektrycznej prądu stałego o napięciu nominalnym do 28 V (z powrotem poprzez „masę”),opancerzonych pojazdów gąsienicowych oraz schemat dwuprzewodowej instalacji elektrycznej z kadłubem pełniącym, między innymi, rolę elektromagnetycznego ekranu, który powinien w wyrobach specjalnych zastąpić ten pierwszy.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. INŻYNIERYJNE ZABEZPIECZANIE RUCHU WOJSK PO DROGACH Z WĄSKIMI SZCZELINAMI Z UŻYCIEM FASZYN PRZEWOŻONYCH NA POJAZDACH MID i PMC-90 / Stanisław FOREMNY, Marian HOLOTA, Tomasz ŻUK

Streszczenie: W oparciu o wyniki prowadzonych w Ośrodku prac studialnych określono możliwości przewożenia zestawów faszynowych przy użyciu krajowych nośników opancerzonych. Podano koncepcje ram do przewożenia i układania zestawów faszynowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. PODWOZIE SAMOBIEŻNEJ HAUBICY 155 / Lech BOROWIEC, Władysław MAZURKIEWICZ

Streszczenie: Przedstawiono skrócony opis podwozia samobieżnej haubicy 155 mm, który posiada możliwości innych zastosowań między innymi dla:

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. JEDNOSTKA ANTENOWA JAT-122 / Bartosz DYBAŁ, Andrzej HUŃKIEWICZ

Streszczenie: W artykule zaprezentowano budowę jednostki antenowej JAT-122, zespołów wchodzących w jej skład oraz osprzętu niezbędnego podczas remontów. Zwrócono uwagę na jej bardzo wysokie parametry techniczne i wskazano sposoby ich osiągnięcia. Opisano krótko technologię montażu bloku antenowego i wymiany łożyska głównego. Wyszczególniono korzyści dla Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych możliwe do uzyskania w wyniku pomyślnej realizacji tego obiektu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ I: METODYKA BADAŃ / Stanisław JURA, Roman BOGUCKI

Streszczenie. W części I w oparciu o teorię Bittera określono metodykę badania parametrów energetycznych i materiałowych staliwa L20HGSNM. W części II dla optymalizacji stosowania staliwa L20HGSNM wyznaczono związki pomiędzy parametrami energetycznymi i materiałowymi a jego składem chemicznym, obróbką cieplną i twardością.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. ZASTOSOWANIE ANALIZY CZASOWO-CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ W DIAGNOZOWANIU LOKALNYCH USZKODZEŃ PRZEKŁADNI ZĘBATYCH / Andrzej WILK, Henryk MADEJ, Bogusław ŁAZARZ

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych lokalnych uszkodzeń kół zębatych na podstawie modelu dynamicznego pary kół o zębach prostych. Wyniki badań porównano z przeprowadzonymi eksperymentami na stanowisku mocy krążącej. W badaniach wykorzystano dekompozycję falkową sygnału drganiowego oraz analizę czasowo-częstotliwościową Wignera-Ville’a (WV). Badania wykazały, że dekompozycja falkowa oraz analiza WV umożliwiają identyfikację momentu wystąpienia lokalnych uszkodzeń kół, takich jak wykruszenie lub pęknięcie zęba.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. TEORETYCZNE OKREŚLENIE STANU CIEPLNEGO WALCOWEJ PRZEKŁADNI ZĘBATEJ / Jacek SPAŁEK, Roman BUKOWSKI

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono metodę oraz wyniki teoretycznej analizy stanu cieplnego przekładni zębatej z kołami walcowymi. Określono średnią temperaturę oleju smarującego jako funkcję cech konstrukcyjno-eksploatacyjnych przekładni.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. OCENA OPORÓW RUCHU TOCZNEGO / Aleksander KOWAL

Streszczenie: W opracowaniu przeprowadzono analizę związaną z rodzajem potencjalnego ruchu bryły po płaskim podłożu przy zadziałaniu zewnętrznej siły przyłożonej w kierunku poziomym. Przedstawiono także sposób wyznaczania i porównywania współczynników oporu ruchu tocznego dla kuli ze stali łożyskowej obtaczającej się ruchem oscylacyjnym po płaskiej powierzchni próbki z wybranego materiału. Sposób polega na porównaniu energii potencjalnej zadanej wahadłu fizycznemu i energii dyssypowanej w styku kuli i próbki (praca na pokonanie oporów ruchu tocznego). Podano przykładowe wyniki współczynników oporu ruchu tocznego w środowisku zastosowanych środków smarnych oraz ich porównanie zestawiono w tablicach.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. SYTUACYJNY TRENING STRZELECKI / Marek Ł. GRABANIA

Streszczenie: Artykuł omawia urządzenie treningowe pozwalające na realizację treningu strzeleckiego polegającego na wyrabianiu właściwych odruchów decyzyjnych o użyciu broni.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. SYMULATOR HUKU STRZAŁU / Andrzej KAMIENIORZ, Jolanta PRZĘZAK

Streszczenie: W artykule przedstawiono opracowany w Zakładzie TA – OBRUM symulator huku strzału. Na bazie schematu blokowego omówiona została istota rozwiązania. Zaproponowane zostały możliwe zastosowania urządzenia.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

12. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA W POJAZDACH SPECJALNYCH PODZESPOŁÓW Z MAGISTRALĄ CANBUS / Jerzy JURA

Streszczenie: Artykuł zawiera informacje zebrane przez autora w trakcie przeglądu rynku elementów automatyki wykorzystujących interfejs CANopen. Przedstawione zostały również cechy układów pomiarowych wykorzystujące przetworniki pomiarowe wielkości nieelektrycznych wyposażonych w różne interfejsy i mogące znaleźć zastosowanie w wetronice pojazdów specjalnych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

13. DIODOWE WSKAŹNIKI LINIJKOWE / Sebastian CHWIEDORUK, Rajmund SMOLAREK

Streszczenie: Artykuł przedstawia obszar zastosowań diodowych wskaźników linijkowych (bargrafów) w przemyśle, aparaturze pomiarowej oraz pojazdach. Opisano wady i zalety bargrafów w porównaniu ze wskazówkowymi miernikami analogowymi. Porównano parametry i funkcjonalność tych wskaźników. Jako przykład opisany jest wskaźnik do wyrobu CZU (Centralne Zabezpieczenie Upływowe) wraz z układem pomiarowym, opracowany w Zakładzie TA-OBRUM.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

14. WSPÓŁCZESNE NARZĘDZIA DO TWORZENIA APLIKACJI MULTIMEDIALNYCH / Jacek BARCIK

Streszczenie: W artykule przedstawiono współczesne narzędzia programowe do tworzenia aplikacji multimedialnych dla środowiska graficznego Windows. Podano ich charakterystyczne wady i ograniczenia. Przedstawiono analizę porównawczą dla technik HTML, javascript, flash i aplikacji programowych typu wykonywalnego. Jako przykład aplikacji typu wykonywalnego przedstawiono wersję demonstracyjną instrukcji obsługi wyrobu JBR-15 zrealizowaną w Zakładzie TA Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

15. ZABEZPIECZANIE URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH TECHNIKI WOJSKOWEJ / Marek Ł. GRABANIA

Streszczenie: W artykule omówiono dodatkowe zabezpieczenia układów i urządzeń elektronicznych przed działaniem czynników środowiskowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

Nr 1, 2000

1. TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ BRONI PANCERNEJ W POLSCE I NA ŚWIECIE – GŁÓWNE TEZY / Henryk KNAPCZYK

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono główne tezy charakteryzujące stan obecny poglądów na technikę pancerną oraz wskazano na celowość i kierunki jej dalszego rozwoju.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

2. MODERNIZACJA SPECJALNEGO POJAZDU RADIOLOKACYJNEGO SPR-22 / Lech BOROWIEC

Streszczenie: W artykule przedstawiono specjalny pojazd radiolokacyjny SPR-22 produkowany w OBRUM i jego modernizację wykonaną w ramach wdrożenia specjalnego pojazdu radiolokacyjnego SPR-22, dla Mobilnego Urządzenia Rozpoznania Radiolokacyjnego MUR-20.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

3. OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA ZBIORU ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ WOJSKA INŻYNIERYJNE PRZY UŻYCIU MASZYNY INŻYNIERYJNO-DROGOWEJ MID / Marian HOLOTA, Wojciech ZAJLER, Tomasz ŻUK

Streszczenie: W oparciu o zestawienia światowych trendów rozwojowych osprzętu roboczego czołgów saperskich, w zestawieniu ze zbiorem zadań wykonywanych przez czołgi saperskie na współczesnym polu walki, określono kierunki modernizacji maszyny inżynieryjno-drogowej MID umożliwiające zwiększenie zakresu jej zastosowań.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

4. URZĄDZENIA DO LIKWIDACJI PÓL MINOWYCH - DODATKOWY OSPRZĘT ROBOCZY MID / Wojciech ZAJLER, Andrzej HUŃKIEWICZ

Streszczenie: W artykule opisane zostały opracowane w Dziale Studiów OBRUM koncepcje projektów, dostosowujących MID do celów likwidacji pól minowych. Przedstawiono pięć rozwiązań adaptacyjnych, od najprostszych, nie wymagających przeróbek bazowej struktury MID, aż do złożonych, które pociągają za sobą przedsięwzięcia w zakresie adaptacji korpusu i wyposażenia. Te ostatnie potraktowano jako studium przyszłościowe.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

5. BADANIA WOJSKOWYCH MASZYN INŻYNIERYJNYCH W KOMORZE TERMOKLIMATYCZNEJ W WARUNKACH OBNIŻONYCH TEMPERATUR / Wiesław CICHOCKI, Andrzej GARBACIK, Marian HOLOTA, Tadeusz MARTYNIAK

Streszczenie: W artykule zasygnalizowane zostały wybrane problemy z zakresu metodyki prowadzenia doświadczalnych badań atestacyjnych wojskowych maszyn inżynieryjnych w warunkach symulowanego klimatu zimnego. Wskazane zostały główne tendencje z zakresu doboru technik i środków pomiarowych oraz własne doświadczenia obejmujące problemy związane z budową systemu akwizycji i obróbki danych pomiarowych. Ponadto zaprezentowane zostały dane techniczne posiadanej bazy badawczej oraz własne uwagi metodyczne z tego zakresu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

6. MODEL PROCESU ROZRUCHU PRZY POMOCY SPRZĘGŁA CIERNEGO ZE STEROWANIEM HYDRAULICZNYM / Andrzej SZAFRANIEC

Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki eksperymentu numerycznego dotyczącego rozruchu urządzenia o dużej bezwładności, przy pomocy wielotarczowego sprzegła ciernego, sterowanego hydraulicznie i chłodzonego olejem.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

7. UNIWERSALNY UKŁAD SCALONY DO PRZEMYSŁOWYCH PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH / Zbigniew RACZYŃSKI

Streszczenie: W opracowaniu omówiono możliwości zastosowania układu scalonego typu UTI, umożliwiającego budowę przemysłowych przetworników pomiarowych z cyfrową transmisją i przetwarzaniem sygnałów. Przedstawiono zastosowanie układu UTI w przetworniku pomiarowym siły elektronicznego ogranicznika obciążenia.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

8. MODEL SYSTEMU DIAGNOSTYCZNEGO UMOŻLIWIAJĄCEGO DETEKCJĘ NAGŁYCH ZMIAN STANU WYBRANEGO ŚRODKA TECHNICZNEGO / Bartosz DYBAŁ

Streszczenie: W artykule zaprezentowano metody zastosowane w modelu systemu diagnostycznego przeznaczonego do detekcji nagłych zmian stanu. Omówiono zastosowane metody detekcji oraz przedstawiono wnioski wynikające z weryfikacji systemu, za pomocą sygnałów wygenerowanych oraz sygnałów pochodzących z laboratoryjnej maszyny wirnikowej Rotor Kit.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

9. WYKORZYSTANIE SYGNAŁU DRGANIOWEGO KORPUSU DO DIAGNOZOWANIA PRZEKŁADNI OBIEGOWYCH / Andrzej WILK, Bogusław ŁAZARZ, Henryk MADEJ

Streszczenie: W przekładni obiegowej występuje znacznie więcej źródeł drgań niż w przekładni zwykłej. Jest to spowodowane cyklicznym przemieszczaniem się stref zazębienia względem obudowy i przetwornika umieszczonego na niej. Częstotliwości wymuszeń zależą od schematu kinematycznego przekładni. W przekładni obiegowej częstotliwości zazębienia i jej harmoniczne modulowane są częstotliwościami obrotowymi wałów tak jak w przekładni zwykłej. W przypadku wystąpienia uszkodzenia pojawiają się dodatkowe modulacje częstotliwością związaną z uszkodzeniem. W trakcie badań stwierdzono przydatność do celów diagnostycznych wąskopasmowej analizy częstotliwościowej oraz analizy widma obwiedni. Metody te pozwalają skutecznie wykrywać uszkodzenia przekładni obiegowych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

10. WPŁYW OLEJU NA TRWAŁOŚĆ TRIBOLOGICZNĄ UZĘBIEŃ PRZEKŁADNI ZĘBATYCH / Jacek SPAŁEK

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono wpływ oleju na zmęczenie stykowe, zużycie adhezyjne i zatarcie zazębień przekładni zębatych. Scharakteryzowano też metodę doboru lepkości oleju do przekładni bazującą na uogólnionym kryterium warunków tarcia, wyrażające iloraz minimalnej grubości warstwy oleju do parametru chropowatości powierzchni. Kryterium to wynikające z teorii elastohydrodynamicznego smarowania posiada bezpośredni związek z podstawowymi rodzajami zużycia tribologicznego determinującymi często trwałość przekładni zębatych. Przedstawiono skrótowo opracowany komputerowy program doboru lepkości oleju do przekładni bazujący na tym uogólnionym kryterium.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

11. PROBLEM AUTOMATYCZNEGO REGULOWANIA ROZSTAWU KÓŁ NA OSI ZESTAWU KOLEJOWEGO / Aleksander KOWAL

Streszczenie: W artykule omówiono wpływ obciążeń na wartość oporów przesuwu koła wagonu na czopie osi w czasie regulacji rozstawu oraz wykazano potrzebę stosowania liczby dopuszczalnego współczynnika tarcia w ruchowym połączeniu czop-piasta. Zaproponowano nową postać konstrukcyjną mechanizmu automatycznej regulacji rozstawu kół na czopach osi wagonu kolejowego.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

12. WERYFIKACJA SZTYWNOŚCI KONSTRUKCJI PLATFORMY JEDNOSTKI RADIOLOKACYJNEJ / Alicja ZIELIŃSKA

Streszczenie: W artykule przedstawiono metodę weryfikacji sztywności platformy jednostki radiolokacyjnej JBR-15 pod kątem spełnienia wymagań technicznych w zakresie dokładności poziomowania płyty obrotowej na której umieszczony jest zestaw antenowy. Kluczem do podjęcia się realizacji projektu była możliwość spełnienia wymagań, które zostały sprawdzone poprzez symulację komputerową. Metoda ta pozwoliła na skrócenie czasu wykonania projektu, a tym samym na obniżenie kosztów realizacji. W skład analizowanej platformy wchodzi paleta wraz z podporami oraz ramowy układ wsporczy. Symulację przeprowadzono w zakresie obciążeń masowych oraz wpływu parcia wiatru na konstrukcję.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

13. LOTNICZE MIKROSYSTEMY ROZPOZNAWCZE DLA POJAZDÓW LĄDOWYCH / Cezary GALIŃSKI

Streszczenie: W artykule omówiono niedawno rozpoczęte prace mające na celu stworzenie systemów rozpoznania lotniczego bliskiego zasięgu do indywidualnego użytku żołnierza. Opisano możliwości zastosowania takiego systemu jako wyposażenia pojazdu lądowego przy obecnych możliwościach technicznych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

14. ROZWÓJ CYFROWYCH SIECI INFORMATYCZNYCH INTEGRUJĄCYCH WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE POJAZDÓW O PRZEZNACZENIU SPECJALNYM / Jerzy JURA

Streszczenie. W artykule przedstawiony został rozwój cyfrowych sieci informatycznych i ich znaczenie dla pojazdów specjalnych z szczególnym uwzględnieniem szybkobieżnych pojazdów gąsienicowych. Zostały porównane aspekty funkcjonalne i cenowe rozwijających się technik przesyłu danych pomiędzy poszczególnymi systemami wyposażenia elektrycznego pojazdów specjalnych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

15. WIZUALIZACJA W URZĄDZENIACH TRENINGOWYCH / Marek Ł. GRABANIA

Streszczenie: Artykuł przedstawia jeden z podstawowych elementów współczesnych urządzeń treningowych, jakim jest system wizualizacji. W artykule omówiono najczęściej stosowane systemy generacji obrazu oraz wybrane rozwiązania sprzętowe układów prezentacji obrazu.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)

16. SYSTEM PREZENTACJI OBRAZU W SYMULATORZE BESKID - 3 / Marek Ł. GRABANIA

Streszczenie: W artykule omówiony został system prezentacji obrazu w symulatorze do szkolenia załóg czołgów. Podane zostały jego podstawowe parametry. Przedstawiono także wybrane rozwiązania symulatorów przyrządów optycznych.

Czytaj całość (pobierz plik.pdf)